Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettloven) av 21. mai 1999 nr. 30 ; Konvesjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter (den europeiske menneskerettighetskonvesjon) av 4. november 1950 E-bok


Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettloven) av 21. mai 1999 nr. 30 ; Konvesjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter (den europeiske menneskerettighetskonvesjon) av 4. november 1950 -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2010-09-29
FORFATTER:
ISBN: 9788202345587
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,48

FORKLARING:

Med endringer, sist ved lover av 19. juni 2005 nr. 49 (i kraft 18. juni 2010) og av 19. juni 2009 nr. 80

...4, har vist seg å være levedyktig i lang tid ... Menneskerettighetene - FNs menneskerettigheter ... . Grunnloven av 1814 inneholdt imidlertid kun enkelte bestemmelser om menneskerettigheter. Det er viktig at Grunnloven gir et dekkende bilde av hvilke verdier det norske samfunn bygger på. Menneskerettsloven. Lov 21.mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) Om oss Om Helsebiblioteket.no Personvern/cookies English Kontakt Brukerstøtte Redaksjonen Følg oss Facebook Twitter Nyhetsbrev. Helsebiblioteket.no sender jevnlig ut nyhets ... Menneskerettsloven - Jusleksikon.no ... . Helsebiblioteket.no sender jevnlig ut nyhetsbrev med informasjon om innhold og nye tjenester. For å motta nyhetsbrev må du logge inn og krysse av for nyhetsbrev i brukerprofilen din. Se et eksempel på nyhetsbrev. for å kunne stadfeste hvilke helserettigheter papirløse i Norge faktisk har, og for å vurdere om norsk praksis på området er i samsvar med de kravene menneskerettighetene stiller om tilstrekkelig tilgang til helsetjenester for papirløse i Norge. 21 Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett av 21. mai 1999 nr. 30. Enhver har rett til beskyttelse av de åndelige og materielle interesser som er et resultat av ethvert vitenskapelig, litterært eller kunstnerisk verk som han har skapt. Artikkel 28. Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring. Ved grunnlovsvedtak 13. mai 2014 fikk Grunnloven flere nye viktige bestemmelser om menneskerettigheter. De praktisk viktigste er formodentlig bestemmelsene om rett til rettferdig rettergang (§ 95), rett til respekt for privatliv, familieliv og kommunikasjon (§ 102), rett til å danne, slutte seg til og melde seg ut av foreninger (§ 101) og barns krav på integritet og menneskeverd (§ 104). Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven). Vedlegg 8. FNs konvensjon om barnets rettigheter med protokoller (norsk oversettelse) FNs konvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989 Vedtatt og åpnet for undertegning, ratifikasjon og tiltredelse av FNs generalforsamlings resolusjon 44/25, 20. november 1989, i kraft 2. september 1990, i samsvar ... king av menneskerettighetenes stilling i norsk rett av 21. mai 1999 nr. 302 § 2 er også flere av konvensjonene likestilt med norske lover, og skal ved motstrid gå foran. 3 Gjennom kon- vensjonene plikter landene å respektere menneskerettighetene ved å ikke bryte disse hver- MRL Lov av 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) OECD Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling OPCAT Valgfri tilleggsprotokoll til FNs torturkonvensjon OSSE Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa RESP Den reviderte europeiske sosialpakt RDK FNs ... "Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettloven) av 21. mai 1999 nr. 30 ; Konvesjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter (den europeiske menneskerettighetskonvesjon) av 4. november 1950 - med endringer, sist ved lover av 19. juni 2005 nr. 49 (i kraft 18. juni 2010) og av 19. juni 2009 nr. 80" - Se omtaler, sitater og terningkast. 08.06.2006: Kronikk - Vi har arbeidet med menneskerettighetsspørsmål knyttet til bruken av tvang i norsk psykisk helsevern, og vi har inntrykk av at mange opplever seg krenket i møtet med psykiatrien. For å styrke menneskerettighetenes stilling i norsk rett vedtok Stortinget Menneskerettsloven2 i 1999. ... (Lov 21. mai 1999 Nr. 30). 3 ... (Lov 22. juni 1962 Nr.8). 4 Lov om barneombud av 6. mars 1981 nr. 5. 5 Diskrimineringsombudsloven ... MRL Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett av 21. mai 1999 nr. 30 (menneskerettsloven) RDK FNs rasediskrimineringskonvensjon SMR Norsk senter for menneskerettigheter SP FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter TK FNs torturkonvensjon UNESCO FNs organisasjon for utdannelse, vitenskap og kultur Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter som tilkommer ethvert menneske, uansett rase, kjønn, religion eller annen status, og regulerer først og fremst forholdet mellom staten og individet.. Menneskerettighetene bygger normalt sett på filosofien som kalles naturrett og naturrettens rettsprinsipper.De viktigste menneskerettighetene er de rettighetene som naturretten innrømmer alle ... Fremme av menneskerettigheter og demokratiprinsipper ligger i kjernen av norsk utenrikspolitikk. Gjennomføringen av denne politikken utføres både i internasjonale fora som FN, OSSE, Europarådet og på landnivå. FNs verdenserklæring om menneskerettigheter Verdenserklæringen er grunndokumentet i det internasjonale arbeidet for menneskerettigheter. Den består av 30 artikler, og gjelder for alle FNs medlemsland....