Den fleirspråklege utfordringa E-bok


Den fleirspråklege utfordringa -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-05-10
FORFATTER:
ISBN: 9788270993871
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,29

FORKLARING:

Boka tek opp spørsmål som er aktualiserte av den moderne internasjonaliseringa: språklege rettar og plikter, identitetsdanning og ideologiske ideal om individualitet, holdningar til innvandrarar som snakkar språket vårt, og den sosiale og økonomiske gevinsten ved å la elevane få utvikle morsmålet sitt. Har litteraturlister.

... tidlegare forsking og teori som viser både til utfordringar og gode erfaringar på eit godt fleirkulturelt samarbeid, med eit spesielt fokus på kommunikasjon, tillitsbygging og ressursperspektivet i eit fleirkulturelt samarbeid ... PDF Flerspråklige barn i barnehagen ... . I Helge Sandøy, m.fl (red): Den fleirspråklege utfordringa. Oslo: Novus forlag, 2004, s.65-79 (15s) Hansen, J. Sproglig bevidsthed hos tosprogede unge. I Jørgensen, J.N (red.): De unges sprog. Artikler om sproglig adfærd, sproglige holdninger og flersprogethed hos unge i Danmark. Mange fleirspråklege - og einspråklege for den del - strevar med å forstå fagtekstar med eit slikt akademisk s ... Den fleirspråklege utfordringa - norli.no ... .N (red.): De unges sprog. Artikler om sproglig adfærd, sproglige holdninger og flersprogethed hos unge i Danmark. Mange fleirspråklege - og einspråklege for den del - strevar med å forstå fagtekstar med eit slikt akademisk språk. I prosjektet mitt ser eg på korleis lærarar arbeider med desse tekstane. Det gjer eg gjennom tre studiar: I den første undersøker eg derfor kva utfordringar lærarar identifiserer når dei arbeider med fagtekstar i undervisinga. Fleirspråklege personar er i stand til å bruke eller bruker meir enn eitt språk, anten til dagleg eller i spesielle situasjonar. Ein fleirspråkleg person kan veksle mellom ulike språk alt etter kven vedkommande snakkar med, og korleis situasjonen er. Fleirspråklege elevar har framgang i leseresultat. Framleis gjer fleirspråklege elevar det noko svakare enn dei einspråklege i Noreg. Men begge gruppene har ei positiv utvikling, og det er grunn til optimisme, viser doktorgradsarbeidet til Olaug Strand. Studiet er tverrfagleg og gir studentar teoretisk og empirisk grunnlag for å handtere utfordringar og moglegheiter som den fleirspråklege og fleirkulturelle skulen/barnehagen gir. Studiet gir kompetanse for pedagogisk arbeid med born, ungdom og vaksne i ein fleirspråkleg og fleirkulturell læringssituasjon. - Den fleirspråklege utfordringa Språket har ei sterk symbolsk makt, og det blir brukt av nasjonalstaten til åskape orden, einskap og stabilitet. Variasjon og fleire språk skaper usikker-heit om ideal, om grenser og om hegemoni. 2.0 Den flerkulturelle barnehagen s.6 2.1 Synliggjøring av mangfold s.6 2.2 Før barnet begynner i barnehagen s.8 2.3 Den første tiden i barnehagen s.10 2.4 Tolketjeneste s.11 3.0 Flerspråklige barn s.12 3.1 Tospråklig utvikling s.12 1.1.2 Kontekst og grunnlag. Meldinga må sjåast i samanheng med den nyleg framlagde meldinga frå Kunnskapsdepartementet om språkstimulering og språkopplæring, jf. St.meld. nr. 23 (2007-2008) Språk bygger broer. Den språkopplæringspolitikken som der er skissert, og som Kunnskapsdepartementet har ansvaret for, inngår som ein del av den heilskaplege språkpoli­tikken som elles blir ... den fleirspråklege kompetansen bør brukast og utviklast i større grad enn i dag. Men sidan kommunen har avgrensa ressurstilgang, er det mest tenleg å prioritera opplæring i norsk. ... Utvalet peikar på utfordringar i opplæringstilbodet for vaksne som kjem til landet. Barn oppheld seg store delar av den tidlege barndomen i barnehagen, og når dei er ferdige, ... På nasjonal basis opplever vi ein aukande del fleirspråklege barn i barnehagen. 18 prosent av barn i norske barnehagar er minoritetsspråklege, ... finst det også utfordringar som kan forhindre positive resultat. Slik eg ser det, ... Title : Rev. of Helge Sandøy et al. (eds): Den fleirspråklege utfordringa. Oslo: Novus 2004: Language : German: Author, co-author : Zeevaert, Ludger [Université de ... Utfordringar: ulike tospråklige situasjoner gir ulike resultat Ulike typar tospråklegheit utvikler seg i ulike situasjonar: ... Heimespråk og den fleirspråklege kompetansen til borna . mønstre i bruk av heimespråk (1 899 familiar) Spesialundervisninga gjeld mange elevar, men kjennskapen til innhald, arbeidsmåtar og resultat er nokså avgrensa...