Likestillings- og diskrimineringsloven E-bok


Likestillings- og diskrimineringsloven -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2020-01-31
FORFATTER:
ISBN: 9788202668907
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,31

FORKLARING:

Likestillings- og diskrimineringsloven m/forskrifter - med endringer, sist ved lov av 21. juni 2019 nr. 57 (i kraft 1. januar 2020)

...ven. Please enable JavaScript to continue using this application ... Diskrimineringsloven om etnisitet - regjeringen.no ... . Oppreisning og erstatning. Nemnda kan treffe vedtak om oppreisning i arbeidsforhold og ved arbeidsgivers valg og behandling av selvstendig næringsdrivende og innleide arbeidstakere, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 38 annet ledd første punktum, arbeidsmiljøloven § 13-9 og skipsarbeidsloven § 10-9. Ombudet skal følge opp aktivitets- og redegjørelsesplikten etter likestillings- og diskrimineringsloven §§ 24, 25, 26 og 26 a, samt rapporteringsplikten om likestilling og ikke-diskriminering etter regnskapsloven § 3-3 c. Ombudets oppfølging kan blant annet innebære at ombudet og a ... Lov om likestilling og forbud mot diskriminering ... ... . Ombudets oppfølging kan blant annet innebære at ombudet og arbeidsgiver utarbeider en felles tilnærming til hvordan aktivitetsplikten følges opp i virksomheten. Diskrimineringsloven om etnisitet er en tidligere lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn. Loven ble opphevet 1. januar 2018 og erstattet av likestillings- og diskrimineringsloven, som også gir regler om diskriminering knyttet til andre diskrimineringsgrunnlag. Diskrimineringsloven om etnisitet av 2013 erstattet den tidligere diskrimineringsloven av 6. Stortinget har vedtatt endringer i likestillings- og diskrimineringsloven som trer i kraft ved nyttår. Endringene skal styrke likestillingsarbeidet i private og offentlige virksomheter. Målet er å forebygge diskriminering og unngå konflikter. Likestillings- og diskrimineringsloven erstatter diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Stortinget har vedtatt ny likestillings- og diskrimineringslov. Loven innebærer at de fire gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene fra 2013 (diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) erstattes av én ny, samlet lov. En samlet lov vil gi et mer enhetlig vern for alle ... Nemnda si oppgåve er å handheve føresegnene i likestillings- og diskrimineringslovgjevinga. For å endre skriftstorleiken, hald Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. Likestillings- og diskrimineringsnemnda har begrenset kompetanse til å treffe avgjørelser i slike saker. Likestillings- og diskrimineringsnemndas møter er offentlige og muntlige. Partene har anledning til å være tilstede i møtet for å gi eventuelle tilleggsopplysninger og besvare spørsmål fra nemnda. Derfor er alle arbeidsgivere i Norge, selv de minste, pålagt en generell aktivitetsplikt som er beskrevet i § 26 i likestillings- og diskrimineringsloven, første ledd. For alle offentlige arbeidsgivere og alle private arbeidsgivere med over 50 (20) ansatte, gjelder en spesifisert og konkret plikt som er beskrevet i Likestillings- og diskrimineringsloven § 26, annet ledd. Status: Ugyldig/opphevet - erstattet av Likestillings- og diskrimineringsloven Lovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette forslag om felles likestillings- og diskrimineringslov på høring. Forslaget innebærer at de fire gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene (likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering) erstattes av en ny, samlet ... I den nye likestillings- og diskrimineringsloven so...