Arbeid i pleie- og omsorgssektoren E-bok


Arbeid i pleie- og omsorgssektoren - Odd Mandal, Åsmund Nyhus pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-10-13
FORFATTER: Odd Mandal, Åsmund Nyhus
ISBN: 9788245003208
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,35

FORKLARING:

Arbeid i pleie- og omsorgssektoren er en innføringsbok som er spesielt beregnet for personer uten formell fagutdanning i helse- og sosialfag. Den handler i første rekke om grunnleggende forhold i møter mellom personer som trenger hjelp og ansatte i pleie- og omsorgstjenesten, og dekker temaområdene Sosial- og helsedirektoratet anbefaler som minimumsinnhold av grunnleggende kunnskap for arbeid på dette feltet (IS-1234). Boken er lettlest med mange aktuelle eksempler, fortellinger, illustrasjoner, spørsmål og oppgaver. Boken passer for alle ufaglærte i helse- og sosialsektoren, enten det er fast ansatte, vikarer eller støttekontakter. Boken passer dessuten som litteratur for alle i målgruppen som deltar i ulike opplæringsprogrammer, også i regi av Aetat, og vil være en nyttig bok for minoritetsspråklige kursdeltakere. Odd Mandal er sosionom med erfaring fra helse- og sosialsektoren og arbeider nå som opplæringsleder i kompetanseorganisasjonen Kommunal Kompetanse. Åsmund Nyhus er sykepleier med videreutdanning i sykepleievitenskap og pedagogikk og er daglig leder i Agder HMS og VÅR bedriftshelsetjeneste.

...edirektoratet Vitaminveien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo 0483 Oslo ... Mindre belastningsskader i omsorgssektoren ... ... . Nyheter. Presse. Abonnere ... Nok plass til gode arbeidsstillinger og hjelpemidler er derfor viktig å forutse allerede når et bygg planlegges. Dette må dokumenteres i søknad om Arbeidstilsynets samtykke. Institusjoner (også boenheter) betraktes som arbeidsplass dersom beboerne trenger tjenester, hjelp, omsorg og/eller pleie. Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteytin ... Frivillige i omsorgssektoren - muligheter og barrierer ... ... . Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. Arbeid i pleie- og omsorgssektoren pdf download (Odd Mandal) Arbeidsrettsboka ebok - Thomas Benson .pdf. Arild Midthun 3 last ned PDF Arild Midthun. Arnstein Arneberg bok Morten Ole Mørch pdf. Arvelova last ned PDF. Arven etter Sataniske vers pdf download (Ann-Magrit Austenå) Arbeid i pleie- og omsorgssektoren bok Odd Mandal pdf. Arven etter Hitler bok - Anette H. Storeide .pdf. Atlanterhavet last ned PDF Simon Winchester. Avtaler bok Johan Giertsen pdf. Ballen i øyet .pdf last ned Beate Grimsrud. Barentsbrytninger pdf download (Geir Hønneland) Ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren - Betydningen av organisering, ledelse og kultur 2 Forord ASSS-rapportene viser store forskjeller i ressursbruk innenfor pleie- og omsorg mellom storbyene. Fokus i prosjektet har vært å identifisere faktorer knyttet til organisering, ledelse og kultur som kan forklare disse forskjellene. Tekst: Morten Dahl (2000) Belastningsskader i pleie- og omsorgssektoren synes å være nedadgående. Det går fram av Arbeidstilsynets kampanjeaksjon tidligere i høst. 27 prosent av i alt 875 alders- og sykehjem fikk varsel om pålegg etter aksjonen. Det tilsvarende tallet to år tidligere var 60 prosent. Arbeidstilsynet kontrollerte hvordan alders- og sykehjem håndterte tunge løft og… Innføre kvalitetsindikatorer for pleie og omsorgssektoren, blant annet basert på bruker- og pårørendeerfaringer. Utrede lovfestet rett til heldøgns pleie og omsorg med sikte på innføring i perioden, jf samarbeidsavtalen. Etablere en norm/veileder for bemanning og kvalitet i pleie- og omsorgssektoren. feltet og har vist vei for det som senere har blitt naturlige oppgaver for velferdsstaten. Frivillige og frivillige organisasjoners innsats er mangfoldig. Eksempler på innsatsen innenfor helse- og omsorgsfeltet er besøksvenner, turgrupper, kulturelle aktiviteter, rusmiddelforebyg-gende arbeid, rusbehandling, måltidsfellesskap og matkurs ... Vår pris 549,-(portofritt). Pensumbøker i alle fag. Boka er beregnet for personer uten formell fagutdanning i helse- og sosialfag. Den tar for seg grunnleggende forhold i møter mellom pasient og pleier... Teoretisk perspektiv: Utviklingen av prosjektet må sees i lys av teorier om lærende organisasjoner og en forståelse av arbeidet i pleie- og omsorgssektoren som emosjonelt arbeid. Metode: Prosjektet omfattet to faser. MeningerI Arbeiderpartiet har retten til arbeid, og arbeid til alle, alltid vært jobb nummer én.Det gjelder fremdeles, men for om lag to tredjedeler av dem som arbeider i helse-, pleie- og omsorgssektoren er det faktisk et spørsmål om retten til en heltidsjobb.For et par uker siden gikk derfor lederne i Fagforbundet, og andre, sammen ut mot den ukulturen som over år har fått utvikle seg ... Arbeid i pleie- og omsorgssektoren: en innføringsbok Av Andriy Melnykov, Odd Mandal, Åsmund Nyhus Forlag Fagbokforl. ISBN 9788245003208 Utgitt 2006, Myk perm Kommunens ansvar innenfor pleie- og omsorgssektoren omfattes for øvrig av en rekke andre lover og forskrifter, blant annet knyttet til pasient- og brukerrettigheter, internkontroll, ledelse og særlovgivning om kvalitet i tjenestene. Enhet for pleie og omsorg er den største enheten i Gjerstad kommune, med ca. 70 årsverk og Pleie og omsorgssektoren har mye dokumentasjon av både pasienter og saksbehandling. Hvilke krav finnes det til denne dokumentasjonen og hvordan skal den håndteres på best mulig måte? Følgende informasjon er i hovedsak hentet fra KS sin presentasjon av nye forsknings og utviklingsrapporter: Tunge løft, feil arbeidsteknikk og mange belastninger er ofte en del av arbeidsmiljøet innen pleie- og omsorgssektoren. Dersom du ikke er bevisst på hvordan du bruker kroppen når du skal løfte eller flytte på pasienter, kan du over tid utvikle belastningslidelser som muskel- og skjelettplager. La etikken blomstre i praksis - er en bok om systematisk refleksjon i arbeidshverdagen, og skal gi inspirasjon til de som arbeider med eller som er interessert i etisk arbeid i pleie- og omsorgssektoren. Boken har sin opprinnelse i erfaringer innhentet i etikksatsningen i pleie- og omsorgssektoren i Bærum kommune. Felles for alt arbeid innenfor helse- og sosialfagene er møtet og relasjoner mellom mennesker. Pleieassistent handler i første rekke om grunnleggende forhold i møtet mellom mennesker som trenger hjelp, bistand og pleie, og personer som er ansatt i pleie- og omsorgstjenesten....