Psykisk helsevernloven E-bok


Psykisk helsevernloven - Aslak Syse pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-05-09
FORFATTER: Aslak Syse
ISBN: 9788205482517
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,85

FORKLARING:

Psykisk helsevernloven ble vedtatt i 1999 og er den viktigste sivile tvangsloven i Norge. Loven skal bidra til å sikre pasienters rettigheter og rettssikkerhet samtidig som at lovverket åpner for å innlegge og tilbakeholde pasienter i institusjoner uten deres samtykke. Det er også mulig, på særskilte vilkår, å anvende tvang i behandlingen i psykisk helsevern. Helsepersonell som forvalter loven, må ha god kjennskap til vilkårene for tvangsbruk og reglene om saksbehandling, tilsyn og kontroll. Om det foreligger et behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, har enhver rett til nødvendig helsehjelp, individuell plan og, i visse situasjoner, rett til øyeblikkelig hjelp-innleggelse. Dessuten er det oppstilt særskilte rettssikkerhetsgarantier for å ivareta pasientenes interesser. Pasienter, pårørende, organisasjoner og andre som er opptatt av pasienters rettsstilling, vil derfor ha bruk for regelkunnskap. Denne tredje utgaven av kommentarutgaven er ajourført per 1. januar 2016 med aktuelle dommer, lovtekster og lovforslag samt andre aktuelle rettskilder. I tillegg til kommentardelen og relevante forskriftstekster inneholder boka særskilte kapitler om Høyesteretts avgjørelser på feltet, om alvorlige spiseforstyrrelser, om tvangsbruk overfor rusmiddelavhengige og om de menneskerettslige aspektene ved bruk av tvang i psykisk helsevern.

... Det er foreldre eller andre med foreldreansvaret som må samtykke til frivillig behandling - denne behandlingen vil nok ofte oppleves som tvang ... Prop. 147 L (2015-2016) - regjeringen.no ... . Barnet skal lyttes til. Endringer i psykisk helsevernloven mv. (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet) Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 17. juni 2016, godkjent i statsråd samme dag. Endringer i loven. Høsten 2017 kom det endringer i psykisk helsevernloven (2). Endringene gikk blant annet ut på at det kom et tilleggsvilkår hvor pasienten måtte mangle samtykkekompetanse for å kunne underlegges tvun ... psykisk helsevernloven - Store norske leksikon ... . Endringene gikk blant annet ut på at det kom et tilleggsvilkår hvor pasienten måtte mangle samtykkekompetanse for å kunne underlegges tvungent psykisk helsevern. Psykisk sjuke kan ikke lenger bli innlagt eller behandlet mot sin vilje dersom de har samtykkekompetanse. Personer som utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget liv eller andres liv eller helse, kan tvinges til observasjon, vern eller behandling selv om de har samtykkekompetanse. Etablering av tvungent psykisk helsevern. Etablering av tvungen psykisk helsevern forutsetter at visse formelle og materielle vilkår er oppfylt. Innhold. Vedtak Frivillighet Helhetsvurdering Kontrollkommisjonen Relevant innhold Slik psykisk krise eller funksjonsnedsettelse kan skyldes ulike belastninger, slik som hjemmeforhold, konflikter, stress eller andre psykososiale forhold rundt pasienten. Pasient >16 år som er samtykkekompetent, kan innlegges frivillig på grunnlag av eget samtykke. Ungdom mellom 16 og 18 år kan innlegges i barne- og ungdomspsykiatrisk ... psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven § 3-3 nr. 3 og pasienten bes derfor mottatt til videre undersøkelse og observasjon i inntil 10 dager. § 3-3: Tvungent psykisk helsevern Pasienten har en alvorlig sinnslidelse, og etablering av tvungent psykisk helsevern er nødvendig for å hindre at vedkommende på grunn av sinnslidelsen enten: Psykisk helsevernloven regulerer pasientens rettigheter og plikter under observasjon og behandling av psykiske lidelser. Loven gir mulighet for at pasienten kan underlegges tvungent vern dersom visse vilkår er oppfylt. Psykisk helsevern har behandlingstilbud ved psykiske lidelser og rus- og avhengighetslidelser for alle aldersgrupper. Vi har også en habiliteringsavdeling for voksne pasienter som har sammensatte funksjonshemminger og nevropsykiatriske tilstander fra tidlig alder. Tvang i medhold av psykisk helsevernloven. Regelverket for bruk av tvang innen psykisk helsevern blir regulert av reglene i psykisk helsevernloven og tilhørende forskrift. Det er opprettet særskilte kontrollkommisjoner i hvert fylke som skal se til at praksis er i tråd med loven. Psykisk helsevernloven: Psykisk helsevernloven regulerer psykiske helsetjenester i spesialisthelsetjenesten. Formålet med loven er å etablere og gjennomføre psykisk helsevern på en forsvarlig måte i samsvar med menneskerettighetene og grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper. Det er videre et formål i loven å forebygge og begrense bruk av ... Psykisk helsevernloven sier at det skal legges særlig vekt på belastningen av tvang (jfr. lovens § 3-2 og § 3-3, punkt 6), og at de gunstige virkningene klart skal oppveie ulempene ved tiltakene (jfr. lovens § 4-2). Noen av pasientene kan i ettertid beskrive tvangsinnleggelsen som et overgrep. Lovendring i psykisk helsevernloven. 1. september 2017 kom flere lovendringer i psykisk helsevernloven. Tidligere kunne samtykkekompetente pasienter med alvorlige sinnslidelser underlegges tvungent psykisk helsevern dersom de oppfylte visse tilleggsvilkår....