Straffeloven E-bok


Straffeloven -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-08-09
FORFATTER:
ISBN: 9788245087727
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,29

FORKLARING:

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør.

...eaksjon er en samlebetegnelse på tre reaksjoner som kan idømmes en lovbryter som ikke kan ilegges vanlig straff på grunn av sin mentale tilstand på gjerningstidspunktet ... Straffeloven - Wikipedia ... . Strafferettslige særreaksjoner kan være tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg. Betegnelsen strafferettslig særreaksjon brukes også om reaksjonen forvaring i anstalt, selv om forvaring anses ... Carl F. Kjeldsberg (f. 1962)er jurist og har vært konsulent i Justisdepartementet, politiembedsmann ved Oslo Politikammer og advokat i advokatfirmaet NorLaw. Kjeldsberg har hatt ulike ledersti ... Straffeloven - regjeringen.no ... . 1962)er jurist og har vært konsulent i Justisdepartementet, politiembedsmann ved Oslo Politikammer og advokat i advokatfirmaet NorLaw. Kjeldsberg har hatt ulike lederstillinger i dagligvarebransjen, bl.a. i familiefirmaet Kjeldsberggruppen AS og som organisasjons- og personaldirektør i Rema 1000 Norge AS. Straffeloven av 1842, også kalt Kriminalloven av 1842, ble vedtatt av Stortinget den 20. august 1842, og erstatta da strafferettsbestemmelsene i Christian Vs Norske Lov.Den trådte i kraft 1. januar 1843. Legalitetsprinsippet fra Grunnloven av 1814, der det forutsettes at ingen kan dømmes uten etter lov, og at ingen kan straffes uten dom, ble gjennomført i denne loven. Straffeloven § 273 regulerer det man kaller kroppsskade. Bestemmelsen må sees i sammenheng med § 271 som regulerer de mildere kroppskadene. Der det foreligger en kroppskade vil straffen være fengsel inntil 6 år, i motsetning til fengsel inntil 1 år der det kun foreligger en kroppskrenkelse. Forskjellen på kroppsskade og kroppskrenkelse blir dermed av avgjørende Straffeloven 1902 (Almindelig borgerlig Straffelov forkortet straffeloven eller strl) var en norsk lov som inneholdt de mest sentrale bestemmelsene om straff.Loven ble vedtatt 22. mai 1902, trådte i kraft 1. januar 1905 og gjaldt frem til den nye Straffeloven 2005 trådte i kraft 1. oktober 2015.. Straffeloven av 1902 besto av tre deler. Straffeloven § 271 straffer den mildeste formen for vold, nemlig kroppskrenkelse. Andre ledd regulerer også visse straffrihetsgrunner. Bestemmelsen må sees i sammenheng med § 273 om kroppskade. I § 271 straffes primært den som "øver vold". I utgangspunktet vil alle som har øvet noen form for vold falle inn under bestemmelsen. § 273 rammer imidlertid den Straffeloven § 60a før endringene, som den gamle Straffeloven § 60a. Straffeloven § 60a etter endringen omtales følgelig som den nye Straffeloven § 60a. Videre siktes det til straf-feloven § 60a når det kun vises til § 60a, og det ikke er nødvendig å presisere om det dreier Straffeloven § 164. 1 Ulovlig myndighetsutøving. Den som uhjemlet utøver offentlig myndighet, 2 eller som foretar handlinger som bare kan utøves av offentlige tjenestemenn, 3 straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. § 165. 1 Misbruk av offentlig uniform, kjennetegn eller tittel mv. Straff for promillekjøring. Blir du dømt for kjøring i påvirket tilstand gir vegtrafikkloven retningslinjer for hvilken straff retten skal idømme og tapsforskriften anvisning på hvor lenge du må være uten førerkort. Straffeloven av 2005 viderefører gjeldende rett i ny § 80, når det gjelder innholdet i 1. og 2. alternativ under någjeldende § 56 c.8 Dette åpner for at tidligere forarbeider og rettspraksis under § 56 c etter ikrafttredelsen av 2005- loven vil være relevant for tolkningen av den nye § Straffeloven § 35-37 viser betingelsene retten kan sette for å utsette gjennomføring av straffen og for at straffen til slutt faller bort. Les mer på lovdata.no. Straffen faller bort hvis betingelsene er oppfylt. Krav om at domfelte ikke skal begå nye straffbare forhold i en fastsatt prøvetid er alltid en betingelse....