Brukermedvirkning E-bok


Brukermedvirkning -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-04-20
FORFATTER:
ISBN: 9788215018898
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,75

FORKLARING:

Boka er skrevet på bakgrunn av et femårig samarbeid i HUSK mellom brukere, forskere, studenter, lærere og praktikere i sosialtjeneste/NAV. De ulike bidragene belyser erfaring med brukermedvirkning fra ulike ståsteder og gir nye innfallsvinkler til hvordan brukermedvirkning kan forstås. I møtet mellom bruker og profesjonell hjelper står opplevelse av likeverd og anerkjennelse sentralt. Boka gir innsikt i hvordan mennesker møter hverandre og deltar innenfor den organiseringen av tjenestene som vi har i dag. Sentrale temaer som blir løftet frem: - ressursfokus og problemfokus - anerkjennelse og krenkelse - produktiv makt og krenkende makt - erfaringskunnskap fra forsøk med ulike samarbeidsarenaer - brukerrepresentasjon Målgruppen for boken er forskere fra utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer, ansatte og medforskere i praksisfeltet, studenter ved sosialarbeiderutdanninger og andre velferdsutdanninger, samt brukere og brukerorganisasjoner. HUSK er en forkortelse for Høgskole- og universitetssosialkontor og har vært et femårig forsøk fra 2006-2011 for å utvikle nye, forpliktende og likeverdige samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere i sosialtjenesten/NAV. Arbeids- og velferdsdirektoratet har finansiert prosjektet og har hatt det overordnede ansvaret for HUSK.

...styring i forsknings- og innovasjonsprosesser handler om å la de som kjenner behovene være med på å sette agendaen ... Brukermedvirkning - Kreftforeningen ... . Dette øker sjansen for at ny kunnskap reflekterer brukernes behov og at kunnskapen blir tatt i bruk. Les mer på sykehusets nettside om brukermedvirkning i forskning Brukermedvirkning er et virkemiddel på flere nivåer. Brukermedvirkning kan bidra til økt treffsikkerhet i utformingen og gjennomføringen av både generelle tilbud og individuelle tilbud. Brukermedvirkning har en åpenbar egenverdi i at mennesker som søker hjelp, gjerne vil styre over viktige deler av ... Brukermedvirkning på tre ulike nivå - Helsebiblioteket.no ... . Brukermedvirkning har en åpenbar egenverdi i at mennesker som søker hjelp, gjerne vil styre over viktige deler av eget liv og motta hjelp på egne premisser. Brukermedvirkning. Det skilles mellom brukermedvirkning på individnivå og systemnivå. På individnivå innebærer brukermedvirkning at pasienten/brukeren medvirker til helsehjelpen gjennom valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder, og får den informasjonen som er nødvendig for å medvirke. Brukermedvirkning brukt som et alibi. Ulike faktorer kan ligge til grunn for at brukermedvirkning bare blir et alibi for eksisterende praksis. En manglende bevissthet og en mangelfull begrepsavklaring knyttet til den basale teoretiske forståelsen for brukermedvirkning kan være noe av bakgrunnen for at det i noen tilfeller eksisterer uklare og tildekkede motiver (). Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler. Kreftforeningen vektlegger brukermedvirkning i søknader om midler til forskningsprosjekter. I prosjekter der brukermedvirkning ikke er relevant, må dette begrunnes. Brukermedvirkning i samhandling mellom DPS-et og kommunene innebærer at brukeren involveres i beslutninger, og at brukerens ønsker og behov for tjenestetilbud ivaretas i overføringer, under innleggelser og etter utskrivning fra døgnbehandling (7, 8). Brukermedvirkning er lovfestet i pasient- og brukerrettighetsloven (9). Retten til brukermedvirkning er lovfestet, blant annet i pasient-­ og brukerrettighets­loven (7) § 3-­1. Det innebærer at pasienten/brukeren har rett til å medvirke i valg, utforming og anvendelse av tilbud, både ved planlegging og gjennomføring. Brukermedvirkning for den enkelte innebærer at brukerens egne bidrag har betydning. Det skal også ha konsekvenser for hvordan tilbudet blir utformet. Uten en slik innflytelse er det ikke brukermedvirkning. Opptrappingsplanen for Psykisk helse (1999 - 2008) vektla brukermedvirkning som en av sine viktigste målsetninger. 4. Barns medvirkning. Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. barnehageloven § 1 og § 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. Brukermedvirkning. Råd og utvalg i skolen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjelder skolen. De skal holdes løpende orientert om skolemiljøet og har rett til å få dokumentasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Brukermedvirkning i forskning er for tiden etterspurt og et krav for prosjektfinansiering både fra Norges forskningsråd og EU-systemet. Vi oppfordres til full brukermedvirkning fra idéplan til gjennomføring, tolkning av resultater og formidling av disse. Hensikten er god. Brukermedvirkning skjer når brukerne er aktive deltakere i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak. Sverdrup, Kristofersen og Myrvold (2005) skiller mellom instrumentell og demokratisk brukermedvirkning. Instrumentell brukermedvirkning tar sikte på å forbedre tjenesteapparatet, og samfunnsøkonomiske gevinster står i fokus. Brukermedvirkning knyttes her opp til ressurs- og effektivitetsprinsipper, hvor borgerens/pasientens ressurser søkes trukket inn og benyttet i utviklingen av velferdstjenestene. Brukermedvirkning kan her forstås som et middel til å optimere og kvalifisere velferdsinnsatser, for eksempel gjennom brukernes kunnskap og engasjement - og bli inkludert og ta ansvar for egen behandling. Brukermedvirkning på individnivået er særskilt viktig fordi det handler om den enkelte pasientt /brukers opplevelse av å bli hørt i møtet med helsetjenesten. • Uansett nivå og type brukermedvirkning så er det av avgjørende betydning at helsepersonell stiller spørsmålet «Hva er viktig for deg ?». Brukermedvirkning innebærer at «de som berøres av en beslutning eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud» (1). Brukermedvirkning, som er lovpålagt på en rekke nivåer i helsetjenesten (2), får økende oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Unik kunnskap Brukermedvirkning Skriv ut side. NAV Trøndelag tar brukerorganisasjonene med på råd gjennom et fast brukerutvalg. Brukerråd for ungdom i Trøndelag Trøndelag er først ute i NAV med å etablere en ny region. De to trøndelagsfylker ble slått sammen fra nyttår 2018. I etableringen av ......