Bokføringsloven E-bok


Bokføringsloven - Tove-Gunn Moen, Ingjerd Moen, Terje Tvedt pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-03-12
FORFATTER: Tove-Gunn Moen, Ingjerd Moen, Terje Tvedt
ISBN: 9788245018073
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,30

FORKLARING:

Boken er en praktisk veiledning i bokføringsreglene med konkrete eksempler og gjengivelse av lov, forskrift, bokføringsstandarder og uttalelser om god bokføringsskikk. Den ble første gang utgitt i 2004 og er senere oppdatert og utvidet. Denne niende utgaven av boken er oppdatert per 20. januar 2015. Bokføringsstandardstyret utgir Norske BokføringsStandarder (NBS) og Uttalelser om God Bokføringsskikk (GBS). Disse er å finne bak i boken og blir referert til flere steder. Bokføringsstandardene og uttalelsene om god bokføringsskikk ble oppdatert i 2014. Denne boken inneholder alle og nyeste versjon av standardene og uttalelsene som er utgitt per januar 2015. Løpende informasjon om tolkning og praktisering av bokføringsreglene finnes på Skattedirektoratets og Bokføringsstandardstyrets nettsider, hhv. www.skatteetaten.no og www.regnskapsstiftelsen.no. Boken er egnet for revisorer, regnskapsførere, bokføringspliktige og offentlige kontrollmyndigheter. Forfattere av 1. til og med 7. utgave er Tove­-Gunn Moen, statsautorisert revisor i Rogaland Revisjon IKS, Siri Helen Reidulff, statsautorisert revisor i Statsbygg og Terje Tvedt, statsautorisert revisor i BDO, alle medlemmer i Bokføringsstandardstyret. Fra 8. utgave er Tove­-Gunn Moens medforfatter Ingjerd Moen, rådgiver i Revisorforeningen og sekretær i Bokføringsstandardstyret. Ingjerd Moen har foretatt oppdateringen av denne niende utgaven.

...r med like store beløp. Bokføringsloven stiller ikke krav til lagringsmedium, slik at det ikke umiddelbart er noe krav om utskrift og oppbevaring av spesifikasjonene på papir ... Bokføring - bokføringsregelverket - KPMG Norge ... . De bokføringspliktige kan dermed velge å produsere utskrifter i et ikke redigerbart format, for eksempel PDF, og arkivere alle slike spesifikasjoner elektronisk. Bokføringsloven § 13 ble endret med virkning fra 1.februar 2014 hvor man i 2. ledd tok inn ordlyden: «Regnskapsmateriale som nevnt i første ledd nr. 1 til 4 skal oppbevares i Norge i fem år etter regnskapsårets slutt.» Krav til faktura etter Bokfø ... Bokføringsloven | Tove Gunn Moen mfl. - Fagbokforlaget.no ... . ledd tok inn ordlyden: «Regnskapsmateriale som nevnt i første ledd nr. 1 til 4 skal oppbevares i Norge i fem år etter regnskapsårets slutt.» Krav til faktura etter Bokføringsloven. Nummer og dokumentasjonsdato Salgsdokumentet skal være forhåndsnummerert eller via fakturaprogram. Datoen er dato for utstedelse av dokument ‍Angivelse av partene. Gjeldende bokføringsregler (bokføringsloven med tilhørende forskrift) ble vedtatt med virkning fra 2006. Etter dette tidspunktet har det skjedd en rekke justeringer, både skjerpelser og lettelser for næringslivet. Bokføringsplikt. Bokføringsloven trådte i kraft i 2005. Loven inneholder regler for bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger. Her bruker vi begrepene bokføring og å være bokføringspliktig.Det er ikke det samme som å ha regnskapsplikt.Med regnskapsplikt mener vi plikt til å føre et komplett regnskap. Det ble 18. september 2013 gjort endringer i Bestemmelsene om økonomistyring med blant annet krav til standard kontoplan, årsrapport og årsregnskap. Det ble også gjort tilpasninger i bestemmelsene som følge av endringer i bokføringsloven med tilhørende forskrifter. Endringene er beskrevet i brev av 18.09.2013. Boken gir kommentarer til bestemmelsene i bokføringsloven av 2004 med forskrifter. I kommentarene omtales forarbeider, bokføringsstandarder og uttalelser om god bokføringsskikk, uttalelser fra Skattedirektoratet og Finansdepartementet, relevante artikler og andre kilder. Registrerte regnskapsopplysninger i det eller de overdragende selskapene på fusjonstidspunktet skal kunne gjengis som angitt i bokføringsloven § 6 (AL § 13-17/AAL § 13-18). 10 års oppbevaring etter den endelige oppløsningen: • Avviklingsstyret skal sørge for oppbevaring av selskapets oppbevaringspliktige regnskapsmateriale. Fra og med ikrafttredelse av bokføringsloven 01.01.05 er det, med enkelte unntak, ikke krav til oppbevaring av regnskapsmateriale på papir. Elektronisk oppbevaring stiller på den annen side strenge krav til sikring, kontrollspor, lesbarhet mv. Mange opplever bokføringsregelverket som svært komplisert, og har behov for bistand knyttet til forståelsen og praktiseringen av det. I bokføringsloven benyttes begrepet dokumentasjon, men til hverdags brukes både bilag og dokumentasjon om hverandre. Generelle krav til bilag. Dokumentasjonen skal være av en slik beskaffenhet at den viser de bokførte opplysningenes, og dermed regnskapets, berettigelse. Dokumentasjonen kan være i papirform eller i elektronisk format. NBS 2 Kontrollsporet (april 2015) NBS 2 Kontrollsporet - alle historiske versjoner samlet i en zip-fil Endringer i standarden april 2015 Punkt 1.2 og 3.4: Angivelse av oppbevaringstid på 10 år er erstattet med henvisning til bokføringsloven § 13 annet ledd første punktum. Punkt 2.1: Omtale av pliktig regnskapsrapportering på lønnsområdet er endret, slik at det… Etter § 4 i bokføringsloven skal bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skje i samsvar med følgende grunnleggende prinsipper: Regnskapssystem: Det skal foreligge et ordentlig og oversiktlig regnskapssystem som muliggjør produksjon av pliktig regnskapsrapportering og spesifikasjoner, og som er innrettet slik at opplysningsplikten kan ivaretas. Større bedrifter faller også under bokføringsloven, men er i tillegg også regnskapspliktige. Virksomheter som kun har bokføringsplikt i henhold til denne loven er enkeltpersonforeta...