God praksis E-bok


God praksis - Stefán Hjörleifsson, Kjersti Lea pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-10-18
FORFATTER: Stefán Hjörleifsson, Kjersti Lea
ISBN: 9788245020762
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,80

FORKLARING:

Leger tilhører en profesjon som nyter stor respekt, forvalter store verdier og har stor makt. Det vil alltid følge ansvar med en slik privilegert posisjon. Dette gjelder i særlig grad når man står overfor sårbare mennesker, slik leger gjør i sin arbeidshverdag.Grunntesen i God praksis er at medisin er en moralsk virksomhet. For å kunne utøve god medisinsk praksis trenger leger velutviklet dømmekraft, så vel som teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter. Boken tar sikte på å stimulere til interesse for etikk og til videreutvikling av den dømmekraften leger trenger for å ivareta profesjonens forpliktelse til å hjelpe.Boken inneholder en mengde fortellinger fra legevakt, legekontor, sykehus og sykehjem. Fortellingene er hverdagslige fremstillinger av store spørsmål. De illustrerer at leger stadig vekk støter på etiske dilemmaer i sitt daglige virke. Fortellingene kan også leses som utforskninger av påstanden om at legers kunnskap er og må være sammensatt. Både i fortellingene og teksten ellers fremheves det dessuten at legers ansvar strekker seg ut over møtene med enkeltpasienter. Dette har blant annet sammenheng med de etiske aspektene ved helsepolitikk og medisinsk forskning.Fortellingene i boken kommenteres og diskuteres, men God praksis gir ikke oppskrifter på hvordan medisinsk-etiske utfordringer skal løses. I stedet inviteres leseren til selv å reflektere over slike spørsmål og ta stilling til dem.Stefán Hjörleifsson er lege og filosof. Han er førsteamanuensis ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen og underviser legestudenter i både pasientkontakt og allmennmedisin. Han har vært fastlege i ti år og har undervist i medisinsk etikk ved Universitetet på Island like lenge.Kjersti Lea er humanist og kunnskapsteoretiker. Hun er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Bergen. Hun har tidligere vært ansatt ved Institutt for litterære, lingvistiske og estetiske fag og Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen og ved Høyskolen i Bergen. Her kan du lese et utdrag fra boken og se innholdsfortegnelsen.

...l videreutvikling av den dømmekraften leger trenger for å ivareta profesjonens forpliktelse til å hjelpe ... PDF 0)102)340-&0-)45(2-.16 3(,0#*%'(&0-)#.-)&.2)-*74'4) ... . sett av god praksis, en praksis som kan videreutvikles og spres til hele skolen. Samtidig får skolen også tilbakemelding om på hvilke områder vurdererne har sett at skolen har et utviklingspotensial. Metodikken krever at flest mulig av aktørene i skolehverdagen blir engasjert: skoleeieren, ledelsen, personalet, foreldrene og elevene. God praksis vil variere med tiden. Det som var god praksis i går, er ikke nødvendigvis god praksis i da ... Compliance - hva er god praksis? - PwC ... . God praksis vil variere med tiden. Det som var god praksis i går, er ikke nødvendigvis god praksis i dag. Og god praksis i dag er ikke nødvendig-vis god praksis i morgen. Dette tilsier at enhver autorisert helsearbeider må følge med i utviklingen innenfor sitt fagfelt, i alle fall den delen av fagfeltet der ved-kommende selv er virksom ... God innføring i arbeidsoppgaver og forventningsavklaring er utslagsgivende for resultatet når man skal motivere medarbeidere til innsats. Tydelig kommunikasjon vil være avgjørende for å unngå misforståelser og sikre gode leveranser. På dette webinaret vil du få et innblikk i hvordan en leder tydelig og effektivt kan formidle beslutninger og helhetlige planer for gjennomføring av ... god praksis, det gjelder både utredere, kvalitetssikrere og beslutningstakere. Per dags dato er det utarbeidet mer enn hundre konseptvalgutredninger (KVU) så det burde være nok å ta av. Men det er vanskelig å finne en god KVU som kan brukes som mal for andre. god praksis, ta utgangspunkt i foreliggende forskningsevidens. Dette gjelder også i psykisk helsevern, der evidensbasert praksis defineres som integrasjon av den beste tilgjengelige forskningen med klinisk ekspertise, i kontekst av pasientens egenskaper, kultur og preferanser (APA, 2006; Rønnestad, 2008). PERSPEKTIVER PÅ GOD PRAKSIS - EN UNDERSØKELSE AV KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING I KOMMUNER 1 1. SAMMENDRAG Rambøll har i perioden oktober 2009 til februar 2010 gjennomført "Perspektiver på god praksis - en undersøkelse av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering" på oppdrag fra Helsedirektoratet. Praxis hjelper hver dag mange ansatte innen helsesektoren med nye klær. Vi har for øyeblikket ekstra stor etterspørsel fra noen yrkesgrupper og vi har fortsatt godt med varer på lager. Vi er her fortsatt til å besvare deres e-posts, telefoner og sende deres ordrer. Pass på deg selv - og de omkring deg. God praksis kjennetegnes ved at den virker til det gode for mennesker. For å oppnå god praksis er det nødvendig at utøveren besitter praktisk visdom (fronesis). Samtidig er erfaring med praksis nødvendig for å kunne oppnå en slik visdom. I nyere tid har begrepet praksis også blitt brukt innen økonomi og samfunnsvitenskap. God praksis for tekking med membran er laget for å gi entreprenører, byggherrer og de som prosjekterer innen feltet, en veiledning til prosjektering og utførelse. Hensikten er å forenkle dette arbeidet ved å sammenfatte de ulike anvisninger som finnes i bransjen til ett dokument, og spare samfunnet for kostnader forbundet med bl.a ... Denne siden skal gi noen nyttige tips om god praksis i nettbaserte økter, som for eksempel webinarer. English version - Recommended practice in Collaborate Når du skal gjennomføre nettbaserte økter, som for eksempel et webinar, er det noen aspekter som er viktig å huske på. God praksis - Om medisin og etikk er en bok full av fortellinger. På forskjellig vis tematiserer fortellingene bokens grunntese, som er at moralitet er et aspekt ved all medisinsk praksis. MITT LIV Barnevernstjeneste er et omfattende fagutviklingsarbeid med to tredeler av alle norske barnevernstjenester som deltakere. Fra 2013-2016 deltok 150 tjenester aktivt i utviklingen av Anbefalinger til god praksis - for et barnevern som samarbeider med barn og unge. Praxis (from Ancient Greek: πρᾶξις, romanized: praxis) is the process by which a theory, lesson, or skill is enacted, embodied, or realized."Praxis" may also refer to the act of engaging, applying, exercising, realizing, or practicing ideas. This has been a recurrent topic in the field of philosophy, discussed in the writings of Plato, Aristotle, St. Augustine, Francis Bacon, Immanuel ... Dette er god praksis for lekser. LEKSER: Utdanningsforbundet meiner den beste måten å oppnå god leksepraksis på er gjennom samarbeid mellom lærarar, skuleleiarar, elevar og foreldre. Utdanningsforbundet ønsker inga detaljstyring av leksene på den enkelte skule. Godt samarbeid er nøkkelen til god praksis Det siste året har NOKUT gjort et grundig arbeid for å øke kunnskapsgrunnlaget om praksis i høyere utdanning. Den kunnskapen håper vi mange vil benytte seg av. Publisert den 13. september 2019 Nokut direkte: Hvordan få til god praksis Frokost. Nokut arrangerer ny debatt om praksis torsdag 17. oktober. Nå på Høgskulen på Vestlandet, og du følger møtet her fra klokken 08.00....