Vold mot barn og unge i nære relasjonar E-bok


Vold mot barn og unge i nære relasjonar - Margrete Aadnanes pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2020-01-20
FORFATTER: Margrete Aadnanes
ISBN: 9788205518322
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,84

FORKLARING:

Kva er vold mot barn og unge i nære relasjonar? Korleis jobbar barnevernet for å førebyggje og avhjelpe vold mot barn? Kva seier forskinga og kva politikk blir ført på feltet? Vold mot barn og unge i nære relasjonar belyser korleis vold blir forstått og møtt innanfor den sosiale og kulturelle konteksten det norske samfunnet representerer. Margrete Aadnanes løftar fram kva kunnskap vi har om vold mot barn og drøftar vilkår og rammer barnevernet har i arbeidet med å førebyggje og avhjelpe problematikken. Boka har sitt empiriske utgangspunkt i ungdom og unge vaksne sine forteljingar om vold i barndommen, og i profesjonelle i barnevernet sine perspektiv på arbeid med voldssaker. Forfattaren rettar eit kritisk, reflekterande blikk på premissa for barnevernet sitt arbeid, som inkluderer både kunnskap, politikk og mandat. I forlenginga av dette ser ho på bruken av standardiserte framgangsmåtar og prosedyrar for å kvalitetssikre og effektivisere arbeidet i barnevernet.

...sk. NVI-nivå 1. Finn i kanalregisteret. Om resultatet Om resultatet Vitenskapelig monografi Publiseringsår: 2020 Antall sider: 160 ISBN: 9788205518322 ... Vold mot barn og unge i nære relasjonar ... - HiOA ... ... Vold og overgrep mot barn er ofte et skjult fenomen i helse- og omsorgstjenesten. Det er derfor svært viktig at helse- og omsorgspersonell som kommer i kontakt med disse pasientene har god bakgrunnskunnskap om temaet for å kunne gi best mulig hjelp og støtte. Begrepet vold i nære relasjoner brukes om vold og overgrep som rettes mot familiemedlemmer. Til dette regnes samlivspartnere, barn, søsken og foreldr ... PDF Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021) ... . Begrepet vold i nære relasjoner brukes om vold og overgrep som rettes mot familiemedlemmer. Til dette regnes samlivspartnere, barn, søsken og foreldre, eller andre som lever i stabile bofellesskap. Forekomst av vold og overgrep. Forekomsten av vold i Norge ser ut til å ha forandret seg lite fra slutten av 1980-tallet og frem til i dag. Barn og unge som er utsatt for omsorgssvikt eller vold og overgrep i nære relasjonar har risiko for å utvike ei rekke psykiske helseplager. Dei kan utvikle lidingar som er direkte relatert til trauma, som posttraumatisk stressforstyrring, eller dei kan utvikle andre psykiske vanskar. konsekvenser på kort og lang sikt. Vold i nære relasjoner, enten det er mot barn, unge, voks-ne eller eldre, er derfor en folkehelseutfordring. I tillegg til de helsemessige konsekvensene, vet vi at vold i nære relasjoner også har store sosiale konsekvenser. Den enkeltes mulighet til å delta aktivt i samfunnet reduseres, og kan Vold mot barn og unge i nære relasjonar Margrete Aadnanes Kva er vold mot barn og unge i nære relasjonar? Korleis jobbar barnevernet for å førebyggje og avhjelpe vold mot barn? Kva seier forskinga og kva politikk blir ført på... Forskere vil styrke tannlegene i arbeidet mot overgrep mot barn. Over halvparten av skadene barn og unge får etter vold eller seksuelle overgrep er rettet mot hals eller hode. Nå vil forskere styrke rollen til tannhelsetjenesten i undersøkelsene av de utsatte barna. Denne PhD-studien rettar fokuset mot barn og unge som har opplevd vold i nære relasjonar. Gjennom forteljingane til voldsutsette ungdommar og unge vaksne, samt profesjonsutøvarar, undersøkjer eg korleis forståingar og fortolkingar av vold er innleira i den gjeldande sosiale og kulturelle konteksten. Blant barn som er utsatt for vold i nære relasjonar er det omtrent like mange av kvart kjønn. Fysisk vold er den vanlegaste voldstypen barn er utsatt for, deretter fylgjer psykisk vold. Foreldre og steforeldre utgjer 80% av utøvarane i saker som omhandler vold mot barn (NKVTS 2017). Bakgrunn Har bachelor, master og PhD i sosialt arbeid og praksiserfaring frå miljøterapi med barn og unge, samt frå barnevernstjenesten. Emneord Barnevern Sosialt arbeid Vold mot barn og unge i nære relasjoner Barn og unge Majoritets- og minoritetsper Vold mot barn og unge i nære relasjonar:Forståing, konseptualisering og sosialfaglege perspektiv Forfatter(e): Margrete Aadnanes Serie: HiOA avhandlinger Issn: 1893-0476 Nr: 2017 nr 12 Utgiver: HiOA Avdeling/fakultet: SAM Sider: 171 Pris: 275,- ISBN-print: 978-82-8364-067- all form for vold i nære relasjonar. Haldninga nulltoleranse for vold er lagt til grunn. Rettleiaren skal vere med å bidra til at alle som arbeidar og/eller er i kontakt med barn, unge og vaksne skal tørre å sjå, orke å høyre og handle klokt. Rettleiaren er retta mot alle tilsette i første-linetenesta, men og mot sivilsamfunnet. Det Vald og overgrep mot barn og unge - omfang og utviklingstrekk 2007-2015 Nyheit | Dato: 10.06.2016 | Justis- og beredskapsdepartementet Velferdsforskningsinstituttet NOVA har lansert sin fyrste rapport knytt til Justis- og beredskapsdepartementet sitt forskingsprogram om vald i nære relasjonar (2014-2019). Statistikk viser at vold mot kvinner i nære relasjoner er fysisk mer alvorlig enn vold mot menn i nære relasjoner. Ifølge en undersøkelse fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress sier 1 av 10 norske kvinner at de er blitt utsatt for «alvorlig fysisk vold» i nære relasjoner, mens 2 % av menn sier det samme. Barne- og likestillingsdepartementet ga i 2016 ut «Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021)», ein opptrappingsplan mot vald i nære relasjonar og vald og overgrep mot barn og unge. Opptrappingsplanen gjer ein oversikt over dagens situasjon, tiltak for å bekjempa vald og overgrep, og hovedutfordringane knytta til vald og overgrep. Sjølv om alle i Stryn komm...