Straffeprosessloven E-bok


Straffeprosessloven - Hans Kristian Bjerke, Erik Keiserud, Knut Erik Sæther pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-11-21
FORFATTER: Hans Kristian Bjerke, Erik Keiserud, Knut Erik Sæther
ISBN: 9788215013763
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,66

FORKLARING:

Det er gått 10 år siden forrige utgave, og blant de viktigste endringene kan nevnes nye regler om hurtigere straffesaksbehandling, erstatning etter strafforfølging, begrensninger i adgangen til dokumentinnsyn og bevisførsel, ny organisering av etterforsking av anmeldelser mot ansatte i politiet og påtalemyndigheten, adgang til romavlytting og bruk av tvangsmidler for å forhindre alvorlig kriminalitet, utvidelse av DNA-registeret og styrket stilling for fornærmede og etterlatte.Siden forrige utgave er det foretatt endringer i over 300 paragrafer (i tillegg til endringene i forbindelse med ikraftsetting av tvisteloven), og loven har fått 46 nye paragrafer.Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

... til full ankebehandling. Beslaglegging er det å ta i midlertidig forvaring; konfiskering ... Straffeprosessloven § 59 a - rettsnorge.com ... .Beslag skal som straffeprosessuelt tvangsmiddel fremme tre alternative formål: tjene som bevis i saken få hånd om ting som det kan bli tale om å gjøre til gjenstand for inndragning sikre at fornærmede får utlevert en ting han har krav på. Beslag reguleres av straffeprosessloven kapittel 16.. Lovkommentaren til straffeprosessloven inneholder grundige kommentarer til hver enkelt bestemmelse i straffeprosessloven.Denne femte utgaven er oppdatert med lovendringer og rettspraksis som har kommet siden fo ... Lov om rettergangsmåten i straffesaker ... ... .Denne femte utgaven er oppdatert med lovendringer og rettspraksis som har kommet siden forrige utgave, som utkom i 2011.Lovkommentaren Kjøp 'Straffeprosessloven, lov 22 mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker, sist endret ved lov 16 juni 2017 nr. 58 fra 1 januar 2018' av Norge fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Spiral, Heftet, Spiral, Spiral | 9788245086591 Straffeprosessloven; sist endret ved lov 21. juni 2019 nr. 51 fra 1. januar 2020 Lov 22 mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker. Kjøp. Kommuneloven; sist endret ved lov 21. juni 2019 nr. 57 fra 1. januar 2020 Lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner. Kjøp ... Straffeprosessloven § 59 a . Følgende vedtak av påtalemyndigheten kan med de begrensninger som følger av annet ledd, påklages til nærmeste overordnete påtalemyndighet: 1) henleggelse, 2) påtaleunnlatelse, 3) utferdigelse av forelegg, 4) utferdigelse av tiltalebeslutning, Advokatene i RUV påtar seg oppdrag som forsvarere i straffesaker. Fra man blir siktet, har siktede etter straffeprosessloven § 94 rett til å la seg bistå av en forsvarer etter eget valg på ethvert trinn av saken. Ved oppnevning av forsvarer dekkes advokatutgiftene til forsvareren av Staten. Som siktet kan du selv velge hvilken forsvarer du vil […] Straffeprosessloven av 22. mai 1981 nr. 10 § 172 lyder: Når noen mistenkes for a) en forbrytelse som kan medføre straff av fengsel i 10 år eller mer, eller forsøk på en slik forbrytelse, eller b) en forbrytelse mot straffeloven § 228 annet ledd annet straffalternativ jf. § 232, Straffeprosessloven § 170a gjelder også ved besøksforbud. Dette innebærer at besøksforbud bare kan anvendes når det er tilstrekkelig grunn til det og ikke når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep. Et forbud kan ilegges på begjæring av den det skal beskytte. Straffeprosessloven §§ 74 og 75 annet ledd gir regler om adgangen til å ta opp på ny en innstilt straffeforfølgning. Begge bestemmelsene forutsetter at noen har vært siktet i saken. Hvis ingen har vært siktet i saken står påtalemyndigheten fritt til å ta opp saken igjen når som helst så lenge straffeansvar ikke er foreldet. Straffeprosessloven har regler om at alle som er siktet eller tiltalt i en straffesak har rett til bistand fra en forsvarer. Jusstorget gir deg en oversikt over reglene. De viktigste reglene om forsvarere og forsvarervalg fremgår av Straffeprosesslovens kap. 9. Den siktede eller tiltalte i en straffesak har rett til å la seg bistå av […] Etter straffeprosessloven § 216e skal saken bringes inn for tingretten på det sted hvor det mest praktisk kan skje, og avgjørelsen treffes uten at den mistenkte eller den som avgjørelsen ellers rammer, gis adgang til å uttale seg, og kjennelsen blir ikke meddelt dem. Mistenkte skal derfor ikke varsles. Forarbeidene til Lov av 22. mai 1981 nr 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven). Merk at lenkene til Lovdata krever abonnement (institusjonstilgang eller passord). I Norge reguleres de to prosessformene av to forskjellige lover, tvisteloven og straffeprosessloven. Saksgangen er nokså ulik, men har allikevel mange fellestrekk. Det er derfor en fordel å studere de to prosessformene som deler av samme emne. Strafferetten skiller seg innholdsmessig fra prosessfagene....