Tidlig intervensjon E-bok


Tidlig intervensjon -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-06-16
FORFATTER:
ISBN: 9788215018508
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,13

FORKLARING:

Hvilke utfordringer møter skolen i arbeidet med å fremme et godt læringsmiljø og hvilke systemrettede tiltak kan skolen iverksette i dette arbeidet?Med bakgrunn i forskning drøfter forfatterne hvordan foreldresamarbeid kan fremme et godt læringsmiljø. De viser også hvordan en klasseleder kan arbeide systematisk for å skape et godt arbeidsforhold i en ny klasse. Boka presenterer modeller for tverretatlig arbeid med enkeltprosjekter samt systematisk kompetanseutvikling av hele skolen. Til sist belyser boka utfordringer knyttet til ledelse av et skoleomfattende program.Dette er den andre av to artikkelsamlinger som bygger på forskningsarbeid ved Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger. Den første boka handler om sosiale og emosjonelle vansker i barnehage og skole. Boka er først og fremst skrevet for studenter på masternivå innen spesialpedagogikk og pedagogikk. Det er også en aktuell bok for ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste, og i barnehage og skole. Bokas redaktører, Unni Vere Midthassel, Edvin Bru, Sigrun K. Ertesvåg og Erling Roland arbeider alle ved Senter for atferdsforskning."Denne fagboka vil eg anbefale. Den er grundig og forskingsbasert, den er omfattande på sentrale tema og den har godt språk. Kombinasjonen av døme frå praksisfeltet, forskingsresultat og drøftingar med avslutning på kvart kapitel om vegen vidare, gjer at eg trur denne boka vil bli godt motteken av studentar. Eg anbefaler også boka til skular og barnehagar." Grete Dalhaug Berg, Spesialpedagogikk 9/2011

...lig handling i forhold til en mulig problemutvikling hos barn og unge, voksne og eldre ... Veiledning til barnehager - nordvoll.osloskolen.no ... . Tidlig intervensjon - unge og rus (TIUR) er et samarbeidsmodell mellom Ringsaker kommune og Ringsaker lensmannskontor. Tiltaket har som hovedmål å styrke arbeidet med avdekking, tidlig innsats og oppfølging av ungdom som står i fare for å utvikle problemer knyttet til rus og kriminalitet. Intervensjon, innblanding, inngripen. Intervensjon brukes ulikt i folkerett, sivilprosess og økonomi. I folkeretten er in ... Hvorfor er tidlig intervensjon viktig for et barns helse ... ... . Intervensjon brukes ulikt i folkerett, sivilprosess og økonomi. I folkeretten er intervensjon en inngripen i en annen stats indre eller ytre forhold ved anvendelse av makt eller trusler om makt. Intervensjon er i prinsippet forbudt som krenkelse av en stats rett til uavhengighet (suverenitet). For intervensjon i sivilprosess, se hovedintervensjon og ... Nesseby kommune v/ hjelpetjenesten i Nesseby ønsker gjennom Prosjektet tidlig intervensjon å sette fokus på en forebyggende innsats overfor barn og unge i kommunen for gjennom det kunne oppnå og komme tidlig inn/ ha forebyggende effekt på rusområdet. Tidlig Intervensjon Mestrende barn (TIM) er et samarbeidsprosjekt mellom RBUP Øst og Sør, RKBU Midt-Norge og RKBU Nord og er støttet av Norges Forskningsråd. Studien foregikk ved 36 skoler i Bærum, Ski, Skedsmo, Melhus, Trondheim, Bodø og Tromsø....