Å lage kulturminner E-bok


Å lage kulturminner -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-10-15
FORFATTER:
ISBN: 9788270997336
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,40

FORKLARING:

Hva bidrar til å gjøre noe til et kulturminne? Hvor er definisjons.makten plassert? Fører internasjonale konvensjoner til en ensretting av hva som betraktes som kulturminner og kultur.miljøer, og skaper de fornyelse og revitalisering av lokal.samfunn? Kulturminner betraktes her som verdier som skapes i skjærings.punktet mellom politikk, praksis og forhandlinger. I femten artikler drøftes hvordan og hvorfor visse kvaliteter ved fortiden blir fremhevet, mens andre overses. Flere av artiklene retter søke.lys mot samfunnets politiske bruk av fortiden; de retorikker, forestillinger, utvalgsmetoder osv. som brukes aktivt for å oppnå bestemte mål i samtiden. Når forestillingene om hva kulturminner er, blir konfrontert med et pluralistisk, globalt samfunn i rask endring, må forestillingene kontinuerlig omformuleres og reforhandles. Antologien intenderer å skape en bredere diskusjon om dagens kulturarvpolitikk og praksis.

...elhetlig oversikt over tilstanden for kulturminnene langs kysten ... Å lage - verbbøying på bokmål | DinOrdbok ... . Kulturminner og kulturarv. Kulturminner omtales ofte som en del av den norske kulturarven.Denne har oppstått såvel ved nyskapning som ved at impulser er mottatt utenfra, innlemmet i norsk kultur og til en viss grad blitt gitt et eget uttrykk/versjon. Ut fra denne forståelsen spenner dette vidt, og omfatter kulturelementer fra de eldste tider såvel som fra vår egen tid, fra alle sosiale ... Enklere å lage en hit. Telia Soundmaker skal gjøre det enk ... Swensen, Grete (red.): Å lage kulturminner (Detaljer ... ... ... Enklere å lage en hit. Telia Soundmaker skal gjøre det enklere for folk å finne musikken i seg, og gi alle mulighet til å lage sine egne låter. Ellers vil jeg foreslå å ikke lage for mange detaljerte kategorier uten at man er rimelig trygg på at de vil bli tatt i bruk og fylt opp. Og så er det vel en fordel å følge samme praksis for kategorisering og navngiving som for andre emneområder på Wikipedia, selv om det sikkert varierer en del.--Hmbjerkan 18. des. 2014 kl. 13:20 (CET) Innsigelsen skal trekkes når det gjøres justeringer i planen som er tilstrekkelige til å ivareta hensynet til kulturminner og kulturmiljøer. Forholdet til KML § 8, fjerde ledd. Som nevnt på s. 12, vil KMLs bestemmelser om automatisk fredete og vedtaksfredete kulturminner gå foran kommuneplanens arealdel. Å lage kulturminner. Grete S wensen og T orgrim Sneve Guttormsen. Even within a single society, pasts, heritages and. identitie s s hould be considered as plu rals (Ash-worth et al. 2007:2). Kulturminner lagt inn av Kulturminnesøk-brukere vises med et personsymbol, og du kan se navnet på brukeren som har lagt inn kulturminner ved å klikke på symbolet og gå til kulturminnesiden. I kartet på hver kulturminneside vises kulturminner fra Askeladden med et blågrått felt, og enkeltminner med trekanter som kan klikkes på for å se navnet på enkeltminnet. Passiv verbbøying av lage Den passive verbformen av lage er lages. Vi kan bruke passiv uttalemåte når det ikke er interessant hvem som gjør noe, eller når vi ikke vet hvem som gjør noe. Men prøv å unngå å uttrykke deg passivt da det gjør språket tungt og upresist. Hvis du skal i gang med å lage ditt eget staudebed, gjør du lurt i å bruke litt tid både på planleggingen og i forberedelsene. Legg forholdene til rette nå, og plantene du setter ut vil trives og gi deg glede i mange år fremover. Her er tolv trinn for et vellykket staudebed. Rådene er hentet fra hageboken Hagen gjennom året. § 3. Forbud mot inngrep i automatisk fredete kulturminner. Ingen må - uten at det er lovlig etter § 8 - sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje. Kulturminner, fornminner, er blitt definert som konkrete, som regel synbare, spor etter eldre tiders liv og virke. Med de hurtige endringer i levevilkår og levevis som har funnet sted i moderne tid, hvor dagens samfunnsprodukt er morgendagens kulturminne, har begrepet fått en videre tolkning, og kan omfatte kulturhistorisk verdifulle gjenstander, byggverk og anlegg av forholdsvis ny dato. gen begrenset til å omfatte faste kulturminner i det fysiske miljøet. Det omfatter også steder det knyt-ter seg hendelser, tro og tradisjon til. Kulturminner er uerstattelige kilder til kunn-skap og opplevelse. De gir muligheten til å forstå at mennesket inngår i en større sammenheng. Nærmere informasjon om hver ordning får du ved å følge lenkene. Ordningene kan ha forskjellige satsingsområder. Søknad sendes de respektive kommunene. Tilskudd til istandsetting av kulturminner: Midlene fordeles av Byantikvaren i Oslo kommune, og satsingsområde er freda og verneverdige bygg og anlegg i privat eie. Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Ta kontakt med oss for mer informasjon. Kulturminnedagene er Norges største historie- og kulturarvsfestival med 300 arrangement og 50.000 besøkende rundt om i landet hvert år. Kulturminnedagene arrangerers av frivillige ...