Vegtrafikkloven E-bok


Vegtrafikkloven -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-05-15
FORFATTER:
ISBN: 9788245086775
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,32

FORKLARING:

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør.

... førerens mulige alkoholmisbruk. Ombudsmannen har kommet til at det er tvilsomt om vegtrafikkloven § 34 annet ledd hjemlet vedtaket ... Nytt lovforslag vil utvise utenlandske vogntogsjåfører som ... ... . Videre mener ombudsmannen at det er begått flere ... Politiet fikk med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 33 nr. 3 i tingretten medhold i midlertidig tilbakekall av føreretten. Føreren anket, men fikk ikke medhold. I lagmannsrettens kjennelse, LE-2018-128867, ble hensynet til trafikksikkerheten tillagt slik vekt at anken ble forkastet. Vegtrafikkloven § 3 lyder som følger: "Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå ... grunnregelen - veitrafikk - Store norske leksikon ... . Vegtrafikkloven § 3 lyder som følger: "Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret". Vegtrafikkloven § 3 er den grunnleggende regel for all vegtrafikk. Utskrift fra Lovdata - 26.10.2017 15:20 Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven) 531 I 8.06. 1965 nr.4 Samferdselsdepartementet LOV-20 I 7-06-16-7 5 fra 0 1.10.2017 0 1 .07.t965, 23.04.1967 Transport og kommunikasjoner Þ Veitrafikk Vegtrafikkloven - vtrl Boka gir en samlet kommentar til vegtrafikkloven, trafikkreglene og skiltforskriften og inneholder dessuten redegjørelser for mye av det øvrige forskriftsverket på vegtrafikkens område.Kommentarutgaven foreligger nå i 6. reviderte utgave. Denne utgaven er Når det gjelder regler om godkjenninger, kompetansebevis m.m. som i medhold av vegtrafikkloven kreves for å utføre visse typer virksomhet, kan departementet gi forskrifter om saksbehandlingsregler til utfylling av reglene i tjenesteloven, herunder om saksbehandlingsfrist og rettsvirkninger av fristoverskridelse. Det finnes ikke særskilte trafikkregler for kjøring i rundkjøring. Trafikkreglene som gjelder ellers må derfor tilpasses kjøring i rundkjøring. Vegtrafikkloven § 34 femte ledd kan etter dette sees på som en forebyggende hjemmel med et stort nedslagsfelt. Den gjelder i sin alminnelighet, og kan anvendes selv om fører ikke har gjort seg skyldig i en straffbar handling. Etter vegtrafikkloven § 33 kan man samtidig som man ved dom eller forelegg fastsetter straff, også miste retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en bestemt tid eller alltid (miste lappen). Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn gir nærmere regler om hva som skal til for å miste førerkortet og hvor lenge man mister førerretten. Fjerning av motorvogn. Horten kommune v/Parkeringstjenesten kan rekvirere inntauing av feilparkerte kjøretøy jf. Vegtrafikkloven § 37 og Parkeringsforskriften § 38 . Ved all henvendelse vedrørende inntauede kjøretøy, bes det om at man oppgir kjennemerke. En samlet oversikt over endringer i vegtrafikkloven siden 1965 er tatt inn som et eget vedlegg. Boka inneholder også blant annet doms- og stikkordregister. Som egne vedlegg er det i denne utgaven av boka tatt inn en kort omtale av loven om intelligente transportsystemer (ITS-loven) og loven om selvgående kjøretøyer. Boka gir en samlet kommentar til vegtrafikkloven, trafikkreglene og skiltforskriften og inneholder dessuten redegjørelser for mye av det øvrige forskriftsverket på vegtrafikkens område. Kj...