Samtalen i barnehagen E-bok


Samtalen i barnehagen -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-02-17
FORFATTER:
ISBN: 9788204112873
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,30

FORKLARING:

Samtalen i barnehagen er en artikkelsamling om ulike typer samtaler som foregår i barnehagen. Boka er aktuell som pensumbok i førskolelærerutdanningen, men kan også gi nye perspektiver til førskolelærere som har vært i jobb en stund.Artiklene tar for seg de ulike samtaletypene som foregår i barnehagen, for eksempel samtaler mellom ulike profesjoner, foreldresamtaler og samtaler med barn i sorg. Boka inneholder også artikler som reflekterer over maktforhold i samtaler, tillit og empati, dannelse og bruk av humor i samtaler. Bidragsytere er blant annet Tore Frost, Berit Aanderaa, Lars Gunnar Briseid og Loveleen Brenna.

...får snakke om noe det er interessert i og gir uttrykk for at samtalen er interessant eller morsom ... Barns læring om språk og gjennom språk - samtaler i ... ... . Voksne kan bidra til flere meningsfulle samtaler i barnehagen gjennom å møte barnets initiativ til samtale, være villig til å snakke om det som opptar barnet der og da, og gjennom å utveksle erfaringer, tanker, følelser og meninger. En studie av samtaler i danske barnehager (Palludan 2005) viste at voksne i barnehagen gjerne benyttet en undervisende tone i samtaler med minoritetsspråklige barn. Den undervisende tonen bærer preg av en mangel på likeverdighet i dialogen, den voksne snakker ... Matematiske samtaler med barn | Matematikksenteret ... . Den undervisende tonen bærer preg av en mangel på likeverdighet i dialogen, den voksne snakker først og fremst til barnet og ikke med barnet. Samtaler som er viktige for tidlig litterasitet kan karakteriseres som dekontekstualiserte samtaler eller som utvidede samtaler. Vi benytter begrepet utvidede samtaler i det følgende. Disse samtalene handler om et tema som ikke er knyttet til konkrete objekter eller handlinger i en her-og-nå situasjon, og som dreier seg om abstrakte tema ( Snow & Beals, 2006) . Matematiske samtaler i barnehagen 4 Ventetid I barnehagen som på skolen er det viktig å minne om barnas tenketid. Det er essensielt at den voksne gir barnet nok tid til å tenke, samt tid til å formulere sitt bidrag. Tiden fra du stiller et spørsmål til barnet svarer eller at du kommer med hjelp eller oppfølgingsspørsmål kalles ventetid. Utforskende samspill og lek hører hjemme i barnehagen, også innen naturfag. Dette understrekes i den nye rammeplanen for barnehagen hvor det heter: Personalet skal gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd. Færre samtaler under samlingsstunden. De meningsfulle samtalene med rom for undring og resonnering kommer særlig til syne i fri lek og under måltidene. Samlingsstundene har mindre rom for dette. - Men de ansatte på disse avdelingene er bevisste på at samlingsstunden har sammenheng med det barnehagen gjør resten av dagen. Filosofiske samtaler er en del av tilbudet til 4- og 5-åringene i Lykkentreff barnehage. Disse samtalene er med på å stimulere det situasjonsuavhengige språket, og skiller seg slik fra de konkrete "her-og-nå"-samtalene som vi har mange av i løpet av barnehagedagen. Gjennom filosofiske samtaler får barna erfaring med abstrakte begreper ... Filosofiske samtaler i barnehagen. Å ta barns tenkning på alvor Øyvind Olsholt, Maaike Lahaise, Ariane Schjelderup. Små barn stiller store spørsmål. I en filosofisk samtale oppmuntrer vi barna til å tenke høyt over mulige svar på vriene spørsmål, uten at vi voksne ... Det blir korte samtaler av ja og nei-spørsmål både i barnehagen og ellers i samfunnet, men for barna er det spesielt viktig at de også får andre spørsmål, slik at de kan utvikle språket sitt. Lite samtale. Garmann og Tkachenko har, sammen med dosent Margareth Sandvik ved HiOA, ... Samtaler foregår mellom voksne og barn det meste av den tiden de tilbringer sammen. Samtaler er viktige for å lære om både omverdenen og om eget språk. Men dette er så selvfølgelig at førskolelærere kanskje ikke tenker på at de daglige samtalene i barnehagen er viktige læringsarenaer. Forfatterne … Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur. De siste 10 årene har samspillet mellom barn og voksne i barnehagen vært et stort forskningsfelt. Det forskes mye på samtalen mellom barn og barnehagelærer internasjonalt, og den nye kunnskapen om mekanismene som gjør seg gjeldende, er nyttig i møtet med barna når de undrer seg på verden rundt...