Sosial mobilitet E-bok


Sosial mobilitet - Johs. Hjellbrekke, Olav Korsnes pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-07-04
FORFATTER: Johs. Hjellbrekke, Olav Korsnes
ISBN: 9788252179422
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,3

FORKLARING:

Kva er sosial mobilitet? Korleis kan ein analysere sosial mobilitet og kva er dei viktigaste metodiske og teoretiske tilnærmingane til denne problematikken? Denne boka gir ei oversikt over den internasjonale mobilitetsforskinga og ser den norske opp mot denne. Forfattarane tek også for seg mobilitetsmønstra i Noreg i dag. Med utgangspunkt i norske studiar og oppdaterte registerdata drøftar dei problemstillingar omkring sosial mobilitet og utdanning, sosiale klassar, kjønn, innvandring og elitar. Til denne utgåva er det gjort nye analysar av meir omfattande og dels også nye datasett. Boka er også oppdatert i høve til dei seinaste resultata, bidraga og posisjonane i mobilitetsforskinga, og då særleg forskinga om økonomisk mobilitet, kjønn og mobilitet og innvandring og mobilitet. Johs. Hjellbrekke (f. 1965) er professor i sosiologi ved Universitetet i Bergen. Han har forska på tilhøve innan arbeids- og industrisosiologi, sosiale klassar, elitar og ulikskap, og sosial mobilitet og makttilhøve i Noreg. Olav Korsnes (f. 1947) er professor i sosiologi ved Universitetet i Bergen. Han har forska på tilhøve innan norsk arbeidsliv i eit komparativt perspektiv og emne knytt til sosial mobilitet i Noreg. I tillegg til rapporten Det norske maktfeltet: Interne strukturar, homogamitendensar, mobilitetsbaner og -barrierar i norske elitar til den siste Makt- og demokratiutgreiinga, har dei to skrive ei rekkje artiklar og bokkapittel saman. Dei seinare åra har forskinga deira vore knytt til NFR-prosjektet .Elites in an Egalitarian Society: Recruitment, Reproduction and Circulation..

...dsinntekt som er standardmålet. Sammenlignet med andre OECD-land og i og for seg langt utover det, betyr dette at Norge har den lavest målte ulikheten på inntekt i dag ... Lav sosial mobilitet betyr større utenforskap ... . Sosial mobilitet innebærer å flytte seg på den sosiale rangstigen, som regel oppover, men det kan også være nedover. Dette kapitlet tar for seg ulike former for sosial mobilitet, og hvilke forutsetninger som må være til stede for at det skal skje. Sosial mobilitet behøver ikke være ledsaget av fysisk flytting, men kan være det. Se også SOSIAL LAGDELING. Wikipedia: Sosial mobilitet handler om muligheten et ind ... Inntektsforskjeller og sosial mobilitet i Norge ... . Sosial mobilitet behøver ikke være ledsaget av fysisk flytting, men kan være det. Se også SOSIAL LAGDELING. Wikipedia: Sosial mobilitet handler om muligheten et individ har til å gå bort fra sin sosiale klasse eller gruppe, sett i forhold til hva slag oppvekst man har hatt. Justyna Bell, Kristian Heggebø, Ida Tolgensbakk og Marie Louise Seeberg har i en kronikk på Forskning.no kritisert vår studie om sammenhengen mellom innvandring og sosial mobilitet i Norge, og medienes omtale av den.. Medienes omtale skal vi la ligge. Men vi ønsker å svare på de kritiske kommentarene til selve rapporten. Hvor mange i en gitt yrkesgruppe har foreldre med samme yrkesbakgrunn? Hvordan sosiale og økonomiske kjennetegn overføres fra en generasjon til den neste, kalles sosial mobilitet. Hvis alle sønner av lærere blir lærere, og alle sønner av tømmerhuggere blir tømmerhuggere, har vi ingen mobilitet. I denne artikkelen beskrives det hvordan denne mobiliteten har endret seg i Norge de siste ... Sosial mobilitet er ingen umulighet. Vi har innvandrerungdom som beviser dette hver eneste dag. Men det er vanskelig når utgangspunktet er som verst. Barn av foreldre med grunnskole som høyeste utdanning har i gjennomsnitt 12 grunnskolepoeng mindre enn barn av høyt utdannede foreldre. Hele 80 prosent av guttene på yrkesfag med lavt utdannende foreldre fullfører ikke videregående opplæring på normert tid. Det blir stadig flere studenter ved universiteter og høgskoler, men bare 40 prosent av studentene med l...