Dialektar som skriftspråk i tre norske distrikt E-bok


Dialektar som skriftspråk i tre norske distrikt - Lars S. Vikør pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-05-10
FORFATTER: Lars S. Vikør
ISBN: 9788270994007
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,36

FORKLARING:

Dialektar som skriftspråk i tre norske distrikt er ein jamførande studie av korleis dialektskribentar har gått fram når dei har skrive dialekten sin i tekster for vanlege folk. Dei tre distrikta er Gudbrandsdalen, Indre Hordaland (Voss og Hardanger) og Trøndelag. ...Hovudmålet med boka er å vise korleis skribentane balanserer mellom omsynet til sjølve dialektfonologien, som inneheld lydar og nyansar som alfabetet ikkje har bokstavar for, og omsynet til at det skal kunne lesas av folk som er vane med skriftbilda i bokmål og nynorsk og dermed kan ha tungt for å lese sin eigen dialekt. Dette opnar for mye kompromissing, og det er eit heilt spektrum frå skribentar som prøver å vere så dialekttrugne som råd til slike som går langt i retning av normalortografien for å gjere tekstene meir lettlesne....Boka inneheld langt på veg fullstendige oversyn over dialektskribentar og publiserte dialekttekster i dei tre distrikta. Skribentane blir presentert ein for ein og dei ortografiske strategiane deira analysert, og det blir gitt ei tekstprøve av kvar forfattar. Så blir den ortografiske behandlinga av dei ulike trekka i lydsystemet . tjukk l, palatale konsonantar, spesielle vokallydar, og mye meir - jamført innanfor heile forfattargruppa i kvart av distrikta. Til slutt blir det heile avslutta med ein oppsummerande konklusjon og ein rikhaldig bibliografi.

...beholde dansk som skriftspråk, [omstridt - diskuter] men disse var i klart mindretall, og dette synspunktet fikk ikke ... Dialekt i skriftspråk! - Språk - VG Nett Debatt ... ... Lars S. Vikør har levert en studie av "Dialektar som skriftspråk i tre norske distrikt" (Novus forlag), der han ser på hvordan dialektskribenter prøver å fremstille i skrift lyder og nyanser som alfabetet ikke har bokstaver for, samtidig som det skal være mulig å lese for den som er vant med det vanlige skriftbildet.Jørn Dissen og Rune Solhjem har på Samlaget levert en mer humoristisk ... Det er leder i Norsk-finsk forbund, Nils P ... Dialektar som skriftspråk i tre norske distrikt - Lars S ... ... .Jørn Dissen og Rune Solhjem har på Samlaget levert en mer humoristisk ... Det er leder i Norsk-finsk forbund, Nils Petter Pedersen, som sier dette. Han mener man må satse på opplæring i finsk i skolen i stedet for å satse på et eget kvensk skriftspråk. Men han ... Kva er det med desse dialektane her i landet? Korfor vekker dei så sterke følelsar i oss? Yasmin Syed møter leiaren i supporterklubben til Brann, Roger Lillebøe-Hansen, som har eit brennande hjarte for Bergen. Men kva er galt med dialekten hans? Kan ein vera ekte bergensar utan å snakke bergensk? Norsk serie om nordmenn og dialektar. (2:6) Nordiska dialekter eller nordgermanska dialekter, är en grupp olika lokala dialektala varianter av den nordiska grenen, av den germanska språkfamiljen, som traditionellt sett talats i norra Europa ().De benämns ofta folkmål, lokalmål, allmogespråk eller liknande. Dialekterna har utvecklats ur fornnordiskan och förändrats på olika sätt i olika delar av Norden. Les Det saltlause saltet boken i PDF, ePUB, MOBI format på lesclefsdor2018seoul.org nettside. Denne boken er skrevet av forfatter Johannes Heggland. Og denne forfatteren skuffer aldri! Dialekt brukes flittig, både i litteraturen og på SMS`er og sosiale medier. - Skriving på dialekt kan gjøre fremtiden for nynorsk som skriftspråk mer usikker, mener forfatter og ... Dialekt i skriftspråk er greit nok i svært uformelle sammenhenger, eller når det passer seg å skrive med et 'muntlig språk', men i andre sammenhenger kan det lett oppfattes som noe avsporende... Du må også huske på at bruk av dialekt i skriftspråket gjør det vanskeligere å lese, spesielt for de som ikke har norsk som morsmål. Norske dialekter. Skriftspråksituasjonen i Norge. Nettkart. Skriftspråksituasjonen i Norge. Norsk ... Da Norge havnet i union med Danmark, og da ble dansk innført som skriftspråk i Norge. Da uniontiden tok slutt, ønsket Norge å være en egen nasjon, og de fleste ønsket et eget skriftspråk. Norge ville være så selvstendig ... Den norske grunnloven blei derfor skrevet på et språk som ikke var vårt eget. Kampen for et eget norsk skriftspråk sto sentralt i "det norske prosjektet". Gradvis fornying. Det var flere som engasjerte seg i debatten om norsk språk. I 1835 blei artikkelen "Om norsk sprogreformation" av Henrik Wergeland publisert. Dei samiske språka og finsk er blant dei som klarer seg utan, men i norsk og dei fleste andre indoeuropeiske språk er genus ein viktig kategori. Eit stykke på veg heng grammatisk kjønn saman med biologisk kjønn: Jente og dronning er hokjønnsord, gut og konge er hankjønnsord, og eple og hus er inkjekjønnsord. - tre aktuelle veivalg På 1830-tallet fikk vi en debatt om skriftspråket i Norge. Debatten handlet om hvilken vei vi skulle gå med språket vårt. Enkelt sagt var det tre veier man diskuterte: • å fortsette å skrive dansk • å fornorske det danske skriftspråket gradvis • å skape et helt nytt skriftspråk basert på én norsk dialekt. Dei fleste ord i norsk er jo dialektord i den vide tydinga at dei ikkje berre finst i dialektane, men til og med er dei viktigaste byggjesteinane der. Så dialektord tyder i praksis 'ord som er mest kjent som særmerkt for éin eller fleire dialektar'. Og dei fleste ord som folk trur er avgrensa til éin dialekt, finst eller har funnest i ... 3. Norsk talespråk, dvs. norske dialekter, spilte en rolle for skriften 4. Den norske skrifttradisjonen hadde en viss betydning så lenge den levde. Talemålet i de høyeste stender i Norge har i dette tidsrom i det alt vesentligste vært norsk, det vil si dansk. Menigmann snakket norsk dialekt. KONSOLIDERINGSTIDA 1620-1720 Til den dag i dag er norsk språk framfor alt sterkt preget av striden som oppsto da Norge skulle bygges som ny nasjon på 1800-tallet. Da skapte sunnmøringen Ivar Aasen nynorsk - et helt nytt skriftspråk som ble etablert med talemålet på utvalgte deler av den norske bygda som utgangspunkt. Aasen var selv ingen nasjonalromantisk svermer. Nordiske dialektar i til dømes Sverige kallar ein da svenske dialektar, ikkje ford...