Mestring av alvorlige psykiske lidelser E-bok


Mestring av alvorlige psykiske lidelser - Rolf W. Gråwe pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-10-23
FORFATTER: Rolf W. Gråwe
ISBN: 9788232103591
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,61

FORKLARING:

For personer med alvorlige psykiske lidelser blir rehabilitering ofte forhindret av psykososial funksjonssvikt. Rusmiddelbruk vil ytterligere bidra til å hemme mestring av utdanning, yrkesliv, vennskap og partnerskap. Behovet for trening i sosial interaksjon og i andre ferdigheter som er nødvendige for å mestre et selvstendig liv, er solid begrunnet i forskning. Dette er en lærings- og mestringsbasert behandlingsmanual rettet mot personer med psykosesykdom, sinne-/aggresjonsproblemer og rusproblemer. Den tar også opp temaer som fritid og venner, bedring av selvfølelse og trening i positiv selvhevdelse. Her kombineres sosial ferdighetstrening, kognitiv atferdsterapi og psykoedukasjon. Programmet er laget slik at man kan benytte det i sin helhet eller bruke utvalgte deler av det. Det foreligger kursmanual for gruppelederne (denne boken) og arbeidshefte for gruppedeltakerne.

...or mestring av angst og depresjon: Forekomst av psykiske lidelser hos barn og unge Befolkningsbaserte studier viser at psykiske lidelser er vanlig hos barn og unge: I studiene fra Bergen og Trondheim hadde omkring 7 prosent av barna symptomer som er forenlige med en psykisk lidelse på undersøkelsestidspunktet (Heiervang, 2007; Wichstrøm, 2012) ... psykiske lidelser - Store medisinske leksikon ... . Sammen om mestring - lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. Nasjonal veileder. ... samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Utvalgte anbefalinger fra andre produkter. Innledning. Kapittel. Referanseliste. ... Implementering av arbeidsrehabiliteringsmetodene individuell jobbstøtte og ... Kjøp 'Mestring av alvorlige psykiske lidelser, Et gruppebasert lærings- og ... Lokalt psykisk helse- og rusarbeid - Helsedirektoratet ... . Nasjonal veileder. ... samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Utvalgte anbefalinger fra andre produkter. Innledning. Kapittel. Referanseliste. ... Implementering av arbeidsrehabiliteringsmetodene individuell jobbstøtte og ... Kjøp 'Mestring av alvorlige psykiske lidelser, Et gruppebasert lærings- og mestringsprogram : manual' av Rolf W. Gråwe fra Fagbokforlaget. Avslutning: Besvarelsen viser at aktivitet ga en følelse av glede, velvære og positiv innvirkning på tankegangen. Det er utfordrende å fastslå i hvilken grad fysisk aktivitet påvirker mestring av hverdagen hos mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Mestring av alvorlige psykiske lidelser. Et gruppebasert lærings- og mestringsprogram. Manual. 151 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2014. Pris NOK 319. ISBN 978-82-321-0359-1. Behandling av samtidige rusproblemer og psykiske lidelser. ... Det er utviklet ulike former for kurs i mestring av depresjon, som er et tilbud med spesielt utdannede kursholdere, ... Medisiner benyttes i de ulike fasene av bipolar lidelse, gjerne ved alvorlige og moderate tilstander, ... Fellesnevneren for risikofaktorer for utvikling av psykiske lidelser er at individet opplever manglende mestring i forhold til situasjonen. Konsekvenser for den voksne delen av befolkningen. Psykiske lidelser har alvorlige konsekvenser i form av økt sykefravær, arbeidsuførhet og dødelighet. Konsekvenser for sykefravær og arbeidsuførhet: psykiske plager og lidelser. Tiltak på feltet omfatter hele bredden fra helsefremming og forebygging til behandling og rehabilitering. God psykisk helse betoner trivsel og opplevelse av god livskvalitet, menin...