Fallrettar og ekspropriasjonserstatning E-bok


Fallrettar og ekspropriasjonserstatning - Katrine Broch Hauge pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-05-19
FORFATTER: Katrine Broch Hauge
ISBN: 9788215025810
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,88

FORKLARING:

Fallrettar og ekspropriasjonserstatning handlar om erstatningsnivået for fallrettar i ekspropriasjonssaker. Frå 2008 og fram til i dag har ekspropriasjonsretten vorte lagt om som fylgje av rettspraksis frå Høgsterett. Samstundes har det skjedd ei utvikling i jordskifterettane: Bruksordningar vert vedtekne for å samla fallrettar, for slik å leggja til rette for kraftutbygging. Som i tradisjonelle ekspropriasjonssaker finn det i desse sakene stad eit eigedomsinngrep. Broch Hauge drøftar kva verknader dette bør få for kompensasjonsspørsmålet. Forfattaren tek føre seg både ny og gamal jordskiftelov. Idealnormanalyse blir brukt som metode for å vurdera og samanlikna dei to regelsetta. Forfattaren freistar å seia noko om korleis erstatningsnivået som blir handheva etter dei ulike regelsetta, reflekterer både samfunnsøkonomiske omsyn og visse rettferdsomsyn. Til slutt i boka tek forfattaren opp spørsmålet om erstatningsnivået for fallrettar og tilhøvet til Grunnlova § 105 og EMK TP 1-1. Ph.d. Katrine Broch Hauge er førsteamanuensis ved Institutt for landskapsplanlegging, Seksjon for eigedom og juss, på Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU). Her underviser ho mellom anna i faga ekspropriasjonsrett og jordskifte. Fallrettar og ekspropriasjonserstatning vart skriven då Broch Hauge var stipendiat ved Institutt for privatrett, Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Ho er framleis knytt til Forskargruppa i naturressursrett ved Det juridiske fakultetet.

... som skal erstattes ved fastsettelse av erstatning etter salgsverdi, selv om eiendommen først på et fremtidig tidspunkt kunne påregnes å ha blitt solgt ... PDF Norges offentlige utredninger 2003:29 Arealplaner og ... ... . Hauge, Katrine Broch (2016). Fallrettar og ekspropriasjonserstatning.Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02581-. 464 s. Hauge, Katrine Broch (2016). Fallrettar og ekspropriasjonserstatning.Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02581-. 464 s. Rana tingrett TRANA-2012-166174. For en utførlig gjennomgang av gjeldende rett knyttet til småkrafterstatning ved ekspropriasjon av fallrettigheter, se Katrine Broch Hauge, Fallrettar ... Fallrettar og ekspropriasjonserstatning av Katrine Broch ... ... . For en utførlig gjennomgang av gjeldende rett knyttet til småkrafterstatning ved ekspropriasjon av fallrettigheter, se Katrine Broch Hauge, Fallrettar og ekspropriasjonserstatning, Universitetsforlaget 2016. 5: TRANA-2012-166174 s. 14. 6: Tallet fremkommer ved å summere opp nåverdiene retten angir på s. 35 ... Eigaren skal ha vederlag for skade og ulempe på attverande eigedom, så langt dette ikkje vert dekt av vederlaget for den eigedomen som vert avstått. Det skal likevel ikkje gjevast vederlag for ulemper av allmenn karakter for eigedomar i distriktet, dersom ulempene ikkje overstig det ein eigar eller rettshavar må finna seg i utan skadebot eller vederlag etter grannelova eller forurensingslova. Arealplaner og ekspropriasjonserstatning Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 16. mars 2001. Avgitt til Justis- og politidepartementet 4. desember 2003. Statens forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltning Oslo 2003. ISSN 0333-2306 ISBN 82-583-0742-8 re fallrettighetene, mot ekspropriasjonserstatning (fallerstatning) til de berørte grunneierne. Det følger av vannressursloven § 51 at lov 23. oktober 1959 nr. 3 (oreigningslova) også gjelder for ekspropriasjon av vannressurser, og i oreigningslova § 2 nr. 51 er det gitt ad-gang til ekspropriasjon for "vasskraftproduksjon". Katrine Broch Hauge: Fallrettar og ekspropriasjonserstatning. Universitetsforlaget, Oslo 2016. 464 sider (nr. 3/2016) HR-2016-01219-A Spørsmål om et reinbeitedistrikt har rett til flytting av rein over en privat eiendom (nr. 3/2016) Verdsetting av bygning ved avvikling av tomtefesteforhold (nr. 3/2016) Here you will find the information regarding the books published by the members of ... Plan- og bygningsrett. Kort ... 2016. Katrine Broch Hauge, ed. 2016. Fallrettar og ekspropriasjonserstatning. 1. utg. Oslo: Universitetsforlag, s. 464. In Norwegian. Elin Børrud og August E. Røsnes. 2016. Prosjektbasert byutvikling: Mot en kvalitativ ... Øyvind Bøhren og Per Ivar Gjærum, Finans: Innføring i investering og finansiering, 2016: Eide (2008) Erling Eide og Endre Stavang, Rettsøkonomi, 2008: Hagstrøm (2015) Viggo Hagstrøm og Are Stenvik, Erstatningsrett, 2015: Hauge (2016) Katrine Broch Hauge, Fallrettar og ekspropriasjonserstatning, 2016: Kjelland (2016) Katrine Broch Hauge: Fallrettar og ekspropriasjonserstatning. Universitetsforlaget, Oslo 2016. 464 sider (nr. 3/2016) Peter Lødrup og Tone Sverdrup: Familieretten, 8. utg. 2016. 457 sider (nr. 3/2016) Arnt A. Skjefstad: Erstatningsberegning - særlig om fradrag for fordeler. Cappelen Damm Akademisk, 2016. 522 sider (nr. 3/2016) III . Innholdsfortegnelse . 1 INNLEDNING 1. 1.1 Problemstilling og disposisjon 1 1.2 Rettskildebruk . 2. 2 OM REALISASJON OG UFRIVILLIG REALISASJON . 5. 2.1 Realisasjon 5 2.2 Nærmere om ufrivillig realisasjon 7 2.3 Ekspropriasjon og ekspropriasjonserstatning . 8. 3 SKATT VED UFRIVILLIG REALISASJON 11. 3.1 Innledning 11 3.2 Skattesatsene 12 3.3 Grensen mellom boligeiendom og tomt . 12 Fallrettar og ekspropriasjonserstatning. Katrine Broch Hauge. Legg i ønskeliste. Ekspropriasjonsrett, kort forklart. Katrine Broch Hauge, Fredrik Holth og Ingrid Wang Larsen. Legg i ønskeliste. Bestselgerklubben - De beste boknyhetene. De aller beste bøkene. Krim og spenning; Romanserier; Fantasy og science fiction; Barn og ungdom; Dokumentar og fakta. Dokumentar og fakta; Gå til Dokumentar og fakta; Biografier & memoarer; Historie; Debatt & samfunn; Helse og samliv; Kunst og kultur; Aktuelt nå. Aktuelt nå; Gå til Aktuelt nå; Nyheter; Topp 10 ebøker; Lydbøker. Lydbøker; Gå til Lydbøker ... Ekspropriasjon, tvungen avståelse av eiendomsrett eller andre formuesrettigheter mot full erstatning. Ytelsen av erstatning skiller ekspropriasjon fra konfiskasjon; skatter faller utenfor, idet de utlignes etter skattemessige hensyn og i samsvar med visse likhetsgrunnsetninger. Den som krever avståelse ved ekspropriasjon, kalles ekspropriant, den som må gi fra seg, ekspropriat. Bladet er et nyhetsmagasin som skriver om utviklingen i rettstilstanden, om justispolitikk, rammevilkår, etikk, om rettsvesenet, og om advokaters gjøren og laden. Bladet tar opp løpende temaer i den justispolitiske samfunnsdebatten, og er en viktig arena for debatt om utviklingen i advokatyrket. Kjøp bøker av Katrine Broch Hauge. ... Energica | Postadresse: Postboks 1900 Sentrum, 0055 Oslo | Besøksadresse: Akersgata 47/49 | Telefon: 21 89 60 60....