Kjønnsperspektiv i sosialt arbeid E-bok


Kjønnsperspektiv i sosialt arbeid - Siv Oltedal pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-03-08
FORFATTER: Siv Oltedal
ISBN: 9788215018669
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,38

FORKLARING:

Kva slags betydning utgjer kjønn i sosialt arbeid? Og kva slags konsekvensar får dette i praksis? Skiljet mellom menn og kvinner er både enkelt og komplisert på same tid, og vi veit ikkje alltid når det er viktig eller uviktig . Ville eg som sosialarbeidar handle annleis om egplutseleg oppdaga at den personen eg står overfor har et anna kjønn enn eg forventa? Åvereoppteken av kjønn er å vereoppteken av menneskeverd, fordi diskriminering på grunn av kjønn strir mot prinsippet om å behandle alle menneske som likeverdige. Denne boka presenterer kjønn som fenomen og teori, og spenningar mellom offentleg og privat ansvarsområde. Her diskuteras blant anna interseksjonalitet, praksisteoriar og sosialarbeidarprofesjonen .Forfattarenhentar eksempel frå vald i nære relasjonar, arbeidsdeling i familien og sosialt arbeid innanfor velferdsstaten. Boka er skriven for praktikarar, studentar, forskarar og undervisararinnanfor sosialt arbeid og for alle som er interessert i å forstå korleis kjønn kan arte seg i ulike kvardagsliv.

... i sosialt arbeid og velferd og for ansatte i NAV ... Sosialt arbeid - Bøker - CDON.COM ... .«Forfatteren skriver selv at hensikten med boken er å formidle erfarings... sosialt arbeid er basert på humanistiske og demokra-tiske verdier. de første etikkreglene for sosialarbeidere tok form i uSa i 1920-årene (lingås 1993). i 1967 kom norsk Sosi-alarbeiderforbunds første yrkesetiske retningslinjer. På 1980-tallet ble det reist en omfattende kritikk av de Ønsker du å laste ned en Kjønnsperspektiv i sosialt arbeid-bok? Bra valg! På vår hjemmeside lesclefsdor2018seoul.org finner du boken Kjønnsperspektiv i sosialt ... Kjønnsperspektiv i sosialt arbeid | Siv Oltedal ... ... .org finner du boken Kjønnsperspektiv i sosialt arbeid og andre bøker av forfatteren Siv Oltedal. Sosialt arbeid foregår på mange arenaer, og sosialarbeidere møter mennesker i ulike livssituasjoner. Denne innføringsboka presenterer mangfoldet i faget. En rød tråd er det «sosiale» i sosialt arbeid. Forfatterne viser hvordan sosiale grunnverdier og kunnskap kan tas i bruk og omsettes i praktisk... Nyhetssaker og publikasjoner om Kjønnsperspektiver i forskning. Ja, det er flest kvinner som forsker på kjønn og likestilling. Det samsvarer med mønsteret i resten av akademia: Flertall kvinner i humaniora og samfunnsvitenskap, flertall menn i teknologi og realfag. Hvordan ble sosialt arbeid dannet som et yrke i Norge? I denne artikkelen utforsker Rannveig Dahle hvordan sosialt arbeid ble utviklet ved å se på hvordan utdanningen ble til og hvilken betydning kvinner har hatt som medskapere i prosessen. Siden det alltid er et samspill mellom en profesjon og dens samfunnsmessige omgivelser, er det også nødvendig å sette søkelys på kjønn og klasse i ... brukerperspektiv, kjønnsperspektiv og praksisforskning vil bli vektlagt. Læringsutbytte Kandidater som tar dette emnet skal etter gjennomført emne være kvalifisert for forskning og undervisning innen fagfeltet sosialt arbeid. Kunnskaper Er i kunnskapsfronten i sosialt arbeid og behersker fagområdets vitenskapsteori og metoder. Ønsker du å kombinere studier med arbeid og/eller bosted utenfor Oslo-regionen? Da er sosionomutdanning over 4 år som deltidsstudium med fjernundervisning et godt alternativ. Bachelor i sosialt arbeid er en utdanning for deg som ønsker å jobbe med mennesker. Utdanningen kvalifiserer for arbeid med å forebygge, redusere og løse sosiale problemer. Sosialt arbeid er et yrkesrettet studium med praksis, enten i Norge eller i utlandet. Utdanningen gir et godt grunnlag for utøving av yrket, og kvalifiserer til arbeid i bredden av velferdstjenester. Studiet har tett kontakt med praksisfeltene og de fleste kontaktlærerne ved studiet har lang erfaring innenfor sosialt arbeid. En master i sosialfag med studieretning sosialt arbeid gir deg innsikt i det sosialfaglige feltet. Både utviklingen og funksjonen til velferdstjenestene, men også utviklingen av sosialt arbeid som eget kunnskapsområde og vitenskapelig fag. Sosialt arbeid er et praksisbasert yrke og en akademisk disiplin som fremmer sosial endring og utvikling, sosialt samhold, myndiggjøring og frigjøring av mennesker. Prinsippene om sosial rettferdighet, menneskerettigheter, kollektivt ansvar og respekt for mangfold er sentrale i sosialt arbeid. Sosialt arbeid i lys av relasjonsmodellen. Jeg har tidligere foreslått begrepet anerkjennelse som overordnet begrep i psykososialt arbeid (Aamodt 1997; 2002). En praksis i tråd med anerkjennelsens filosofi vil etter min mening kunne bidra til å skape en relasjon bygget på respekt, tillit og gjensidighet. Boka tar utgangspunkt i de teoretiske røttene til faget sosialt arbeid, og viser hvordan ulike teoretiske perspektiv kan få konsekvenser for hvordan sosialarbeidere handler. Boka presenterer sentrale Modeller i sosialt arbeid presenterer de sentrale teoritradisjonene i sosialt arbeid: psykodynamiske, interaksjonistiske, læringsteoretiske, konfliktteoretiske og systemteoretiske forståelses ... atferdspåvirkning. Innen arbeid med sosial kompe-tanse er det like viktig å fokusere på det sosiale miljøet ved skolen. Læring av sosial kompetanse vil dermed også innebære arbeid med å bedre relasjoner mellom elevene og relasjoner mellom elevene og lærerne. I læring av sosial kompetanse er det hensiktsmes- Master i sosialt arbeid er en utdanning med relevans for fagfolk på ulike praksisområder som NAV, barnevernet, rusomsorg, psykiatri, undervisning og andre områder der sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere og velferdsvitere arbeider....