Dyrevelferdsloven E-bok


Dyrevelferdsloven - Inger Helen Stenevik, Cecilie M. Mejdell pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-04-08
FORFATTER: Inger Helen Stenevik, Cecilie M. Mejdell
ISBN: 9788215015415
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,27

FORKLARING:

Dyrevelferdsloven tilkjennegir dyrs egenverdi, noe som har skapt internasjonal oppsikt. Lovens formål er ikke bare å fremme god dyrevelferd, men også respekt for dyr. Loven gir generelle føringer om holdninger til dyr. I denne boken behandler forfatterne alle bestemmelsene i den nye loven, og sier noe om hvordan reglene skal tolkes i lys av lovforarbeider, rettspraksis mv. Den nye loven inneholder et eksplisitt forbud mot seksuell omgang med dyr. Dette er et eksempel på at dyrevelferdsloven i større grad enn dyrevernloven tilkjennegir at dyr skal behandles med respekt. Videre stiller loven kompetansekrav til alle som har med dyr å gjøre. Barn under 16 år skal ikke ha selvstendig ansvar for dyr. Loven innfører også en generell varslingsplikt som pålegger enhver å melde fra hvis det er grunn til å tro at dyr blir mishandlet eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell. Loven bygger på ny kunnskap om dyr og dyrevelferd og legger vekt på dagens holdninger til dyr. At mennesker er opptatt av dyr og deres velferd gjenspeiles i de uvanlig mange høringssvarene som ble innsendt under lovarbeidet. Et viktig bakteppe for lovarbeidet har dessuten vært fiskerioppdrettsnæringen som knapt fantes den gang forrige lov ble utformet.Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

...ngens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser ... Dyrevelferdsloven - NOAH - for dyrs rettigheter ... . Lov om dyrevelferd er en lov som regulerer pattedyrs, fuglers, padders, froskers, salamanders, krypdyrs, fisk og krepsdyrs velferd i Norge.Loven erstattet Lov om dyrevern i 2009.. Mattilsynet er tilsynsmyndighet, og kan til enhver tid, sammen med medlem av dyrevernnemnd og politi, inspisere de dyr, og de steder og rom dyrene oppholder seg, som kommer inn under loven. Dyrevelferdsloven tilkjennegir dyrs egenverdi, noe som har skapt internasjo ... dyrevelferdsloven - Store norske leksikon ... . Dyrevelferdsloven tilkjennegir dyrs egenverdi, noe som har skapt internasjonal oppsikt. Lovens formål er ikke bare å fremme god dyrevelferd, men også respekt for dyr. Loven gir generelle føringer om holdninger til dyr. I denne boken behandler forfatterne Dyrevelferdsloven er ikke den eneste loven hundeeiere må forholde seg til. Hundeloven er en annen sentral lov. I motsetning til dyrevelferdsloven, er ikke denne loven laget for å beskytte dyrene, deriblant hunder, men for å beskytte samfunnet for øvrig. Denne loven har blant annet bestemmelser for båndtvang og forbudte hunderaser. Dyrevelferdsloven har strenge krav, og krever at det tas hensyn til dyrenes evner, behov og dyrenes natur. Vi lever i et moderne og sivilisert land, og det betyr at vi må ta innover oss stadig nye, moderne kunnskapene om dyrs behov og evner. Dyrevelferdsloven erstattet i 2010 den tidligere dyrevernloven (fra 1974). Dyrevelferdsloven inneholder generelle prinsipper og konkrete bestemmelser for hvordan mennesker skal behandle tamme og ville dyr. Med utgangspunkt i dyrevelferdsloven lages mer detaljerte forskrifter for de ulike formene for dyrehold. Dyrevelferdsloven. Denne loven bestemmer hvilket tilsyn og stell dyr skal ha. Alle som eier et dyr plikter å ta vare på det og sørge for at det ikke lider unødig. Overtredelse av dyrevelferdsloven er straffbart, og gir anledning til å kunne fradømme personer rett til å ha omsorg for dyr. Landbruksforvaltningen i kommunen gjennomfører kontroller i forbindelse med tilskuddsordningene i landbruket. Hvis kommunen oppdager brudd på dyrevelferdsloven blir Mattilsynet varslet, i tillegg til at det kan gis trekk i tilskudd jf. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 11. Lov om dyrevelferd dyrevelferdsloven § 37, herunder de grunnleggende vilkår for straffansvar og overtredelsesgebyr etter dyrevelferdsloven § 34 som alternativ til straff. Adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr etter dyrevelferdsloven § 34 er aktuelt å behandle for å illustrere alternative sanksjoner som er mindre tyngende enn straffansvar. Også dyrevelferdsloven skal følges. 08.12.2017. Regjeringen foreslår nye innstramminger i dyrevelferd...