Vurdering i skolen E-bok


Vurdering i skolen - Per Lauvås pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-02-20
FORFATTER: Per Lauvås
ISBN: 9788202572532
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,8

FORKLARING:

De siste årene har det blitt gjort mye for å bedre kvaliteten på vurdering av elevers læring i skolen. Likevel er det et stykke igjen før vurderingen støtter elevenes læring godt nok.Forfatteren viser i denne boka at i god vurdering er det tydelige skiller mellom faser for læring med tilhørende formativ vurdering og faser med kontrollerende og karaktergivende summativ vurdering. Vurdering som er formativ og summativ på samme tid, er den minst effektive, men det er denne formen som brukes hyppigst i skolen i dag.Dette kan endres, uten å øke press og stress for elevene eller gi lærerne større arbeidsbelastning. Ved hjelp av ren formativ vurdering vil elevene få bedre læring, og aller størst gevinst vil det ha på de svakeste elevene. Elever som lærer mer uten merarbeid for lærerne, hva kan være bedre?Boka er skrevet for lærere og lærerstudenter, og for elever, foreldre, skoleledere og politikere.

...ring. Vurdering betyr å bedømme kvaliteten av noe i lys av en standard eller forhåndsoppsatte kriterier ... Digitale verktøy - en hjelp i formativ vurdering ... . Disse kriteriene kan være målrelaterte, individrelaterte eller ipsative. Tidligere ble det også anvendt relative kriterier, men dette har man nå gått vekk fra. I dagens skole brukes mange former for vurdering for å forstå og trekke slutninger om elevenes læringsprosesser, fremgang og ... Skolen skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innanfor det ordinære opplæringstilbodet med si ... Standpunktvurdering - Udir ... ... Skolen skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innanfor det ordinære opplæringstilbodet med sikte på å gi eleven tilfredsstillande utbytte før det blir gjort sakkunnig vurdering. Før det blir gjort sakkunnig vurdering og før det blir gjort vedtak om å setje i gang spesialundervisning, skal det innhentast samtykke frå eleven eller frå foreldra til eleven. Berre den skolen eller fylkeskommunen som kan skrive ut vitnemål for den det gjeld, jf. § 3-42, kan gjere enkeltvedtak om fritak frå vurdering i skriftleg sidemål etter denne paragrafen. Elevar som er fritekne frå vurdering med karakter etter denne paragrafen, skal ha halvårsvurdering og anna undervegsvurdering utan karakter. Vurdering i skolen Professor emeritus Per Lauvås stiller i en ny bok spørsmål ved om vurderingspraksisen i dagens skole støtter elevenes læring godt nok. Publisert onsdag 11. april 2018 - 14:18 Vurdering for læring i skolen. På vei mot en bærekraftig vurderingskultur. Kristiansand: Høyskoleforlaget Boka viser hvordan vurdering integrert i daglig undervisning kan bidra til å øke elevenes trivsel, motivasjon og læringsutbytte. Den gir retningslinjer for hvordan lærere kan arbeide med vurdering, samt ideer og verktøy som kan ... I NOU 2015:18 Fremtidens skole (Ludvigsen utvalget) anbefales det å legge til rette for underveisvurdering og at prinsippene i vurdering for læring er viktige for lærerne for å kunne støtte elevenes utvikling i fagene. Vurdering for læring er all vurdering som gis underveis i opplæringen og som bidrar til å fremme læring. Vurdering i skolen, altså vurdering av elevprestasjoner, er av to typer: vurdering for læring (formativ vurdering) og vurdering av læring (summativ vurdering). I vårt prosjekt studerer vi vurdering for læring, her tolket som hvordan lærerne ser etter kjennetegn hos elevene i lys av kompetansemålene (Engh, Dobson & Høihilder, 2007). Vurdering i skolen har mange formål. Et av de viktigste formålene med vurdering er at elevene selv skal lære seg å vurdere hva de forstår, og skjønne hva de skal lære, og de skal få råd av læreren om hva de kan gjøre for å utvikle seg videre i faget. Formativ vurdering er en vurderingsform som skal fremme læring, og kalles derfor gjerne "vurdering for læring" At vurderingsformen har læring som formål, skiller den fra andre vurderingsformer som har som formål å bedømme eller rangere prestasjoner. En lærer vurderer formativt når hun underveis i læringsprosessen undersøker og identifiserer hva elevene har forstått, eventuelt ... Vurdering, bedømmelse av en elevs læringsprosess og læringsresultater. Vurderingen kan ha ...