Den elektroniske forvaltningen og loven E-bok


Den elektroniske forvaltningen og loven - Dag Wiese Shcartum pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-04-24
FORFATTER: Dag Wiese Shcartum
ISBN: 9788244621625
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,14

FORKLARING:

Boken gir en sammenhengende oversikt over lovgivning som offentlig forvaltning må følge når de treffer vedtak ved hjelp av elektroniske hjelpemidler. Gjennomgangen omfatter viktige enkeltbestemmelser og sammenhenger mellom blant annet: personopplysningsloven, forvaltningsloven, offentleglova, arkivlova og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Behovet for en integrert fremstilling av lovgivningen oppstår fordi flere lover ofte må anvendes samtidig og at hver lov ikke alltid er utformet ut fra hensyn til de andre lovene som gjelder. Forfatteren ser på sammenhenger mellom innholdet i lover og forskrifter som ofte ikke fremgår av lovteksten, og som lovgiver ikke alltid tydelig har vurdert.

...dlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 15a og lov 15 ... PPTX Reglene om elektronisk kommunikasjon i forvaltningen ... . juni 2001 nr. 81 om elektronisk signatur § 5. Fremmet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet). Tilføyd hjemmel: Lov 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv (arkivlova) § 12. § 1. eID og elektroniske tillitstjenester i EØS EØS-avtalen vedlegg XI Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester (forordning (EU) nr. 910/2014) om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for ele ... Den elektroniske forvaltningen og loven by Shcartum, Dag ... ... . 910/2014) om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked gjelder som lov med de tilpasninger som følger av vedlegg XI, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Gjelder for elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen. Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. Gjelder IKT-løsninger som retter seg mot allmennheten i Norge. ELMER. Gjelder i den grad forskrifter mv. viser til den. I tillegg gjelder ekomloven for «virksomhet knyttet til elektronisk kommunikasjon og tilhørende utstyr», jf ... Gjelder i den grad forskrifter mv. viser til den. I tillegg gjelder ekomloven for «virksomhet knyttet til elektronisk kommunikasjon og tilhørende utstyr», jf. § 1-2. Loven gjennomfører bl.a. kommunikasjonsverndirektivet (2002/58/EF). Direktivet er under revisjon og vil trolig bli erstattet av en forordning målet med evalueringen skulle være å undersøke om den nye loven ga mer innsyn. ... Endringer i offentlighet og innsyn i forvaltningen (kapittel 4) Forutsetninger for offentlighet i forvaltningen ... gruppe, 2002). Den elektroniske journalen var kun tilgjengelig for pressen. EPJ fungerte som en lukket post- Passer forvaltningsloven den elektroniske forvaltningen? Aktualitetsseminar for jurister og andre interesserte. ... og det er bl.a. gitt forskrifter som regulerer elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen. ... beslutningssystemer som automatiserer rettsanvendelsen i NAV og hvilke utfordringer forvaltningsloven gir NAV i den sammenheng. Loven gjelder ikke for Stortinget, Riksrevisjonen, Stortingets ombudsmann for forvaltningen og andre organer for Stortinget. 0 Endret ved lover 19 juni 1969 nr. 54 , 12 des 1975 nr. 59 , 27 mai 1977 nr. 40 , 17 juli 1992 nr. 99 , 12 jan 1995 nr. 4 (ikr. 1 apr 1995), 17 juni 2005 nr. 90 (ikr. 1 jan 2008 iflg. kommunikasjon i forvaltningen, mellom forvaltningsorganer, og mellom forvaltningen og privat sektor (publikum og næringsliv), er kommet på plass. Noe av det som gjør elektronisk kommunikasjon forsvarlig, skyldes de positive mulighetene som gis av utviklingen knyttet til elektroniske signaturer og innholdskryptering. Begrepene forklares senere. kommunikasjon, dersom forvaltningsorganet har lagt til rette for det, det skjer på den anviste måten og ved bruk av den elektroniske adressen, som forvaltningsorganet har anvist for den aktuelle type henvendelse.14 7 Se § 3første ledd, bokstav c). 8 eForvaltningsforskriften gjelder både publikums/borgernes kommunikasjon med forvaltningen og Arkivering og journalføring av dokumenter sikrer innsyn og dermed åpenhet i forvaltningen. Dette er en viktig demokratisk byggestein som har vern i Grunnloven. Innsyn og etterprøvbarhet er viktig for at landets innbyggere skal være i stand til å kontrollere saksbehandling og delta i demokratiske prosesser. Innsynet viser hvem forvaltningen har kontakt med og hvilke fakta og opplysninger ... av forvaltningen av gjeldsordnings-loven - oppfølging av Dokument nr. 3:13 (1996-97) Dokument nr. 3:5 (2005-2006) ... For å kunne sammenligne med den forrige undersøkelsen og fristen Justis-departementet setter for saksbehandlingstid, er de øvrige fristene som i loven Norge har generelt en moderne forvaltning, og en rekke gode elektroniske tjenester overfor borgere og næringslivet. Likevel vet vi at det er stor uutnyttet potensial til å for-bedre og effektivisere tjenestene, blant annet gjennom mer samordnende IKT-løsninger i forvaltningen. Riksrevisjonen peker på i Dokument 3 (2007-2008)1 at en ... Dette vil innebære at f.eks. privatskolene vil gå inn under loven. Elektronisk saksbehandling og elektroniske postjournaler har gjort sitt inntog i forvaltningen. Utvalgets lovforslag tar sikte på at loven skal være nøytral i forholdet mellom saksbehandling «på papir» og elektronisk saksbehandling. Den elektroniske forvaltningen og loven Dag Wiese Shcartum. På lager - sendes nå( 10+ stk. ) Heftet, Bokmål. 439,-NÅ 360,-Elektronikk, grunnleggende teori Helge Venås. Levering 2-6 dager . Heftet, Bokmål. 406,-Elektroniske og akustiske navigasjonssys... Norvald Kjerstad....