Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning E-bok


Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-05-31
FORFATTER:
ISBN: 9788245011968
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,89

FORKLARING:

Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning har vært livlig i bruk i fagmiljøene i mer enn ti år. I den reviderte utgaven er de fleste artiklene beholdt i bearbeidete og oppdaterte versjoner. I boka blir norsk veiledningstradisjon drøftet, mesterlære og reflekterende veiledning satt opp mot hverandre, og perspektiver fra coaching, mesterlære, mentoring, rådgivning og gestaltveiledning blir introdusert og drøftet. I tillegg blir tverrgående tema som modellæring, symmetri, asymmetri, innhold og form i veiledning belyst. Praktisk veiledning i lærerutdannelse, førskolelærerutdannelse, helsefaglige yrker og profesjoner har også fått sin plass. Samlet gir boka et bilde av sentrale faglige perspektiver på veiledning, særlig i norsk yrkes- og profesjonsutdannelse. Alle som driver med veiledning, bør kjenne til en del teoretiske perspektiver og forskning som kan bidra til å belyse og informere om praktisk veiledning. Slik kunnskap kan hjelpe til med å begrunne og utvikle praktisk veiledning. Uansett vil både kunnskap og handling være nøkkelbegreper i praktisk veiledning. Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning er beregnet på bruk i studietilbudene i veiledning og lærerutdannelse ved universiteter og høyskoler. Kaare Skagen er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Oslo og dr. polit. med avhandling om veiledning i lærerutdannelse. Han har skrevet boka I veiledningens landskap (2004) og Læreren som elsket å undervise (2004) i tillegg til en rekke artikler om veiledning. Bidragsytere: Nils Breilid er utdannet allmennlærer (1983). Han gjennomførte profesjonsstudiet i spesialpedagogikk i 1999, disputerte for graden Ph.D. i 2007, og arbeider i dag som postdoktor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Breilid har yrkesbakgrunn fra opplæringsvirksomhet i kommunal, fylkeskommunal og statlig sektor. Cato R.P. Bjørndal er ansatt som førsteamanuensis i veiledningspedagogikk ved ILP, Universitetet i Tromsø. Han har veiledererfaring fra flere kontekster og har siden 1999 arbeidet med master- og videreutdanning i veiledning. Bjørndal forsker på veiledningssamtaler og veilederes kompetanseutvikling. Gjennom flere år har han samlet inn Nordens antakeligvis største datamateriale på dette området, og han har blant annet utstrakt erfaring med videoanalyser. Bjørndal har publisert en rekke bøker og artikler, har en doktorgrad om veiledning fra 2008 og har vært gjesteforeleser ved en rekke læresteder mv. i Norden. Kirsten Hofgaard Lycke, Per Lauvås og Gunnar Handal har vært professorer i pedagogikk ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, med universitetspedagogikk som arbeidsfelt. Veiledning har vært et særlig interesseområde, og denne interessen har resultert i en rekke bøker, artikler og rapporter om veiledning, både som generelt fenomen og knyttet til ulike profesjoner og utdanninger og med ulikt fokus i yrkesvirksomhet og i utdanning og den mer spesifikke oppgave- og avhandlingsveiledning. Wiebke Klages er ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo. Hun er førskolelærer og har hovedfag i sosialpedagogikk. Wiebke Klages underviser i videreutdanninger i pedagogisk veiledning og er knyttet til arbeidet med veiledning av nyutdannede lærere. Steinar Kvale (1938-2008) var professor i pedagogisk psykologi ved Aarhus Universitet og leder for Center for kvalitativ metodeudvikling samme sted. Han var professor II ved Saybrook Institute i San Francisco og ved Universitetet i Bergen. Han har blant annet skrevet En eksaminasjon av universitetseksamener, Spillet om karakterer i gymnasiet og InterViews. Han redigerte Psychology and Postmodernism og Mesterlære - Læring som social praksis, sistnevnte sammen med Klaus Nielsen. Liv M. Lassen er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun er psykolog og spesialpedagog. Hennes doktorgrad fra 1998 fokuserer på veiledning av foreldre som har kronisk syke barn, ut fra vektlegging av positivt rettet psykologi og spesialpedagogikk. Liv M. Lassen er ansvarlig for emnet om rådgivning og innovasjon på masterstudiet ved ISP. Hun har undervist om rådgivning en rekke steder i Norge, Europa og USA og har lang erfaring med veiledning individuelt og i grupper. Hun har skrevet flere lærebøker og ledet forskningsprosjekter innen hjelp til barn med risiko for feilutvikling og læringsvansker. Kitt Lyngsnes og Marit Rismark arbeider med didaktiske spørsmål knyttet til opplæring i skole og arbeidsliv. Sammen har de gitt ut bøkene Fagopplæring og Didaktisk arbeid. Kitt Lyngsnes er dr. polit. i pedagogikk. Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Marit Rismark er dr. polit. i pedagogikk. Hun er ansatt som forsker ved Institutt for voksnes læring og rådgivingsvitenskap ved NTNU. Petter Mathisen er førstelektor ved Universitetet i Agder. Han har arbeidet med danning i veiledning og rådgivning i høyskole- og universitetssammenheng siden 1990. Mathisen har lang erfaring som veileder og mentor i offentl...

...bstrakt forlag. s. 118-134. Kapitler fra "Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning" Kvale, S ... Fra filosofi til handling - "Veiledning i et konsekvens ... ... .: "Å bli veiledet i en speillabyrint i tåke" i Skagen, Kaare (red): Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning, 2000. Barnehager og skoler har vært og er stadig gjenstand for store endringer. I slike endringsprosesser vil allmenn- og førskolelærerne bli utfordret på faglig innsikt, engasjement, endringsvilje og omstillingsevne. Veiledning i lærerutdanningene kan bidra til å styrke studentene slik at de står bedre rust ... Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning - Pedagogikk ... ... . Veiledning i lærerutdanningene kan bidra til å styrke studentene slik at de står bedre rustet til å takle disse endringsprosessene. Veiledning "er en formell, pedagogisk og relasjonell istandsettingsprosess som har til hensikt at fokuspersonens mestringskompetanse styrkes gjennom en dialog basert på kunnskap og humanistiske verdier." (Tveiten, 2008:19) 2. Psykososial utvikling og utviklingsforstyrrelser. 3. Rådgivning og veiledning. kunne analysere og forstå pedagogisk-psykologiske problemstillinger og situasjoner med bakgrunn i forskningsbasert kunnskap. kunne anvende denne kunnskapen i arbeid med å definere, avgrense og løse pedagogisk-psykologiske problemstillinger. I juli kommer jeg ut med et kapittel i boken "Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning" med overskriften "Mentorskap på norsk. Begrepet og praksisen". Boken er redigert av Kåre Skagen og er en nyutgivelse med en rekke nye kapitler. I boka blir praktisk veiledning fra aktuelle kontekster i utdanning og yrke presentert og drøftet. Pedagogisk veiledning (bachelornivå) Pedagogisk veiledning (bachelornivå) ... Hensikten med studiet er å utvikle faglig kunnskap om veiledning, ... Samlinger 2020-2021 i Tverrfaglig veiledning og Profesjonsveiledning, kl. 09.15 - 15.30, (for kullet som startet høsten 2019, ... 3. Pedagogisk og profesjonell veiledning i sosial handlingskompetanse ... Handling + refleksjon = ny handling? ... Ei tydeleg hovudlinje i oppfostringa må vere å sameine auka innsikt, kunnskap og dugleik med sosiale krav, etisk orienteringsevne og estetisk sans. Det er ikke fullstendig overlapp mellom disse modellene, for eksempel kalles innhenting og vurdering av forskning kunnskapstrakten i kunnskap-til-handling-modellen. Kunnskapstrakten sammen med den første fasen dekker de fire første trinnene i kunnskapsbasert praksis: 1) refleksjon, 2) spørsmålsformulering, 3) litteratursøk og 4) kritisk vurdering....