Kvantitative og kvalitative metoder i merkantile fag : en introduksjon E-bok


Kvantitative og kvalitative metoder i merkantile fag : en introduksjon - Marit Oppen, Bjørn Erik Mørk, Eirik Haus pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2020-02-11
FORFATTER: Marit Oppen, Bjørn Erik Mørk, Eirik Haus
ISBN: 9788202410803
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,91

FORKLARING:

Kvantitative og kvalitative metoder i merkantile fag. En introduksjon gir leserne en innføring i metoder innenfor økonomiske og administrative fag. Det er lagt vekt på å belyse praktiske aspekter som det er viktig å ta hensyn til i de ulike fasene av en undersøkelse. For de kvantitative analysene rettes søkelyset særlig mot bruk av SPSS.Innledningsvis beskriver boken grunnleggende vitenskapsfilosofi og hvorfor kunnskap om metode er viktig, den redegjør for grunnleggende begreper og gir en overordnet beskrivelse av undersøkelsesprosessen. Deretter følger en gjennomgang av den kvantitative undersøkelsesprosessen, der det redegjøres for utvalg, operasjonalisering, datainnsamling og ulike former for analyse. Det legges størst vekt på de mest anvendte analysene innen fagfeltet, som gjennomsnitt, standardavvik, krysstabeller, korrelasjon, regresjon og eksperimenter. I den kvalitative delen redegjøres det for hva som kjennetegner kvalitativ metode, når det er hensiktsmessig å bruke observasjon, intervjuer og dokumentanalyser, ulike analyseformer, rapportering av funn og hvordan en kan vurdere kvaliteten på kvalitative undersøkelser. Boken avsluttes med en gjennomgang av sentrale etiske aspekter som det er viktig å ta hensyn til, når en skal gjennomføre en undersøkelse.Boken er skrevet for studenter på bachelornivå i økonomiske og administrative fag.

...ilotprosjekt der målet er å utvikle verktøy til bruk på større utvalg ... Kvantitative og kvalitative metoder i merkantile fag : en ... ... . Kvantitative og kvalitative metoder i merkantile fag. En introduksjon gir leserne en innføring i metoder innenfor økonomiske og administrative fag. Det er lagt vekt på å belyse praktiske aspekter som det er viktig å ta hensyn til i de ulike fasene av en undersøkelse. For de kvantitative analysene rettes søkelyset særlig mot bruk av SPSS. Innledningsvis beskriver boken grunnleggende ... Vår kvantitative under ... Kvalitative metoder (Planlegging, gjennomføring og etisk ... ... . Innledningsvis beskriver boken grunnleggende ... Vår kvantitative undersøkelse avdekker også stor motstand mot kjøp av tjenester i hjemmet. ... men funnene feilrepresenteres systematisk og støtter en forestilling om at både tilbud og etterspørsel etter tjenester til hjemmet er i rask ... Kvantitative og kvalitative metoder i merkantile fag- en introduksjon [Textbook]. Cappelen Damm ... Kjøp Kvantitative og kvalitative metoder i merkantile fag fra Bokklubber Kvantitative og kvalitative metoder i merkantile fag. En introduksjon gir leserne en innføring i metoder innenfor økonomiske og administrative fag. Det er lagt vekt på å belyse praktiske aspekter som det er viktig å ta hensyn til i de ulike fasene av en undersøkelse. En enklere metode er rettet mot alle studenter på høgskole- og universitetsstudier som skal gjennomføre samfunnsvitenskapelige undersøkelser. Den passer særlig godt for dem som ikke har metodekunnskap fra før. Forfatteren bruker et gjennomgående eksempel og presenterer teori og forklaringer på en lett tilgjengelig og pedagogisk måte. I dette emnet vil du få en introduksjon til vitenskapelige undersøkelser av virkeligheten, og et grunnlag for å kunne forstå og vurdere egne og andres vitenskapelige arbeider. Mer spesifikt gir emnet en innføring i kvalitative og kvantitative metoder. Kvalitative metoder er i stor grad ulike former for beskrivelser av virkeligheten, mens kvantitative metoder oversetter dataene som samles inn til et tallmessig materiale som kan analyseres ved hjelp av statistiske metoder. Strategier for forskningsdesign, datainnsamling, og analysearbeid vil bli presentert og diskutert innenfor begge metodetypene. Kvalitativ metode er forskningsmetoder som brukes ved innsamling og analyse av kvalitative data. Dette er data som vanligvis foreligger i form av tekst, i motsetning til kvantitative data, som uttrykkes i form av tall eller andre mengdetermer. . Kvalitative og kvantitative metoder. Grønmo bygger sine synspunkter på fire premisser. Det første er at «begrepsparet kvalitativ/kvantitativ i første rekke refererer til en egenskap ved de dataene som samles inn og analyseres» (1996: 73, uthevelse i original). Han argumenterer ikke for denne påstanden, men gir en typologi over data: 1. intervall-/forholdstallsnivå, 2. ordinal ... "Kvantitative og kvalitative metoder i merkantile fag" gir leserne en innføring i metoder innenfor økonomiske og administrative fag. Det er lagt vekt på å belyse praktiske aspekter som det er viktig å ta hensyn til i de ulike fasene av en undersøkelse. For de kvantitative analysene rettes søkelyset særlig mot bruk av SPSS. Denne boka gir studenter og uerfarne forskere den kunnskapen de trenger for å kunne velge og bruke den kvalitative forskningsstrategien som passer best til den typen studie de ønsker å gjøre. Boka forklarer hvordan kvalitativ metode brukes til å gjennomføre kvalitative studier innen merkantile fag. Vår kvantitative undersø...