Jordloven E-bok


Jordloven - Inger Grette, Ingrid Aasen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2020-04-21
FORFATTER: Inger Grette, Ingrid Aasen
ISBN: 9788215033679
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,75

FORKLARING:

Jordloven inneholder regler som gjelder arealbruk og vern. Den handler også om hvilken eiendoms- og bruksstruktur som ut fra den rådende landbrukspolitikken er hensiktsmessig. Reglene om driveplikt, omdisponering av dyrket og dyrkbar jord og om deling er sentrale. Ut over dette inneholder loven blant annet regler om organisering av landbruksmyndighetene. Forfatterne kommenterer de enkelte paragrafene i loven. De gir ellers en kortfattet historisk oversikt over forløperne til gjeldende lov og belyser sammenhengen mellom jordloven og konsesjonsloven og forholdet til plan- og bygningsloven. Boken passer for ansatte i offentlig forvaltning, advokater og dommere som trenger et oppslagsverk om regelverket knyttet til landbrukseiendommer og landbruksarealer.

...ring om arealoverføring" er mottatt av kommunen ... Delingsforbudet etter jordloven § 12 - Nr 03 - 2008 ... ... . Jordloven av 1928 Navn: Norge Østrem, Sigurd (red.) Publisert: Oslo : Aschehoug, 1929 Omfang: 170 s. Overordnet post: Norbok Språk: Norsk (Bokmål) Annen klassifikasjon: L 242 L 217 L 197 L 242 L 198 Materialtype: Bøker ... Vern av jordbruksarealene ivaretas gjennom jordloven. Norges Bondelag er opptatt av å videreutvikle norsk landbruk med familielandbruket som bærebjelke. Vi har lange og gode tradisjoner her til lands ... PDF Omdisponering og fradeling Forholdet mellom plan- og ... ... . Vi har lange og gode tradisjoner her til lands med at bøndene eier og bor i nær tilknytning til jorda de driver, og at kjøp av jorda kan finansieres med inntektene fra gården. Omdisponering etter jordloven §9 er nødvendig dersom dyrka jord og dyrkbar jord skal benyttes til andre formål enn jordbruksproduksjon. Dette kan være oppføring av bygg, planting av skog, anlegg av dammer eller massedeponi. Uttak av jord, masse og torv (bl.a. til hyttetak) rammes også av forbudet. I følge jordloven § 12 kan ikke en eiendom som er brukt eller kan brukes til jordbruk eller skogbruk deles uten samtykke. Dersom det skal gis samtykke til deling etter jordlova §12, må minst ett av to følgende vilkår være oppfylt: 1. Det må foreligge samfunnsinteresser av stor vekt 2. formål enn jordloven § 1 forutsatt at deling kan "tillatast dersom det ikkje går ut over dei interessene delingsføresegna skal verne" • Bestemmelsen hindrer godkjenning av fradeling der hensyn utenfor jordlovens ramme er avgjørende. 18. april 2016 Gamle og nye endringer i odelsloven og delingsforbudet i jordloven 21 Det følger av jordloven § 2 tredje ledd andre setning at det ikke er nødvendig med en egen vurdering av delingsspørsmålet etter jordloven § 12 når energi- eller vassdragsmyndigheten har behandlet saken og har gitt anleggskonsesjon etter vassdragsreguleringsloven, vannressursloven eller energiloven....