Forurensningsloven E-bok


Forurensningsloven - Øystein Wang pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-04-07
FORFATTER: Øystein Wang
ISBN: 9788205459731
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,33

FORKLARING:

Forurensningsloven er det viktigste juridiske virkemiddelet i arbeidet med å motvirke forurensnings- og avfallsproblemer fra norske kilder. I denne oppdaterte kommentarutgaven blir det gitt en praktisk rettet gjennomgang av lovens bestemmelser til nytte for både jurister og ikke-jurister som på en eller annen måte forholder seg til Forurensningsloven. Forurensningsloven er en moderne, men nokså komplisert fullmaktslov som gir forvaltningen vide rammer for myndighetsutøvelsen. Loven kan ha stor betydning for samfunnsutviklingen. Forurensningsloven og dens anvendelse på utslipp fra gasskraftverk fikk for eksempel politisk betydning og var den direkte foranledningen til den første Bondevik-regjeringens avgang i år 2000. Boken er en oppdatert versjon av 1. utgave av kommentarutgaven til forurensningsloven, som ble utgitt i 2005. Boken er utfylt og oppdatert med all nyere lovgivning, relevante rettsavgjørelser, sivilombudsmannsuttalelser, forvaltningspraksis med mer.

...on, avfallsminimering og god avfallshåndtering ... PDF Kommunens og fylkesmannens myndighet etter forurensningsloven. ... . Forurensningsloven er en av de klassiske norske miljølovene, innført i 1981, med prinsippet om "forurenser betaler" som et bærende element. Forurensningsloven § 76 første ledd slår fast at "det offentliges utgifter, skade eller tap etter § 74 kan kreves dekket av den ansvarlige for forurensningen eller avfallsproblemene." Bestemmelsen innebærer at kommunen kan kreve refusjon fra den ansvarlige for de utgifter den har hatt i forbindelse med tiltak gjennomført i henhold til forurensningsloven § 74. Formell tittel Lov om vern mot forurensninger ... Forurensningsloven - Forurensningsloven | Klima | Miljø ... ... . Formell tittel Lov om vern mot forurensninger og om avfall. Loven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning, å redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme bedre behandling av avfall. I lovens formålsparagraf står det videre at loven skal sikre forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut ... Forurensningsloven er et miljøpolitisk virkemiddel som brukes for å hindre forurensende utslipp. Den trådte i kraft 1. oktober 1983. Tvangsmulkt har lenge vært anvendt som et effektivt virkemiddel for myndighetene for å oppnå etterlevelse av plikter fastsatt i eller i medhold av lov. Denne veilederen er ment som et praktisk hjelpemiddel for fylkesmannen og kommunen ved bruk av tvangsmulkt etter forurensningsloven og produktkontrolloven. Forurensningsloven har som formål å motvirke og redusere skadelige virkninger av avfall. Kystverket har ansvar for deler av forurensningsloven, i forhold til akutt forurensning og skipsvrak som blir betegnet som avfall. Forurensning er spredning av stoffer til luft, vann eller jord som fører til ulempe eller skade på helse eller trivsel for mennesker, dyr og planter, eller skade på dødt materiale. Begrepet forurensning omfatter også plagsom støy, rystelser, nedfall som gir radioaktiv stråling og utslipp av oppvarmet vann (kjølevann). Spredning av stoffer forårsaket av naturen selv, for eksempel ved ... Forurensning er utslipp av skadelige stoffer til miljøet vi lever i. Det er forårsaket av menneskers aktivitet, og fører til ulempe eller skade på miljøet - enten til luft vann eller jord. Kommunen har ansvar for en rekke oppgaver knyttet til forurensningsloven, og skal derfor verne om og redusere belastninger på miljøet. Forurensningsloven er en moderne, men nokså komplisert fullmaktslov som gir forvaltningen vide rammer for myndighetsutøvelsen. Loven kan ha stor betydning for samfunnsutviklingen. Forurensningsloven og dens anvendelse på utslipp fra gasskraftverk fikk for eksempel politisk betydning og var den direkte foranledningen til den første Bondevik-regjeringens avgang i år 2000. Forurensningsloven § 22a - forslag til hjemmel for pålegg om frakobling av overvann og overvannstiltak. Vass- og avløpsanleggslova - forslag til omstrukturering av loven og regulering av forholdet mellom abonnent og kommunen som eier av vann- og avløpsanlegg mm. Forurensningsloven §7: «Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter §§8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av §11» Eksempler: Industri (mindre og større) Graving i forurenset grunn Avfallsanlegg Mudring i sedimenter Anleggsarbeid Dumping i vann Miljødirektoratet. Organisasjonsnummer: 999 601 391. Telefon: 03400 / 73 58 05 00 - Faks: 73 58 05 01. E-post: [email protected] Post: Postboks 5672 Tor...