Aksjeloven E-bok


Aksjeloven -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2020-01-27
FORFATTER:
ISBN: 9788245088052
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,56

FORKLARING:

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør.

...e referanseverket på området. Denne utgaven er oppdatert med endringer i lov og rettspraksis siden forrige utgave fra 2012, herunder endringslovene 14 ... Korona: Styremøter og generalforsamling uten fysisk møte ... . juni 2013 nr. 40 og 16. juni 2017 nr. 71. Aksjeloven er endret på flere punkter i 2020, 2019, 2018 og 2017. I denne artikkelen tar vi for oss hovedinnholdet i disse endringene. Allmennaksjeloven er også endret på en del punkter, dette behandles ikke i denne artikkelen. Aksjeloven § 5-17 gir generalforsamlingen, som selskapets øverste myndighet, kompetanse til å beslutte gransking gjennom flertallsvedtak. I de tilf ... Lov om aksjeselskaper - Informasjonsbrosjyre om den nye ... ... . Aksjeloven § 5-17 gir generalforsamlingen, som selskapets øverste myndighet, kompetanse til å beslutte gransking gjennom flertallsvedtak. I de tilfeller hvor majoritetsaksjonærene stemmer mot forslag om gransking av selskapet, har minoritetsaksjonærene en mulighet til likevel å få gjennomslag etter aksjeloven § 5-25 flg. Aksjeloven tar utgangspunkt i begrepet «netto eiendeler» ved beregning av hvor mye som kan utdeles som utbytte. Dette er etter vår vurdering et noe merkelig ordvalg, all den tid egenkapital er et innarbeidet regnskapsmessig begrep. Artikkelen tar utgangspunkt i bokført egenkapital pr. 31.12 for å beregne hvor mye som kan utdeles som utbytte. Rammene for generalforsamling. Ordinær generalforsamling skal avholdes innen seks måneder etter at regnskapsåret er avsluttet (vanligvis innen 30. juni). Ordinær generalforsamling viser til den generalforsamling hvor godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte, behandles. Alle andre generalforsamlinger betegnes som ekstraordinær generalforsamling. Aksjeloven slår her kun fast at overtagende selskap ved fusjon og fisjon skal oppbevare overdragende selskaps regnskapsmateriale, og at avviklingsstyret skal sørge for tilsvarende oppbevaring av et avviklet selskaps regnskapsmateriale. Aksjeloven §§ 2-1, 5-7, 5-16, 6-29, 13-17, 14-8 og § 16-10 Aksjeloven § 8-10: Lovforslag til behandling Et aksjeselskap kan på visse vilkår yte kreditt eller gi annen finansiell bistand i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet. Reglene fremgår av aksjeloven § 8-10. Nærings- og fiskeridepartementet la den 21. juni frem forslag til endringer av bestemmelsen. Aksjeloven har en egen bestemmelse om at aksjonær har rett til å delta på generalforsamlingen med elektroniske hjelpemidler med mindre styret har saklig grunn til å nekte. Styret må i tilfelle ha tungtveiende grunner. Dette kan være tilfellet hvis man ikke har gode nok systemer for kontroll av deltakelse og stemmegivning. Utgangspunktet etter aksjeloven er at en kapitalforhøyelse skjer mot utstedelse av nye aksjer. Men det kan ikke være noe i veien for at man skriver opp pålydende på eksisterende aksjer uten utstedelse av nye aksjer, forutsatt at alle eksisterende aksjonærer med dette deltar i kapitalforhøyelsen. Skattemessig realisasjon Aksjeloven § 3-8 - Unntak for avtaler som inngås som ledd i selskapets vanlige virksomhet Som hovedregel skal avtaler mellom aksjeselskap og aksjeeier mv inngås i tråd med saksbehandlingsreglene i § 3-8. Det er imidlertid praktisk viktige unntak fra denne hovedregelen, noe denne artikkelen går nærmere inn på. Avtale om finansiell bistand i konsernforhold jf. aksjeloven § 8-7 tredje ledd første punktum nr. 2 og 3 jf. annet punktum, forutsatt at morselskapet eier samtlige aksjer i selskapet. Avtaler om finansiell bistand fra målselskapet i oppkjøpssituasjoner som er behandlet etter reglene i aksjelovene § 8-10. 3. Kravet til saksbehandling Aksjeloven og formaliteter rundt styremøter og generalforsamling kan virke skremmende. Men det er enklere enn mange tror. Aksjeselskaper må holde minst ett styremøte årlig, som godkjenner årsregnskapet og årsberetningen og kaller inn til generalforsamling. Aksjeloven om generalforsamlingsprotokoll Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling innkalles og gjennomføres på samme måte som en ordinær generalforsamling. Styret kan bestemme at det skal avholdes ekstraordinær generalforsamling. I tillegg kan selskapets revisor og selskapets aksjonær(er) kreve møte. Aksjeloven regulerer hvordan ekstraordinær generalforsamling skal gjennomføres og hvilke saker som kan eller skal behandles. Forenklet generalforsamling. Hvis ingen aksjeeiere motsetter seg det, kan en sak behandles på generalforsamlingen etter reglene i aksjeloven § 5-7 om forenklet generalforsamling. Når det haster med å hente egenkapital er det gjerne rettede emisjoner selskapene velger å gjøre. Slike emisjoner kan ofte gjøres hurtig og betydelig raskere enn fortrinnsemisjoner, slik at spesielt børsnoterte selskaper tyr til slike emisjoner i krisetider. Men rettede emisjoner har også sine ulemper. Aksjeloven § 3-8 sier at avtaler, transaksjoner og lignende (dvs. både kjøp, salg og bytte.) mellom selskapet og nærstående ikke er bindende for selskapet uten at visse krav er oppfylt. Alle betingelsene for gyldighet som vi ramser opp i denne artikkelen må være til stede....