Forvaltningsloven E-bok


Forvaltningsloven -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-01-29
FORFATTER:
ISBN: 9788245086478
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,6

FORKLARING:

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør.

...ørst tas stilling til om denne personen er part i saken, eller om han eller hun har såkalt rettslig klageinteresse i å få en overprøving av vedtaket ... Jusinfo.no: Klageadgang ... . I en del lover er det taushetspliktsregler som er mer eller mindre annerledes enn bestemmelsene i forvaltningsloven. Se for eksempel lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) § 44, lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV-loven) § 7, helsepersonelloven § 21 og politiloven § 24. Se lenker nedenfor. I forvaltningsloven § 11a annet ledd slås det fast at "dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henve ... Forvaltningsloven - regjeringen.no ... . Se lenker nedenfor. I forvaltningsloven § 11a annet ledd slås det fast at "dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar". Forvaltningsloven § 33 første ledd slår fast at de reglene som gjelder forberedelsene av enkeltvedtak også gjelder for forberedelse av vedtak i klagesaker. Klageinstansen skal etter forvaltningsloven § 33 femte ledd "påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes". Les mer... Forvaltningsloven av 1967 og offentleglova av 2006 gjelder for virksomheten til «et hvert organ for stat eller kommune». Unntak fra dette er blant annet Stortinget og domstolene . I noen tilfeller har også private rettsubjekter fått delegert forvaltningsmyndighet, og forvaltningsretten omfatter da også disse. Reglene om begrunnelsesplikten finnes i forvaltningsloven §§ 24, 25 og 27. Paragraf 24 inneholder regler om når vedtak skal begrunnes, § 25 om krav til begrunnelsen og § 27, som er behandlet ovenfor, om selve underretningen. Forvaltningsloven gjelder for statlige, regionale, kommunale og lokale forvaltningsorganer og uavhengig av om de aktuelle beslutningene tas av folkevalgte politikere eller ansatte tjenestemenn. Hvordan de offentlige myndighetsorganene er organisert eller sammensatt, er ikke avgjørende for spørsmålet om forvaltningsloven gjelder, det avgjørende er om de utøver offentlig myndighet eller ikke. Forvaltningsloven § 33 beskriver underinstansens (tilsynsmyndighetens) plikter ved behandling av klagen. For det første må underinstansen ta stilling til om vilkårene for å klage er til stede. Det må her ses på om vedkommende har klagerett, om avgjørelsen er et enkeltvedtak, at klagefrister er overholdt, etc. 1. Hva er et "vedtak"? •Det finner to typer vedtak: -"Enkeltvedtak", jf. § 2 første ledd bokstav b •Et "vedtak" som gjelder "en eller flere bestemte Forvaltningsloven med kommentarer fremstiller forvaltningsrettens saksbehandlingsregler. Femte utgave er holdt à jour med lovendringer i forvaltningsloven og særlovgivningen. Boken har registre over Lovavdelingens og Sivilombudsmannens praksis, samt stikkordregister. Hver paragraf har … opplysningen angår, jf. forvaltningsloven (forv.l.) § 13, 1. • Interne dokumenter kan unntas fra offentlighet etter off.l. § 14 eller § 15. Dette er dokumenter som forvaltningsorganet har utarbeidet eller innhentet utenfra for sin interne saksforberedelse. Den 23. oktober 2015 oppnevnte regjeringen et utvalg for å vurdere behovet for revisjon av forvaltningsloven. Innstillingen skal foreligge 1. november 2018. Ett av hovedelementene i mandatet gjelder bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i forvaltningens arbeid, herunder elektronisk kommunikasjon og automatisering av enkeltvedtak. E-læringskurs i forvaltningsloven Deltakeren lærer hovedprinsippene i forvaltningsloven for å sikre forsvarlig saksbehandling og borgernes rettsikkerhet. Hver modul rettes mot et spesifikt tema som berører forvaltningsloven i praksis og tar maks fem minutter å gjennomføre. Lovgiving om taushetsplikt []. Forvaltningsloven § 13 pålegger alle offentlige ansatte taushetsplikt om enkelte opplysninger en får kjennskap til i arbeidet. Dette gjelder andres personlige forhold og forretningshemmeligheter. Denne taushetsplikten gjelder også innleide firmaer. Forvaltningsloven og offentlighetsloven - saksbehandlingsverktøy og rettssikkerhetsgaranti. Forvaltningsloven er en av de mest sentrale lover i offentlig forvaltning. Saksbehandlingsreglene er et viktig arbeidsredskap for alle som fatter avgjørelser og vedtak. Et sentralt formål med loven er å gi partene trygghet og rettssikkerhet....