Konsekvensutredninger E-bok


Konsekvensutredninger -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-06-10
FORFATTER:
ISBN: 9788215023311
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,96

FORKLARING:

Planer og tiltak som kan få vesentlige virkninger på miljø og samfunn, er underlagt krav om konsekvensutredning, som er denne bokens tema.I denne boken undersøkes og drøftes konsekvensutredninger fra ulikt faglig ståsted. Det rettslige rammeverket danner utgangspunktet for bokens behandling av temaet.Spørsmål som tas opp er blant annet:- Hvilke planer og tiltak er underlagt krav om konsekvensutredning og hva skal en konsekvensutredning inneholde?- Hvilken betydning har EU- og EØS-rettslig regulering for tolkningen og håndhevelsen av de norske utredningsreglene?- Hvilken betydning har plannivå for hva konsekvensutredninger skal inneholde?- Hvordan sikres god kvalitet på konsekvensutredninger?- Hvilke kontrollmuligheter har man for å kvalitetssikre konsekvensutredninger?I tillegg redegjør forfatterne for aktuelle problemstillinger og erfaringer fra Sverige og Danmark.De ulike temaene illustreres med eksempler fra forvaltnings- og rettspraksis. Boken danner et godt grunnlag for innsikt i rettslige rammer, praktiske utfordringer, samt styrker og svakheter med dagens system med konsekvensutredninger. Bokens målgruppe er todelt. For det første er den ment som en lærebok for studenter. For det andre er den beregnet på alle som kommer i befatning med konsekvensutredninger i sitt arbeid.Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

... etter plan- og bygningsloven (kommentarutgave), juli 2017 (regjeringen ... PDF Kommuneplan Hurdal kommune, Konsekvensutredninger ... .no) Åpningstider: mandag - fredag kl. 08.00 - 15.45 Kommuneplan Hurdal kommune, Konsekvensutredninger 11 Fortsettelse natur og miljø. Rett nord for Bogen er det registret et område med lerkefalk (se kartutsnitt nedenfor, en art som har status som VU(sårbar) i Norsk rødliste. Hurdalssjøen Sjøens størrelse er 32,3 km2 med 3 kommuner som deler grense i sjøen. Tillatelser og godkjenninger fra kompetent myndighet her nødvendig i ... Konsekvensutredning - Wikipedia ... . Tillatelser og godkjenninger fra kompetent myndighet her nødvendig i alle faser av petroleumsvirksomheten. Av Olje- og energidepartement og Oljedirektoratet. Konsekvensutredninger skal sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning under planleggingen av tiltaket og når det skal tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres (pbl § 4-2 og kapittel 14). Lenker til konsekvensutredninger i Tromsø kommune: Høringer og konsekvensutredninger; Brannrapportering (BRIS) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Rambergveien 9, 3115 Tønsberg - Postboks 2014, 3103 Tønsberg - Telefon: 33 41 25 00 Faks: 33 31 06 60, E-post: [email protected] Organisasjonsnummer: 974 760 983 ... Konsekvensutredninger. Norconsult har spisskompetanse innen alle relevante fagtema og har omfattende erfaring med utarbeidelse av konsekvensutredninger for prosjekter etter Plan- og bygningsloven og etter sektorlover, for eksempel innenfor vann- og vindkraft samt kraftledninger. Konsekvensutredninger skal være utført og foreligge samtidig med konsesjonssøknad etter energilovens § 2-2. NVE kan når som helst i prosessen be om tilleggsutredninger hvis det er nødvendig, men det mest vanlige er at dette skjer i etterkant av høring av søknaden og konsekvensutredningen. Konsekvensutredninger (EIA/EISA) Miljøvernmyndighetens mål er at spredning av miljøgifter skal stanses eller reduseres vesentlig. Reguleringene for å møte målsettingen er mange. Rambøll hjelper deg slik at du eller din virksomhet kan innfri kravene. Kontakt Kjøp 'Konsekvensutredninger, rettsregler, praksis og samfunnsvirkninger' av Fredrik Holth fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 9788215023311 Konsekvensutredninger. Sauland kraftverk vil gi et vesentleg bidrag med fornybar energi som tilsvarar meir enn 20 gonger produksjonen fra et middels stort småkraftverk på 10 GWh. Konsekvensene for naturressurser, miljø og samfunn vil være moderate i forhold til den store mengde energi som blir produsert. Vegsituasjonen Ved det offentlige ettersynet uttrykker flere høringsparter, deriblant Statens vegvesen, bekymring for trafikkøkningen som følge av utbyggingen i Ringsakerfjellet, og mener at det er behov for å utrede...