Barneloven E-bok


Barneloven - Inge Lorange Backer pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2008-12-09
FORFATTER: Inge Lorange Backer
ISBN: 9788215003610
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,96

FORKLARING:

Barneloven regulerer rettslige sider av forholdet mellom barn og foreldre: hvem som er foreldre, foreldreansvar, samværsrett og underholdsplikt. Første utgave av denne kommentarutgaven ble utgitt i 1982, kort tid etter at loven trådte i kraft. Siden er store deler av loven betydelig endret ved i alt 38 endringslover.Den foreliggende annen utgave redegjør grundig for innholdet av hver enkelt paragraf etter disse endringene og ser lovens bestemmelser i sammenheng med annen lovgivning, særlig den nye tvisteloven. Boken har rikholdige henvisninger til lovforarbeider, rettspraksis og juridisk litteratur. Forskriftene som er gitt etter barneloven, er tatt med i boken.Målgruppe for boken er alle som får å gjøre med rettsspørsmål om barn og foreldre, og boken tar særlig sikte på å dekke domstolenes og advokatenes behov.Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

...981 om barn og foreldre. Loven trådte i kraft 1 ... Barneloven - Wikipedia ... . januar 1982. Loven samler to tidligere lover fra 1956. Den nye loven av 1981 inneholder regler både for barn født av foreldre som er gift med hverandre, og for barn født av en ugift mor. Barneloven regulerer rettslige sider av forholdet mellom barn og foreldre: hvem som er foreldre, foreldreansvar, samværsrett og underholdsplikt. Første utgave av denne kommentarutgaven ble utgitt i 1982, kort tid etter at loven trådte i kraft. Siden er st Barneloven. Lov om barn og foreldr ... Lov om barn og foreldre (barnelova) - Lovdata ... . Siden er st Barneloven. Lov om barn og foreldre m.m. av 8. april 1981 nr. 7, barneloven, gjelder for barn og unge under 18 år. Den regulerer foreldrenes plikter overfor barna så vel som barnas rettigheter overfor foreldrene. Barneloven § 30 regulerer innholdet i foreldreansvaret i norsk rett. Bestemmelsen oppstiller hvilke rettigheter og plikter foreldre har, dersom de har del i foreldreansvaret for barnet. Den eller de som har foreldreansvaret for barnet har en plikt til å yte omsorg overfor barnet. De skal gi barnet en trygg oppvekst, herunder en forsvarlig oppdragelse som … Les mer Les mer Barneloven § 36. Kvar barnet skal bu fast. Foreldra kan gjere avtale om at barnet skal bu fast hos begge eller hos ein av dei.. Er foreldra usamde, må retten avgjere at barnet skal bu fast hos ein av dei. Barneloven §§ 42 og 43 Kandidatnr: 262 Veileder: Lucy Smith Leveringsfrist: 25.04.2004 Til sammen 17 838 ord 27.04.2004 . I Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 4 1.1 PRESENTASJON AV OPPGAVENS TEMA 4 1.1.1 HOVEDPROBLEMSTILLINGER OG BEGREPSAVKLARINGER 4 1.1.2 HISTORISK PERSPEKTIV 6 Barneloven,Barnerettsprosess barnehagen plikter å gi opplysninger,barnelova § 47,barneloven § 47,rett til helseopplysninger om barn som ikke bor hos meg,rett til informasjon foreldreansvar,rett til informasjon om barn,rett til informasjon om barnet,retten til å få vite ting om mitt barn,retten til å vite hva barnet gjør på skolen ... Barnets beste i formen det som er best for barnet, er et begrep som brukes i Barneloven §§43, 48, 55. Det brukes for å fokusere barnets behov og interesser. Barnets beste er i følge Barneombudet et vagt begrep og å lage regler som skal være dekkende for alle barns behov og livssituasjon er tilnærmet umulig. I utgangspunkt trenger barnet foreldre som samarbeider. De fleste er enige om at ... I barneloven § 47 første ledd fremgår det at hvis den ene av foreldrene har foreldreansvaret alene, skal denne gi den andre forelderen opplysninger om barnet "når det blir bede om det". Retten til opplysninger inntrer altså først når forelderen ber om det. Den som har foreldreansvaret har dermed ingen plikt til å holde den andre løpe...