Arbeidslinja E-bok


Arbeidslinja -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-12-05
FORFATTER:
ISBN: 9788215021195
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,11

FORKLARING:

Arbeidslinja i sosialpolitikken innebærer at velferdsytelsene skal utformes slik at de stimulerer folk til å arbeide framfor å leve på trygd eller sosialhjelp. Men forholdet mellom stimulering og tvang er ikke alltid klar. Og hvordan er det egentlig med arbeidsmotivasjonen i Norge, for eksempel blant unge, eldre og innvandrere? Er det et dilemma at det å redusere sosiale ytelser for at det skal bli mer lønnsomt å arbeide kan føre til flere fattige? Hvilke følger kan arbeidslinja få for barna? Boka handler om arbeidet, motivasjonen til å arbeide, og om utfordringer knyttet til arbeidslinja i sosialpolitikken. Forfatterne er forskere og belyser sine temaer både med egen, nasjonal og internasjonal forskning. Boka er for dem som utdanner seg til og arbeider i velferdsstatens yrker, for dem som underviser og forsker på feltet, og for dem søker innsikt i forholdet mellom arbeidet og velferdsstaten.

...ing. Arbeidslivspolitikken varierer mellom landene, og Norge regnes for å tilhøre den nordiske ... Arbeidslinja - en trussel mot uføre? - Fontene forskning ... ... Arbeidslinja i sosialpolitikken innebærer at velferdsytelsene skal utformes slik at de stimulerer folk til å arbeide framfor å leve på trygd eller sosialhjelp. Men forholdet mellom stimulering og tvang er ikke alltid klar. Og hvordan er det egentlig med arbeidsmotivasjonen i Norge, for eksempel … Velferdslinja - ikke arbeidslinja! KRONIKK: Etter NAV-skandalen trenger vi en grunnleggende debatt om innretningen av velferdsytelser, mener Jo Jenseg og Ørn Terje Foss. «Arbeidslinja» kan således kort og godt forstås som at arbeid er å foretrekke fremfor andr ... Integrering i arbeidslivet - en innføring - Arbeidslivet.no ... . «Arbeidslinja» kan således kort og godt forstås som at arbeid er å foretrekke fremfor andre former for forsørgelse. «Det overordnede målet for arbeidslinja er å sikre høy sysselsetting og lav ledighet». (Prop. 130 L (2010-2011): 63). Den tverrpolitiske enigheten om arbeidslinja kan føres tilbake til 1930-årene. Enslige forsørgere og arbeidslinja. Publisert: 2. mars 1998. Enslige forsørgere er en svært uensartet gruppe. Hvis mennesker i denne livsfasen skal få utnyttet sin arbeidskraft, må det eksistere fleksible ordninger både i trygdesystemet og arbeidslivet. Disse ... Arbeidslinja dominerer i norsk sosialpolitikk og har vært det viktigste bakteppet for utviklingen i arbeids- og velferdspolitikken siden tidlig på 1990-tallet (Hernes 2010:42). Den innebærer at utformingen av NAV og stønadssystemene skal stimulere folk til å ha arbeid som Arbeidslinja med sin incentivtenkning står i motsetning til sentrale verdier i den norske velferdsstaten som likhet, omfordeling og solidaritet. Forslaget om kutt i barnetillegget vil føre til økt barnefattigdom, og omlegging til et system med større vekt på midlertidige ytelser vil gi økt makt til hjelpeapparatet på bekostning av brukermedvirkning og uføres rettigheter. Marianne Rugkåsa viser i sin doktoravhandling i sosialantropologi hvordan arbeidslinja, som et grunnleggende ideal i norsk velferds- og sosialpolitikk, er forankret i norsk kulturhistorie. I avhandlingen blir integrasjon av minoritetsetniske kvinner sett som et ledd i en prosess hvor alle mennesker skal integreres i den norske velferdsstaten. Hun avviser at det en motsetning mellom arbeidslinja og sosialt arbeid og minner om at arbeidslinja ikke kom med Nav. - Å arbeide med arbeidsinkludering er ikke noe nytt, men noe som sosialarbeidere hele tiden har hatt som en grunnpilar i arbeidet sitt, understreker sosionomen. Les også: Spesialiserte Nav-ansatte lykkes best med de unge Arbeidslinja er en bærebjelke i norsk økonomisk politikk. Det er folks hoder og hender vi skal leve av i framtida. Den aller største inntekten på statsbudsjettet er ikke olje, det er skatt fra folk som jobber. Når noen ikke jobber, har det en dobbel slagside i form av høyere trygdekostnader og lavere skatteinntekter. Økt yrkesdeltakelse blant flyktninger må være en helt sentral del av en strategi for å bevare den norske samfunnsmodellen. Dette er en av konklusjonene i Brochmann II utvalgets utredning, NOU 2017:2 Integrasjon og tillit.Langsiktige konsekvenser av høy innvandring, som nå er på høring.. I NOU 2011: 7 Velferd og Migrasjon.Den norske modellens framtid. Regjeringen har revidert 2020-budsjettet og varsler langvarig høy arbeidsløshet - og kutt i dagpengene: «Etter hvert blir det svært viktig at permitte... Arbeidslinja sprer et negativt bilde av stønadsmottakere og forbereder omlegging av trygdeordningene. Når tilstrekkelig mange tror at sykelønnsordningen eller uføretrygden blir misbrukt, er det lettere å skjære ned og stramme inn. Den tverrpolitiske enigheten om arbeidslinja i Stortinget er skremmende. Arbeidslinja som forsvant Det skal være lett å si opp folk i Norge. Men det betyr ikke at vi skal dytte flest mulig ut av arbeidslivet, slik krisetiltakene nå gjør. Arbeidslinja brakte skammen tilbake i stønadssystemet. LOV OM FOLKETRYGD ble innført i 1967 og har vært en viktig grunnmur i velferdsstaten som Norge bygde opp etter krigen for å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved bl.a. sykdom, skade og uførhet. Arbeidslinja er prinsippet om at det alltid skal lønne seg å jobbe heller enn å motta sosiale ytelser. - Arbeidsminister etter arbeidsminister har hamret inn budskapet om at hvis ytelsene blir gode, vil folk unngå å jobbe. Det har skapt ...