Mangfold og mestring i barnehage og skole E-bok


Mangfold og mestring i barnehage og skole - Hildegunn Fandrem pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-08-04
FORFATTER: Hildegunn Fandrem
ISBN: 9788276348637
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,46

FORKLARING:

Hvordan kan migrasjon være både en risikofaktor og en ressurs? Mangfold og mestring i barnehage og skole gir perspektiver til svar på dette spørsmålet. Målet er at studenter innen allmennlærer-, førskolelærer- og spesialpedagogikkutdanninger skal få økt kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter migrasjon innebærer. Bokas første del gir et historisk tilbakeblikk på migrasjon til og fra Norge og omfang av innvandring til Norge i dag. Videre presenteres viktige lover og planer for skole og barnehager, samt begrunnelser for tospråklig opplæring. I bokas andre del presentes John Berrys internasjonalt anerkjente akkulturasjonsteori, som frem til nå ikke har vært så detaljert beskrevet på norsk. Teorien tar for seg hvordan ulike faktorer kan være en risiko for - eller påvirke - den psykologiske og sosiokulturelle tilpasningen til personer som har migrert. Akkulturasjonsteori blir også koblet til blant annet teori om mestring, hvor Lazarus er en sentral teoretiker. Bokas siste del beskriver en del viktige prinsipper for det praktiske arbeidet i barnehage og skole. Flere av prinsippene blir eksemplifisert med konkrete tiltak. Betydningen av et godt samarbeid med foresatte vektlegges. Målgruppen for boka er studenter innen allmennlærer-, førskolelærer- og spesialpedagogikkutdanninger. I tillegg vil den være aktuell for studenter innen helse- og sosialfaglige studier og ansatte i barnehager og skoler som møter barn, ungdom og foreldre med innvandrerbakgrunn i sitt daglige arbeid.

...or minoritetsspråklige i barnehage, skole og høyere utdanning ... Inkludering, læring og livsmestring - Utdanning ... . I rammeplanen står det at barnehagen også skal «legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barn kan få oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap». Barn lever i mange forskjellige typer hushold, og barnehagene skal synliggjøre et mangfold av familieformer og sørge for at ... Rammeplan for innholdet i og oppgavene til barnehagen. Oslo ... Mangfold og mestring i barnehage og skole - migrasjon som ... ... ... Rammeplan for innholdet i og oppgavene til barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Bengt-Ove Andreassen, Torjer A.Olsen. (2014) Religion, etikk og filosofi i barnehagen. Universitetsforlaget. Ingeborg Tveter Thoresen og Geir Winje. (2013) Relgioner, mangfold og etikk i barnehagen. Cappelen Damm. Mangfold og mestring Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet NOU Norges offentlige utredninger 2010: 7 Utredning fra et utvalg oppnevnt av Barne- og likestillingsdepartementet. Avgitt 3. desember 2009. NOU 2010: 7 Mangfold og mestring Kjøp Mangfold og mestring i barnehage og skole fra Bokklubber Hvordan kan migrasjon være både en risikofaktor og en ressurs? Mangfold og mestring i barnehage og skole gir perspektiver til svar på dette spørsmålet. Målet er at studenter innen allmennlærer-, førskolelærer- og spesialpedagogikkutdanninger skal få økt kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter migrasjon innebærer. Mangfold i barnehagen «Vi trenger ansatte med ulike interesser, ulik bakgrunn, ulik kompetanse, ulike væremåter, ... Audun Forr, barnehagestyrer i Eid skole og barnehage 26.01.2018 Det er til stadighet snakk om og saker om andelen menn i barnehagen. Det har vært fokus på ... Økt etnisk mangfold og en større bevissthet om de prosesser som bidrar til marginalisering og utestenging, ... Hørselshemmede barns og unges opplæringsmessige og sosiale vilkår i barnehage og skole - Kunnskapsoversikt over nyere nordisk forskning ... Hjelpemidlers betydning for mestring og deltakelse i grunnopplæringen. I fordypningsemnet MM220Lskal studenten videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse og vise seg som en kommende profesjonell pedagog med kunnskap og handlingskompetanse om mangfold og mestring i bred forstand. Mangfold og mestring i barnehage og skole gir perspektiver til svar på dette spørsmålet. Målet er at studenter innen allmennlærer-, førskolelærer- og spesialpedagogikkutdanninger skal få økt kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter migrasjon innebærer. Skolen er en viktig arena for samhandling, læring og sosialisering, og barnehage og skole er viktige premissleverandører for å nå målet om et inkluderende samfunn. Idealet om inkludering er nedfelt i stortingsmeldinger og i formålsparagrafen for barnehage og skole. I praksis er det imidlertid et stykke igjen før Norge har en skole for alle. TITTEL: Mestring, mangfold og miljø ... Og en spesiell takk til skolen og alle informantene som deltok, for at de gav av sin tid og lot meg ta del i deres forståelse, opplevelser og erfaringer. ... barnehagen viser selvstendighet og tar ansvar fra et tidligere stadium enn før. Kjøp Mangfold og mestring i barnehage og skole fra Norske serier Hvordan kan migrasjon være både en risikofaktor og en ressurs? Mangfold og mestring i barnehage og skole gir perspektiver til svar på dette spørsmålet. Målet er at studenter innen allmennlærer-, førskolelærer- og spesialpedagogikkutdanninger skal få økt kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter migrasjon innebærer. Utgangspunktet for Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludering i skolen er en inkluderende mangfoldspraksis som innebærer at skolen gjennomgående har et kritisk blikk på holdninger og praksis.Både læreren og skolefagene er sentrale, og problemstillinger knyttet til læringsledelse, undervisningspraksis, organisering og tilrettelegging for inkluderende læring og mestring diskuteres ut ... Fandrems nye bok Mangfold og mestring i barnehage og skole - migrasjon s...