Skadeserstatningsloven E-bok


Skadeserstatningsloven -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-09-04
FORFATTER:
ISBN: 9788202613839
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,68

FORKLARING:

Skadeserstatningsloven (lov om skadeserstatning) m/forskrift - med endringer, sist ved lov av 18. desember 2015 nr. 124 (i kraft 1. mars 2018)

...kadeserstatningsloven § 1-2 nr. 1 at foreldre har et tilsynsansvar ovenfor sine barn; "Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av ... NPE - Slik beregner vi erstatningen din ... ... Hvis du har rett til erstatning, vil vi beregne størrelsen på erstatningen etter skadeserstatningsloven. De vanlige erstatningspostene er: menerstatning Inntil vedtakelsen av skadeserstatningsloven (skl.) § 3-8 den 17. juni 2005 fantes det ingen regel i skadeserstatningsloven som ga adgang til ny behandling av et endelig fastsatte erstatningsoppgjør. Før vedtakelsen av skl. § 3-8 hadde man for er ... Erstatningsrett - Jusleksikon.no ... . De vanlige erstatningspostene er: menerstatning Inntil vedtakelsen av skadeserstatningsloven (skl.) § 3-8 den 17. juni 2005 fantes det ingen regel i skadeserstatningsloven som ga adgang til ny behandling av et endelig fastsatte erstatningsoppgjør. Før vedtakelsen av skl. § 3-8 hadde man for erstatningsoppgjør fastsatt ved 705 Oppreisningserstatning ved fysiske og psykiske krenkelser 2 Hovedlinjer i oppreisningsinstituttet 2.1 hensyn Oppreisningsinstituttets formål og funksjon er sammensatt. Menerstatning fikk den formelle rettskraft ved lovendring i skadeserstatningsloven i 1987. Den som har fått varig og betydelig skade av medisinsk art, har krav på en særskilt menerstatning. Menerstatning kunne tidligere tilkjennes etter straffelovens ikrafttredelseslov, men rettspraksis var ikke fast og tydelig. Etter skadeserstatningsloven § 3-4 har den som lider forsørgertap krav på kompansasjon fra skadevolder eller forsikringsselskapet. Her er det krav om at skadelidte faktisk ble forsørget av avdøde. Utgangspunktet er som i erstatningsutmåling ellers, det skal ytes full erstatning for det økonomiske tapet skadelidte har blitt påført. Kjøp 'Skadeserstatningsloven, lov 13 juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning, sist endret ved lov 18 desember 2015 nr. 124 fra 1 mars 2018' av Norge fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet, Heftet | 9788245086720 Skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd første punktum lyder slik: "Den som forsettlig eller grovt aktløst har a) voldt skade på person eller b) tilføyd krenking eller utvist mislig atferd som nevnt i § 3-3, kan - uansett om det ytes menerstatning etter § 3-2 eller standardisert For skadeserstatninger kreves det at erstatningen er utmålt etter prinsippene i skadeserstatningsloven kapittel 3 eller yrkesskadeforsikringsloven. Ved personskade hos barnet stilles det ikke lenger krav til hvor mye barnets ervervsevne er satt ned med. Formuesskattefritaket gjelder frem til og med inntektsåret barnet/ungdommen fyller 21 år. Skadeserstatningsloven § 3-3 ramser opp en rekke straffebud. Grovt uaktsomt eller forsettlig brudd på en av disse gir krav på oppreisning selv om det ikke er tale om noen personskade. Dette gjelder følgende straffbare handlinger i straffeloven: § 147 - Innbrudd §§ 168 og 169 - Falsk forklaring eller anmeldelse Etter skadeserstatningsloven § 1-5 nr 1 vil eieren i utgangspunktet ha et objektivt ansvar for skader husdyr volder på personer og deres klær. Dette gjelder imidlertid ikke der noe annet følger av særlige lovbestemmelser, jf § 1-5 nr 5. av skadeerstatningskrav etter skadeserstatningsloven § 3-10 første ledd første punkt., jf. § 3-1 som gjelder erstatning for skade på person med økonomisk tap. Jeg vil se på hva som er gjeldende rett i Norge om slik overdragelse, samt begrunnelsen og hensiktsmessigheten bak dette. Videre vil jeg sammenholde de norske rettskildene Lov om skadeserstatning [Skadeserstatningsloven - skl.] Act relating to compensation in certain circumstances In: Norwegian laws. - 1980. - p 763-766 Note: Chapter I-IV only Printed version only. Contact the library....