Norsk sivilprosess E-bok


Norsk sivilprosess - Inge Lorange Backer pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-12-23
FORFATTER: Inge Lorange Backer
ISBN: 9788215024455
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,75

FORKLARING:

NORSK SIVILPROSESS er en fremstilling av domstolenes oppgaver i sivile saker og behandlingen av sivile saker. Forfatteren ser på saksbehandlingen i domstolene som en beslutningsprosess, og gir en systematisk og realistisk fremstilling av spørsmål som melder seg i løpet av en slik prosess. Han peker på forskjellige lovgivningspolitiske valg og drøfter ulike formål for og mål med rettergangen.Norske domstoler står internasjonalt i første rekke i å bidra til effektiv tvisteløsning. Tvisteloven av 2005 innebærer en omfattende reform av domstolsbehandlingen av sivile saker, som i flere sammenhenger tilsier at man frigjør seg fra eldre tenkning og praksis. Forfatteren legger derfor hovedvekten på loven og på rettspraksis etter at tvisteloven trådte i kraft i 2008. Betydningen av grunnlovreformen i 2014 og internasjonale konvensjoner blir også tatt opp. Forfatteren understreker dommerens rolle i saksstyringen og rettsbruken.«Et første spørsmål er derfor om Backers bok egentlig bringer noe nytt innen sivilprosessen. Svaret på dette er ubetinget ja.»«Både studenter og praktikere bør kunne ha stor glede av Backers bok, som gis de beste anbefalinger.»Advokat (H) Per M. Ristvedt, Advokatbladet

...ig i forhold til dagens system. Videre, om advokatene mener at de tradisjonelle hensynene bak Hans undervisning i både tvisteloven og den tidligere tvistemålsloven resulterte i læreboken Norsk sivilprosess (2015) ... Norsk sivilprosess av Inge Lorange Backer (Innbundet ... ... . Backer var i denne perioden også leder av det norske styret for De nordiske juristmøter, som arrangerte det 40. nordiske juristmøte i Oslo i 2014. Om tvisteløsning før tingretten se Inge Lorange Backer, Norsk sivilprosess, Oslo 2015 kapittel 7 (s. 135 flg.), Anne Robberstad, Sivilprosess, 3. utgave, Oslo 2015 kapittel 4 (s. 112 flg.) og Jørgen Vangsnes, Sivilprosess i et nøtteskall, Oslo 2015 s. 85 flg. 4: Se Backer kapittel 10 (s. 187-193) og Robberstad ... Norsk sivilprosess | Inge Lorange Backer | 9788215024455 ... ... . 135 flg.), Anne Robberstad, Sivilprosess, 3. utgave, Oslo 2015 kapittel 4 (s. 112 flg.) og Jørgen Vangsnes, Sivilprosess i et nøtteskall, Oslo 2015 s. 85 flg. 4: Se Backer kapittel 10 (s. 187-193) og Robberstad kapittel 7 (s. 168-187). 5 Forskergruppen i sivilprosess driver i første rekke med forskning om den sivile rettergangens kjerneområder. Forskergruppen hovedaktivitet dreier seg om emner knyttet til den tradisjonelle norske sivilprosessen og da særlig når en sak står for en norsk domstol. NORSK SIVILPROSESS er en fremstilling av domstolenes oppgaver i sivile saker og behandlingen av sivile saker. Forfatteren ser på saksbehandlingen i domstolene som en beslutningsprosess, og gir en systematisk og realistisk fremstilling av spørsmål som melder seg i løpet av en slik prosess. Inge Lorange Backers bok Norsk sivilprosess (2015) har kommet til, ... Denne andre utgaven av Sivilprosess i et nøtteskall er oppdatert med det sentrale fra nyere rettspraksis og teori. Norsk sivilprosess. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02445-5. 533 s. Backer, Inge Lorange & Sundet, Tron Løkken (red.) (2015). 40. Nordiske Juristmøte Bind II. Det norske Styret. ISBN 978-82-999790-1-6. 383 s. Backer, Inge Lorange & Bull, Henrik (red ... (1) Loven skal legge til rette for en rettferdig, forsvarlig, rask, effektiv og tillitskapende behandling av rettstvister gjennom offentlig rettergang for uavhengige og upartiske domstoler. Loven skal ivareta den enkeltes behov for å få håndhevet sine rettigheter og løst sine tvister og samfunnets behov for å få respektert og avklart rettsreglene. Sivilprosess. JUS tilbyr kurs innen fagområdet tilpasset ulike nivåer. Det årlige sivilprosesskurset gir en ajourføring og tar for seg temaer som er aktuelle i tiden. I samarbeid med Høyesterett arrangeres det et eget «prøvekurs»; Ankeforberedelse og prosedyre for Høyesterett. «Rettergang i sivile saker» er en ajourført fremstilling av norsk sivilprosess. Det er lagt vekt både på å gjøre rede for reglenes innhold og for deres legislative bakgrunn. Det er tatt inn eksempler på rettsdokumentene i sivile saker - stevning, tilsvar, prosesskriv, sluttinnlegg, tingrettsdom, anke og anketilsvar. Les mer Sivilprosess er reglene om rettergangen i sivile saker. Sivile saker kalles også tvistemål, og loven om rettergangen i sivile saker heter tvisteloven. ... Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Sivilprosess - innbundet, Norsk, 2018. Forfatter: Anne Robberstad. 587,-Sendes innen 3-5 virkedager Fri frakt fra 299 kr for privatpersoner. Beskrivelse. Boken er en systematisk fremstilling av den norske sivilprosessen basert på tvisteloven av 2005 og rettspraksis til mai 2018. Utgangspunktet i norsk sivilprosess er at det er opp til partene å bestemme tvistens materielle innhold under domstolsbehandlingen. Dette kan imidlertid føre til at domstolen må avsi en materielt uriktig avgjørelse. Sivilprosess er reglene om rettergangen i sivile saker. Sivile saker kalles også tvistemål, og loven om rettergangen i sivile saker heter tvisteloven. ... Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Sivilprosess Hans M. Michelsen. Pris: 750,-Utsolgt Pris: 750,-Utsolgt Tidligere advokat og høyesterettsdommer Hans M. Michelsen gir her en fremstilling over norsk sivilprosess. Som praktiker, på begge sider av skranken, har dette preget forfatterens behandling av de ulike emner. Leseren vil finne ... Sivilprosess Boken er en systematisk fremstilling av den norske sivilprosessen basert på tvisteloven av 2005 og rettspraksis til mai 2018. Den viser fagets tenkemåte og gir kunnskap om de viktigste reglene. Boken er egnet for studenter, advokater, dommere og andre som ......