Livskvalitet og palliativ behandling E-bok


Livskvalitet og palliativ behandling - Margun Bjorøy Haugen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-10-13
FORFATTER: Margun Bjorøy Haugen
ISBN: 9788241900204
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,88

FORKLARING:

Sykepleievitenskap Hovedfagsoppgaver ved Institutt for sykepleievitenskap, Universitetet i Bergen. Bøkene belyser sentrale tema ut fra en sykepleievitenskapelig synsvinkel - med hele mennesket i fokus. Margareth Bondevik Ensomhetsopplevelse - en fenomenologisk begrepsanalyse ISBN 82-419-0017-1, hft. 200 sider Margun Bjorøy Haugen Livskvalitet og palliativ behandling - en spørreskjemaundersøkelse blandt 30 brystkreftpasienter ISBN 82-419-0020-1, hft. 156 sider Grethe Børs Lind Foreldreopplevelser etter for tidlig fødsel - en hermeneutisk undersøkelse av foreldres opplevelser i forbindelse med det å få et prematurt barn ISBN 82-419-0019-8, hft. 152 sider Helga Stautland Onarheim Smerter i et livskvalitetsperspektiv - en undersøkelse av kreftpasienters smertetilstand ved medikamentell palliativ smertebehandling ISBN 82-419-0022-8, hft. 196 sider Kari Skrautvol De eldste eldre og deres livsbetingelser - en fenomenilogisk studie av hjemmeboende oldinger ISBN 82-419-0016-3, hft. 240 sider

...liativ behandling og omsorg verken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet ... Palliativ sykepleie | videreutdanning 2 år | VID Bergen ... . Se oversikt over alle palliative enheter i Norge HER. Videreutdanning i palliativ behandling, omsorg og pleie 1 gir kompetanse til å arbeide med mennesker med ulike uhelbredelige kreftsykdommer og kort forventet levetid. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer. Målet med all palliasjon er å oppnå best mulig livskvalitet for pasienten og dens pårørende gjennom lindring av symptomer o ... Palliativ medisin - NHI.no ... . Målet med all palliasjon er å oppnå best mulig livskvalitet for pasienten og dens pårørende gjennom lindring av symptomer og plager (1). Mennesker i palliativ fase grunnet kreft eller annen langtkommen sykdom vil vekselvis ha behov for tilbud både fra kommune og spesialisthelsetjenesten (2). Studiet har som formål å dekke deler av det komplekse fagfeltet palliativ behandling, omsorg og pleie, og gi en kompetanse som er anvendbar både i og utenfor institusjon. Ved å bedre tilbudet til pasientgruppen med uhelbredelig sykdom, vil det føre til bedre livskvalitet for denne pasientgruppen. God palliativ behandling i sykehjem krever en bred vurdering og godt kjennskap til pasienten Vurdering av alvorlige sykes restlevetid er vanskelig, og baseres i stor grad på klinisk skjønn og ikke objektive kriterier Nær kommunikasjon med pasient og pårørende er en forutsetning for god palliasjon palliativ behandling •Lindrende medisiner og tiltak •Etikk ved avslutning •ESAS . Palliativ omsorg er ... KOLS bedret livskvalitet, symptomkontroll og reduserte bruk av helsetjenester •Review: 23 studier internasjonalt viste at bruk av palliative team i hjemmet gjorde at 50% flere Tidlig integrasjon av palliativ behandling fører til endring i pasientenes mestring, som igjen gir forbedret livskvalitet og reduksjon i depresjon Opioid-epidemien i USA; over 15 000 personer dør årlig som følge av forskrevne opioider. Uttrykket lindrende behandling omfatter både behandling, pleie og omsorg, og er synonymt med faguttrykket palliasjon.. Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer palliasjon slik: "Palliativ behandling, pleie og omsorg er en tilnærmingsmåte som har til hensikt å forbedre livskvaliteten til pasienter og deres familier i møte med livstruende sykdom, gjennom forebygging og lindring av lidelse ... Lindrende behandling (palliasjon) blir av WHO beskrevet som en tilnærming som forbedrer livskvalitet for pasienter med livstruende sykdom og deres familier. Palliativ medisin er en naturlig del av de fleste kliniske spesialiteter, men har i tillegg en egenart som ikke dekkes av noe annet fagområde. Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasient og pårørende. Palliativ behandling og omsorg verken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet. Økende behov for palliativ kompetanse. Like så sikkert som at vi blir født skal vi alle dø. Palliativ behandling retter seg mot den enkelte pasientens individuelle behandlingsmål som for eksempel livskvalitet, mens ikke-kurativ behandling bare sier noe om en behandlingseffekt på tumorsykdommen målt ved for eksempel overlevelse, komplikasjoner mm. (555). Palliativ behandling kan være tumorrettet eller symptomrettet. fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer. Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende. Palliativ behandling og omsorg verken fremskynder døden eller forlenger selve Toggle Nav. Mine e-bo...