Perspektiver på psykisk helse- og rusarbeid E-bok


Perspektiver på psykisk helse- og rusarbeid -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-03-13
FORFATTER:
ISBN: 9788245023992
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,5

FORKLARING:

I denne boken beskrives og diskuteres fremveksten av psykisk helse- og rusarbeid som praksisfelt og fagområde. Utviklingen ses i lys av holdningsendringer og konkrete endringer i helse-, sosial- og velferdspolitikken. Viktige elementer her er å se tidligere «psykiatriske pasienter», «narkomane» og «alkoholikere» som subjekter og selvstendige aktører. Det innebærer å legge til rette for integrering og medborgerskap gjennom nedbygging av institusjoner og nye måter å organisere tjenester og tilbud på. Bokens redaktører og de fleste av bidragsyterne er knyttet til det toneangivende Senter for psykisk helse og rus ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Her har man blant annet arbeidet for at personer som erfarer psykisk helse- og/eller rusutfordringer, skal kunne leve et trygt og verdig liv i lokalsamfunnet på lik linje med befolkningen for øvrig. Innbyggere som kommer i en pasient- eller brukerrolle, skal forstås og møtes som personer som lever sine liv i en sosial sammenheng, ikke reduseres til medisinske diagnoser eller psykologiske kasus. Det er et tydelig folkehelseperspektiv og et grunnleggende sosialt perspektiv i senterets forståelse av og arbeid med psykisk helse- og rusarbeid. Dette gjenspeiles i denne boken. De 13 kapitlene er sortert under hovedoverskriftene recovery, erfaringsbasert kunnskap og samarbeidsbasert kunnskapsutvikling. Bengt Karlsson er ansatt som professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han er utdannet psykiatrisk sykepleier og familieterapeut. Han har særlig arbeidet med forholdet mellom grunnlagsforståelser og praksiser i psykisk helsearbeid. Marit Borg er ansatt som professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun er utdannet ergoterapeut og har sin doktorgrad innen helsevitenskap. Borg har særlig arbeidet med recovery, samarbeidsbasert forskning og lokalt psykisk helsearbeid.

... liten grad ... Videre er det beskjedent inkludert i høringsutkastet til Veileder for psykisk helsearbeid og rusarbeid for ... Psykisk helse- og rusarbeid - Høgskulen på Vestlandet ... ... Karlsson, B. & Borg, M.(2013). Psykisk helsearbeid - humane og sosiale perspektiver og praksiser. Oslo: Gyldendal Akademiske. Seikkula, J ... Bokens struktur og innhold Tittelen på boken du nå holder i dine hender, er Perspektiver på psykisk helse- og rusarbeid. Recovery, erfaringsbasert kunnskap og samarbeidsbasert kunnskapsutvikling. 6 Tjenester og aktører i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid 74 6.1 Helse- og omsorgstjenesten i kommunen 76 6.1.1 En ... Perspektiver på psykisk helse- og rusarbeid - Tidlig Innsats ... . 6 Tjenester og aktører i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid 74 6.1 Helse- og omsorgstjenesten i kommunen 76 6.1.1 Enhet for psykisk helsearbeid og/eller rusarbeid 76 6.1.2 Fastlegen 77 6.1.3 Legevakt - øyeblikkelig hjelp 79 6.1.4 Lavterskel helsetilbud til personer med rusmiddelproblemer 79 6.1.5 Psykologer i kommunens helse- og ... Kjøp Perspektiver på psykisk helse- og rusarbeid fra Tanum I denne boken beskrives og diskuteres fremveksten av psykisk helse- og rusarbeid som praksisfelt og fagområde. Utviklingen ses i lys av holdningsendringer og konkrete endringer i helse-, sosial- og velferdspolitikken. Vår pris 339,-(portofritt). Pensumbøker i alle fag. I denne boken beskrives og diskuteres fremveksten av psykisk helse- og rusarbeid som praksisfelt og fagområde. Utviklingen ses i lys av holdningsendringer.. Title: Perspektiver paa psykisk helse og russarbeid utdrag, Author: Fagbokforlaget, Name: Perspektiver paa psykisk helse og russarbeid utdrag, Length: 46 pages, Page: 14, Published: 2018-03-08 ... Psykisk helse- og rusarbeid forutsetter likeverdige og gjensidige relasjoner som innbefatter fagpersoners tilstedeværelse og samhandling med den som søker hjelp. Relasjonen mellom brukeren og psykisk helse- og rusarbeideren verner om en nær og gjensidig sammenheng med andre og betoner det vesentlige i å se brukeren i en helhet. I denne boken beskrives og diskuteres fremveksten av psykisk helse- og rusarbeid som praksisfelt og fagområde. Utviklingen ses i lys av holdningsendringer og konkrete endringer i helse-, sosial- og velferdspolitikken. Viktige elementer her er å se tidligere «psykiatriske pasienter», «narkomane» og «alkoholikere» som subjekter og selvstendige aktører. NIBR-rapporten Psykisk sykes levekår fra 2008 og data fra Helse- og levekårsundersøkelsene i 1998, 2002 og 2005 viser at mennesker med psykisk helse- og rusproblemer har dårligere levekår, helse, utdanning, inntekt, sosialt liv og tilgang på somatiske helsetjenester. Psykisk helsearbeid og rusarbeid Psykisk helsearbeid ... Helsesektoren trenger flere medarbeidere med kompetanse innen psykisk helse og rus, ... Hvis du s...