Ugyldighet i forvaltningsretten E-bok


Ugyldighet i forvaltningsretten -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-07-12
FORFATTER:
ISBN: 9788215032054
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,15

FORKLARING:

Ugyldighet i forvaltningsretten er en artikkelsamling der noen av Nordens fremste forskere viser hvordan ugyldighetskonseptet i norsk forvaltningsrett kan og bør forståsTil tross for sin store praktiske betydning har ugyldighetskonseptet blitt behandlet relativt overfladisk i nyere teori. Den som ønsker en dypere forståelse av emnet, er selv henvist til å gjøre svært omfattende undersøkelser av det enorme rettskildematerialet. I denne boken tar forfatterne for seg ugyldighetskonseptets nærmere innhold og dets praktiske betydning på ulike grener av forvaltningsretten. Dessuten behandles rekkevidden av forvaltningens autonomi gjennom reglene for domstolskontroll. Artiklene i denne samlingen har stor nytteverdi for dem som anvender forvaltningsrettslig lovgivning, men også for dem som i kontrolløyemed fører tilsyn med forvaltningens virksomhet. Artikkelsamlingen har særlig interesse for ansatte i forvaltningen og domstolene, i tillegg til advokater, forskere og studenter. Bidragsytere: Ivar Alvik, Fredrik Holth og Nikolai K. Winge, Alf Petter Høgberg, Cathinka Haagensen, Marthe Lindberg, Anders Løvlie, Ingunn Elise Myklebust, Iselin Rogdaberg Næs, Anette Plassen, Sigrid Stokstad, Karin Maria Svånå, Karl Harald Søvig, Steen From Andersen og Ole Terkelsen, Henriette Nilsson Tøssebro, Jørgen Vangsnes, Gustaf Wall og Henrik Wenander.

...sis må imidlertid også nærmere bestemte faktiske forhold foreligge ... Forvaltningsrett - Juss - Bøker ... . Når forvaltningen skal ta stilling til om de faktiske betingelser er oppfylt, må den foreta en vurdering av de kjensgjerninger som foreligger. Forvaltningsrett er læren om rettsregler for utøvelse av offentlig forvaltning og myndighet, og offentlig saksbehandling. Ofte definert gjennom hvilken virksomhet de utøver og hvordan de er organisert. Forvaltningsrett er en underavdeling av Offentlig rett, i likhet me ... Ugyldighet i forvaltningsretten - Universitetsforlaget ... . Forvaltningsrett er en underavdeling av Offentlig rett, i likhet med Statsrett, Strafferett og Prosessrett.. De generelle reglene som gjelder for all forvaltning betegnes som den alminnelige ... Fra Prisrådets praksis, 1960; Prisrådets organisasjon og virksomhet, lisensiatavh.(sm.m. den foregående), 1961; Linjekonferanser og kartell-lovgivning. Offentlig kontroll og regulering av linjekonferanser og andre private, konkurransebegrensende avtaler i internasjonal sjøfart, dr.avh., 1963 (oppr. trykt i Arkiv for sjørett, bd. 6); Villfarelse og ugyldighet i forvaltningsretten, 1966 Saken gjelder forvaltningens kompetanse og plikt til å omgjøre eget ugyldig vedtak. Omgjøringsplikt kan følge av alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper. Dette beror på en konkret helhetsvurdering. Fylkesmannen hadde her ikke materiell kompetanse til å gi tillatelse til terrengoppfylling inntil nabogrensen. I vurderingen av om det ugyldige vedtaket må omgjøres, kan det bare legges ... Ugyldighet i forvaltningsretten Henriette Nilsson Tøssebro (red.) kr 999. Legg i handlekurv. Lærebok i miljøforvaltningsrett 5. utgave Hans Chr. Bugge. kr 599. Legg i handlekurv. Rettslig regulering av norsk akvakultur Halfdan Mellbye. kr ... I den alminnelige forvaltningsrett behandles blant annet reglene om forvaltningens forhold til lovgivning og rettspleie, om forvaltningsvedtak og deres rettsvirkninger, om ugyldige forvaltningsavgjørelser med mer. Den spesielle forvaltningsrett behandler de rettsregler som bare gjelder for de enkelte forvaltningsgrener, for eksempel skatte- eller trygdeforvaltningen, og kommune- og ... Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) Postboks 8129 Dep, 0032 OSLO Telefon: 22 24 90 90. E-post: [email protected] Ansatte i departementene, SMK og DSS: Depkatalog Org.nr. 974 761 424 Villfarelse og ugyldighet i forvaltningsretten Navn: Frihagen, Arvid Publisert: Oslo : Universitetsforlaget, 1966 Omfang: 535 s. Overordnet post: Norbok Språk: Norsk (Bokmål) Emne: forvaltningsretten Dewey: 344 Annen klassifikasjon: L 732 L 732 L 746 L 732 L 729 UDK: 35(481) 35 342.9 ... •Forvaltningsretten: •Regler om forvaltningsorganenes virksomhet, saksbehandling og forhold til borgerne. Forvaltningsorgan ... Ugyldighetsgrunner og følger av ugyldighet. Avslutning •Presentasjonen har tatt for seg: •Generelt om forvaltningsrett •Forvaltningsloven UGYLDIGHET I FORVALTNINGSRETTEN er en artikkelsamling der noen av Nordens fremste forskere viser hvordan ugyldighetskonseptet i norsk forvaltningsrett kan og bør forstås Til tross for sin store ... Forvaltningsrett og statsrett. Dette fagområdet dekker svært bredt over hele den offentlige forvaltningen. I tillegg til et årlig ajourføringskurs i forvaltningsrett som avholdes i februar, arrangeres det hvert år en rekke kurs innen emner som offentleglova, forvaltningssanksjoner, personvern, kommunalrett og tilsyn. Ugyldighet av forvaltningens vedtak Helt sikkert ikke virket inn Helt sikkert virket inn Automatisk ugyldig el presumsjon for ugyldighet Automatisk gyldig el presumsjon for gyldighet Mellomområde der det ikke er helt enkelt å vite noe om sammenhengen Her åpner helhetsvurderingen Grunn til å seg. regne med at feilen ikke kan ha virket inn på Kort om. Sigrid Stokstad er cand. jur. PhD og arbeider med rettsregler om demokrati og styring og organisering av offentlig sektor, blant annet forholdet mellom stat og kommuner. Kjøp Boken om LKAB : den svenska nationalrikedomen fra Tanum Den svenska nationalrikedomen. Så har den kallats, järnmalmen från Norrbotten. Den malm som upptäcktes för snart 400 år sedan, och som legat till grund för det svenska välståndet i 125 år. Tack vare envisa och optimistiska entreprenörer, förhoppningsfulla finansiärer och framsynta politiker blev järnmalmen Sveriges ... Forvaltningsrett I handler om saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, og gir en generell innføring i forvaltningsretten som helhet. Forvaltningsrett II (JUS2005) går nærmere inn på resterende delene av forvaltningsretten, altså forvaltningens materielle og personelle kompetanseregler, samt reglene om ugyldighet. kunne reflektere over etiske problemstillinger innen forvaltningsretten og anvende reglene på en ansvarlig måte. kunne tilegne seg ny kunnskap innenfor forvaltningsretten. Innhold. Emnet tar opp følgende tema: En innføring i hovedtrekkene i den alminnelige forvaltningsretten;...