Helsefremmende arbeid i en brytningstid E-bok


Helsefremmende arbeid i en brytningstid -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-10-13
FORFATTER:
ISBN: 9788276749083
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,5

FORKLARING:

I forebyggende og helsefremmende arbeid er grunnholdningen at man skal se brukernes ressurser istedenfor deres feil og mangler. De profesjonelle lytter til og støtter brukerne i dialog og samspill. Før dikterte velferdsstatens profesjonelle representanter hvilken hjelp som skulle gis til hvem, i forhold til de mangler autoriteten mente forelå. Fagfolk i helse-, sosial- og oppvekstsektorene får i denne boken innspill om hvordan de kan forholde seg kritisk og konstruktivt i møte med praktisk utfordringer, blant annet ved nærmiljøarbeid, foreldreveiledning, bemyndigelse, brukermedvirkning, dialogkonferanser, rusmiddelforebygging, evaluering og skoleutvikling. Forfatterne beskriver hvordan man kan synliggjøre og utvide de ansattes eget handlingsrom til å velge hvordan hjelpen skal ytes. De argumenterer for at verken rammevilkår eller instrukser kan - eller bør - frita fagfolk fra ansvaret for å finne optimale løsninger i konkrete situasjoner. Boken er skrevet for studenter og fagfolk i helse-, sosial- og oppvekstsektorene. Hans A. Hauge, mag.art., er doktorgradsstipendiat og tilknyttet HENÆR-senteret ved Høgskolen i Vestfold. Han har erfaring fra forskning, oppdragsvirksomhet og undervisning i organisasjonsutvikling, ledelse og helsefremmende arbeid. Maurice B. Mittelmark, Ph.D., er professor i helsefremmende arbeid på HEMIL-senteret i Bergen og professor II på HENÆR-senteret ved Høgskolen i Vestfold. Han er også president i International Union for Health Promotion and Health Education.

... arbeidsmåte kan kombineres med en helsefremmende ... forebygging.no - En kunnskapsbase og publiseringskanal for ... ... . Denne arbeidsmåten står derfor i motsetning til arbeidsmåten i det helsefremmende arbeidet (12). Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid er derfor ikke to sider av samme sak, men to fundamentalt ulike, men komplementære, forståelser i tilnærmingen til folkehelsearbeid. Helsefremmende arbeid er tiltak som tar sikte på å bedre livskvalitet, trivsel og muligheter til å mestre de utfordringer og belastninger man utsettes for, samt å redusere sannsynligheten for utvikling av risikofaktorer for sykdom. Grenseoppgangen mot helseopplysning, forebyggend ... Helsefremmende tilnærming | Mestring for alle ... . Grenseoppgangen mot helseopplysning, forebyggende medisin og hygiene er på mange områder ganske uklar. Det vil være riktig å si at helsefremmende arbeid ... Helsefremmende arbeid er et prioritert område både nasjonalt og internasjonalt, men slikt arbeid har en kort historie. Først i 1986 var det en internasjonal konferanse om helsefremmende arbeid. Konferansen resulterte i en definisjon av helsefremmende arbeid (engelsk: health promotion) som "den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse". Helsefremmende arbeid innebærer en målrettet innsats for å styrke kontroll over forhold som direkte eller indirekte påvirker befolkningens helse. I helsefremmende arbeid vektlegges den tette forbindelsen mellom arbeid med mennesker og menneskers omgivelser, og arbeidet med utforming av politikk....