Straffeloven 2005 E-bok


Straffeloven 2005 -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-07-25
FORFATTER:
ISBN: 9788245085945
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,16

FORKLARING:

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør. Særtrykkene er også tilgjengelig som abonnement. For mer informasjon, se fagbokforlaget.no/saertrykk

...rgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn ... Straffeloven 2005 : lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff ... ... . Første ledd gjør en rekke ulike handlinger knyttet til slike fremstillinger straffbare. Mens denne bestemmelsen rammer den som produserer mv., kan publikum eller «kundene» straffes etter strl. § 310. Med unntak av første ledd bokstav c) siste straffalternativ, er både … Straffeloven § 266a om alvorlig personforfølgelse. Ved gjentatte trusler som er egnet til å fremkalle frykt eller engstelse, er straffen fengsel inntil 4 år. Dette følger av strl. § 266 a. Kilde: Straffeloven a ... Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) - Lovdata ... . Dette følger av strl. § 266 a. Kilde: Straffeloven av 2005 Straffeloven 2005 § 267, og diskriminerende og hatefulle ytringer er straffbart etter Straffeloven 2005 § 185. Det sentrale i vurderingen av om det har blitt gjort en erstatningsbetingende æreskrenkelse er å gjøre en avveiing mot ytringsfriheten. Reglene om ærekrenkelser og privatlivets fred er de samme på internett som i samfunnet for ... Referat Lagtinget 26.04.2005 Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offentlig myndighet) Kjøp 'Straffeloven 2005, lov 20 mai 2005 nr. 28 om straff, sist endret ved lov 18 desember 2015 nr. 126 fra 1 januar 2016' fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet, Heftet, Heftet, Heftet | 9788245084573 Lov om straff (straffeloven) av 20. mai 2005 nr. 28 : (ikrafttredelse: kongen bestemmer, 7. mars 2008) : med endringer, sist ved lov av 24. juni 2011 9788202370749 Bokmål Prop. 131 L (2012-2013) Endringer i straffeloven 1902 og straffeloven 2005 mv. (forberedelse av terror m.m.) Endringer i straffeloven 1902 og straffeloven 2005 mv. I straffeloven 2005 er blant annet all seksuell omgang mot barn under 14 år definert som voldtekt, uavhengig av om det er benyttet vold, jf. straffeloven 2005 § 299. Med denne endringen ønsket departementet å understreke at barn under den seksuelle lavalder ikke kan samtykke til seksuell omgang. 27 Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) punkt 7.11.1.4. Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 (siste delproposisjon - sluttføring av spesiell del og tilpasning av annen lovgivning) M I L J Ø ME R K E T 241 491 Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 (siste delproposisjon - sluttføring av spesiell del og tilpasning av annen lovgivning) se etter straffeloven §§ 229 og 231, og sammenligne disse med de skjerpende omstendighete-ne som er tatt inn i straffeloven av 20052. Det er oppstilt en liste over generelle skjerpende omstendigheter i strl. 2005 § 77. Denne loven er enda ikke trådt i kraft. Grunnen til at jeg alli- Generell avvergingsplikt etter straffeloven § 196 Som fagperson vil du av og til møte vold- og overgrepsutsatte som er i akutte, farefylte situasjoner. Du må da vurdere hvorvidt du kan ha avvergingsplikt. Rasismeparagrafen er i Norge et tilnavn på § 185 i straffeloven av 2005 som forbyr diskriminerende eller hatefull ytringer rettet mot noens hudfarge, etnisitet, religion, livssyn, seksuelle legning eller funksjonshemning.Bestemmelsen er en innskrenking av ytringsfriheten som har som mål å beskytte minoriteter.Paragrafen ble innført i 1970 (da med som § 135a i den norske straffeloven av ... Straffeloven pålegger også utgivere og redaktører av trykte medier og kringkasting en del andre plikter. En del av pliktene etter den gamle straffeloven ble oppheve 1. oktober 2015, men noen står fortsatt igjen, blant annet plikten til å oppgi hvem som er utgiver og hvem som er redaktør, samt retten til tilsvar eller imøtegåelse. Narkotikalovbrudd i norsk lov. To lovverk i norsk jus beskriver handlinger i relasjon til narkotika som er belagt med straff: straffeloven og legemiddelloven.I legemiddelloven ligger også hjemlene til den norske Narkotikalisten.. Straffeloven. Ifølge straffelovens § 231 kan man straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år for «narkotikaovertredelse» for å ulovlig tilvirke, innføre ......