Statsansatteloven E-bok


Statsansatteloven - Gerd Engelsrud pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-09-27
FORFATTER: Gerd Engelsrud
ISBN: 9788202601515
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,67

FORKLARING:

Alle arbeidsforhold er i utgangspunktet regulert av arbeidsmiljøloven, som gjelder både privat og offentlig sektor. Enkelte sider ved statsansattes arbeidsforhold er imidlertid regulert i statsansatteloven av 16. juni 2017 nr. 67. Loven regulerer særskilt ansettelse og opphør av arbeidsforholdet. Forskrift til lov om statens ansatte mv. av 21. juni 2017 nr. 838 utfyller loven. Statsansatteloven trådte i kraft 1. juli 2017 og erstatter den tidligere loven om statens tjenestemenn m.m. av 4. mars 1983 nr. 3. Forfatteren gir her en oversikt over loven, forskriften og forholdet til arbeidsmiljøloven.Målgruppen er framtidige og nåværende ledere, personalmedarbeidere, fagforeninger og for øvrig alle som kommer i befatning med denne særloven om ansettelse og opphør av arbeidsforhold i statlig sektor.

...ket sine tjenesteplikter, jf. § 20 (1) d ... Statsansatteloven - lovkommentar | Ingeborg Moen Borgerud ... ... . Med dette siktes det til utilbørlig opptreden og atferd, eller forhold som gjelder varige og uløselige samarbeidsproblemer. Bestemmelsen medfører en utvidelse av adgangen til oppsigelse. Statsansatteloven får en bestemmelse om adgang til midlertidig ansettelse når arbeidet er av midlertidig karakter. Uttrykket er det samme som benyttes i arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd bokstav a. YS Stat vil følge nøye med på bruken ... Prop. 94 L (2016-2017) - regjeringen.no ... . YS Stat vil følge nøye med på bruken av denne adgangen til midlertidig ansettelse, ... Statsansatteloven trådte i kraft 1. juli 2017 og erstatter den tidligere loven om statens tjenestemenn m.m. av 4. mars 1983 nr. 3. Forfatteren gir her en oversikt over loven, forskriften og forholdet til arbeidsmiljøloven. Statsansatteloven § 20 gir hjemmel for å si opp arbeidstakere som ikke er i stand til å gjenoppta arbeidet på grunn av sykdom, ikke lenger har de kvalifikasjoner som er nødvendig eller foreskrevet for stillingen eller på grunn av vedvarende mangelfull arbeidsutførelse er uskikket for stillingen. Ansettelser i staten er mer regelstyrt enn ansettelser i privat sektor. Dette gjelder både saksbehandling i ansettelsessak, prosessen for ansettelse, og utlysning av ledige stillinger. I statlig sektor har man også et kvalifikasjonsprinsipp som gjelder i ansettelsesprosessen. Statsansatteloven erstatter tjenestemannsloven og gjelder for alle arbeidstakere i staten. Foredragsholderne på seminaret var Arntzen de Besche-advokatene Ingeborg Moen Borgerud, Agathe Løwenborg og Bente Langsrud. De gjennomgikk de viktigste endringene i den nye loven som virksomhetene må være særlig oppmerksomme på fremover. - Statsansatteloven § 3, første ledd: Kvalifikasjonsprinsippet er et lovfestet forvaltnings-og arbeidsrettslig prinsipp som gjelder ved ansettelser og utnevnelser i offentlig sektor i Norge. Kvalifikasjonsprinsippet innebærer at den best kvalifiserte søker til en stilling eller embete skal ansettes eller utnevnes. I statsansatteloven kapittel 7 er det fastsatt enkelte overgangsregler. Blant annet vil regelen i statsansatteloven § 9 tredje ledd, om at enkelte midlertidige ansatte skal anses som fast ansatte når de har vært sammenhengende ansatt i mer enn tre år, først gjelde for arbeidsavtaler som er inngått etter lovens ikrafttredelse. Statsansatteloven På kurset vil vi gjennomgå sentrale temaer i statsansatteloven, med fokus på hva som er endret fra tjenestemannsloven. Tid og sted: Statsansatteloven 23. jan. 2018 09:00 - 12:00 , Sophus Bugges hus, auditorium 2...