Kulturminneloven ; Stadnamnloven : (lov om stadnamn) av 18. mai 1990 nr. 11 : med endringer, sist ved lov av 19. juni 2015 nr. 74 (i kraft 1. juli 2015) : samt forskrift : med historiske og faglige noter E-bok


Kulturminneloven ; Stadnamnloven : (lov om stadnamn) av 18. mai 1990 nr. 11 : med endringer, sist ved lov av 19. juni 2015 nr. 74 (i kraft 1. juli 2015) : samt forskrift : med historiske og faglige noter -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-09-07
FORFATTER:
ISBN: 9788202537647
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,94

FORKLARING:

Kulturminneloven m/forskrifter og stadnamnlova m/forskrift - med endringer, sist ved lov av 19. juni 2015 nr. 65 (i kraft 1. oktober 2015). Med historiske og faglige noter.

...jødepartementet Forskrift om fredning av Vegvesenets ... Kulturminneloven | va-jus ... ... Kulturminner er ifølge kulturminneloven alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Slike kan blant annet bestå av hus, industribygg eller fartøyer.Kulturminner kan også finnes i utmark eller under dyrket mark, som for eksempel tjæremiler, kullgroper, gravhauger, jernvinner ... I tillegg til kulturminner og kulturmiljøer som e ... Fredet - vernet - verneverdig - Riksantikvaren ... ... I tillegg til kulturminner og kulturmiljøer som er fredet etter kulturminneloven eller svalbardmiljøloven, omfatter dette kulturminner og kulturmiljøer som er vernet etter plan- og bygningsloven, kirkeloven eller naturmangfoldloven. Andre virkemidler for vern er for eksempel statlige verneplaner, listeføring og tilskuddsordninger. Forskriften om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven (ansvarsforskriften) ble fastsatt 15. februar 2019 og trer i kraft 1. januar 2020. Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Ta kontakt med oss for mer informasjon. Kulturminnene og kulturmiljøene vi tar vare på og sikrer for ettertida, er viktige kilder til kunnskap og opplevelser, for utviklingen av lokalsamfunn og for verdiskaping for næringslivet. Kulturminneloven definerer kulturminner slik: Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter som det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Vi snakker om materielle og immaterielle kulturminner. Ifølge kulturminneloven er kulturminner alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø. Dette er lokaliteter som det er knyttet historisk tro, tradisjon eller handlinger til. Kulturminnene kan bestå av hus, veier, bruer, bygninger for industriell virksomhet, eller fartøy. Kulturminner kan man finne i utmark, under dyrket mark, som for eks. tjæremiler, kullgroper ... Kulturminneloven § 19 er her et styringsmiddel som...