Fusjon og fisjon av selskaper E-bok


Fusjon og fisjon av selskaper - Anders H. Liland pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-08-04
FORFATTER: Anders H. Liland
ISBN: 9788215016238
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,9

FORKLARING:

Fusjon og fisjon av selskaper behandler selskaps-, skatte- og regnskapsrettslige regler ved sammenslåing og deling av selskaper. Boken behandler også særreglene om fusjon og fisjon av finansforetak, verdipapirfond og samvirkeforetak, samt stiftelse av SE-selskap og SCE-foretak ved fusjon og grenseoverskridende fusjoner og fisjoner. Videre redegjør den for de konsekvenser fusjon og fisjon kan ha både for overdragende og overtakende selskaps medkontrahenter.Sentralt i fremstillingen står redegjørelsen for de vilkår som gjelder for at en fusjon eller fisjon skal kunne gjennomføres uten å utløse umiddelbare skattekonsekvenser. Risikoen for såkalt gjennomskjæring, med skatteplikt som konsekvens, drøftes inngående. Det samme gjelder de avgiftsmessige fallgruver som foreligger. Også formuesskattekonsekvenser av fusjon og fisjon behandles. Boken har også en oversikt over reglene som regulerer formelle overføringer i real- og løsøreregistre, reglene om forkjøpsrett til aksjer, konsesjon og konkurranseregulering, samt for verdipapir-, arbeids- og pensjonsrettslige regler av betydning ved fusjon og fisjon. Boken henvender seg til advokater, revisorer og ansatte i skatteforvaltningen. Den vil også være til nytte for selskaper som involveres i fusjons- og fisjonsprosesser og for universitets- og høyskolestudenter. Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

...dende fusjoner og fisjoner. Det fremgår av de ovennevnte forarbeidene til skattereglene for fusjon og fisjon, Ot ... PDF Fusjon og fisjon - Deloitte United States ... . prp. nr 71 (1995-96), at det før vedtakelsen av lovreglene om skattefri fusjon og fisjon, i enkelte administrative uttalelser var lagt til grunn at fusjon mellom selskaper med ulike selskaps- og ansvarsform kunne gjennomføres uten beskatning. Fusjon og fisjon av selskaper behandler selskaps-, skatte- og regnskapsrettslige regler ved sammenslåing og deling av selskaper. Boken behandler også særreglene om fusjon og fisjon av finansforetak, verdipapirfond og samvirkeforetak, samt ... Fisjon (finans) - Wikipedia ... . Boken behandler også særreglene om fusjon og fisjon av finansforetak, verdipapirfond og samvirkeforetak, samt stiftelse av SE-selskap og SCE-foretak ved fusjon og grenseoverskridende fusjoner og fisjoner. −Arbeidsrett -fusjon og fisjon kan være en virksomhetsoverdragelse ∙Ansvar for rådgiver ved fusjon og fisjon −Riktig gjennomføring −Riktige grunnlag for gjennomføringen −Påvirkes selskapet negativt av transaksjonen (f.eks. avtaler med særskilte bestemmelser eller utenlandske regler) −Ansvar for andre rådgivere? En fusjon av et selskap som er eid av en person, kan fusjoneres skattefritt med et selskap eid av en annen person, forutsatt at det ikke er en verdiforskyving mellom aksjonærene. Enkelt sagt må verdien på aksjene som aksjonæren i det overdragende selskapet får i det overtakende selskapet, tilsvare verdien av det overdragende selskapet . Fusjon og fisjon vil innenfor nåværende system være regler som i de fleste tilfeller er kompliserte, og som krever utøvelse av en viss grad av skjønn på et vanskelig faktum. Samtidig er det mye som tyder på at Fisjon og fusjon av selskap. Skal du fisjonere et aksjeselskap, eller kanskje du vurderer fusjon av selskap? Vi kan bidra til at prosessen blir vellykket. Det er klare regler for hvordan en prosess med fusjon eller fisjon av aksjeselskap skal gjennomføres. Fisjon-Fusjon (ved innløsning av aksjer i overdragende selskap og økning av pålydende i det overtakende) Aksjonær A og B eier hver sin halvpart av selskapet X. Overdragende selskap X skal fisjonere ut 40 prosent av sine verdier til et eksisterende overtakende selskap Y. Ved fusjoner er det viktig å være oppmerksom på hensynet og rettighetene til de ansatte. Sammensmelting av to organisasjoner er ikke alltid like enkelt, og synergieffekten av en fusjon vil ofte avhenge av hvor vellykket samarbeidet er mellom de to ansattegrupperinger samt mellom ansatte og ledelse. Mange forhold kan spille inn i denne sammenheng. Kjøp 'Fusjon og fisjon av selskaper' av Anders H. Liland fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 9788215016238 Det understrekes av Kommisjonen at det i forslaget er tatt hensyn til de sosiale og arbeidsrettslige regler som gjelder innenfor unionen. Forslaget skal ivareta rettighetene til partene i arbeidslivet som kan utfordres i endringsprosesser som fusjon, fisjon og omdannelse av selskap. om fisjoner. Selv om EUs tredje og sjette selskapsdirektiv, om henholdsvis fusjon og fisjon, ikke har direkte betydning for fusjon og fisjon av aksjeselskaper, kan det likevel være med å kaste lys over tolkningen av aksjeloven kapittel 13 og 14. 11 Se Folkvord s. 19-20. 12 Se NOU 1996: 3 s. 83-84, jfr. Ot. prp. nr. 23 (1996-97) s. 113-114. Fusjon og fisjon skal imidlertid ikke kunne skje med selskaper hjemmehørende i lavskatteland. Hvis det selskapet som skal fusjoneres eller fisjoneres har en filial i Norge, skal det også kunne oppnås skattefritak for gevinst på eiendeler som overføres til det overtakende utenlandske selskapet. Sammenslutning av selskaper. Regler om fusjon av aksjeselskaper er gitt i aksjeloven og allmennaksjeloven, begge av 13. juni 1997, kap. 13. Fusjon kan foregå ved at et bestående selskap opptar i seg ett eller flere selskaper som da oppløses, idet aksjonærene istedenfor sine aksjer i det eller de selskaper som oppløses, mottar aksjer i det overtakende selskap. Det fisjonerte selskapet består da og beholder det som ikke deles ut. Aksjeeierne i selskapene som fisjoneres får vederlag i form av aksjer i de/det overtakende selskapet/ene. Overtakende selskap(er) kan være bestående eller nye selskap. Det kan også ytes annet vederlag i tillegg til aksjer. Gjennomføring av fisjon Gjennomføring av fisjon skal behandles i styrene […] Med fusjon menes at to eller flere aksjeselskaper slås sammen til å bli ett selskap. Med fisjon menes at et aksjeselskap deles opp til å bli to eller flere selskaper. Denne artikkelen tar for seg de viktigste aspektene ved fusjon og fisjon av aksjeselskaper. i dette kapittelet er Ot.prp. nr. 71 (1995-1996) Skatteregler for fusjon og fisjon av selskaper. Proposisjonen vil bli brukt til å utlede reglenes formål og sentrale hensyn på området, men den går i liten grad inn på detaljspørsmål. 1 Frederik Zimmer (red.) mfl., Bedrift, selskap og skatt, 6. utgave, Oslo 2014 (Zimmer (red.) 2014) s. 626...