Politirett E-bok


Politirett - Ragnar Auglend, Henry John Mæland pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-10-26
FORFATTER: Ragnar Auglend, Henry John Mæland
ISBN: 9788205462069
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,67

FORKLARING:

Boken er en systematisk fremstilling av norsk politirett. Det redegjøres for rettsreglene som organiserer den norske politietaten, de mål og oppgaver politiet har, polititjenestepersonens rettigheter, plikter og vern, reglene om når og hvordan politiet skal gripe inn, politiets bistandsplikt til andre offentlige myndigheter, politiets oppgaver i vegtrafikksaker og ved fremmedkontroll, politiets «rene» forvaltningsoppgaver slik som å opptre som passmyndighet, gi våpentillatelser mv., de regler som gjelder kontroll med politiet, samt avtaler og regler om det internasjonale politisamarbeid.Hovedvekten er lagt på de polisiære oppgavene (ordens- og sikkerhetstjeneste, redningstjeneste m.m.). Politiets oppgave med strafforfølging er også behandlet.Boken er primært skrevet for polititjenestepersoner, politihøgskolestudenter, politijurister og juridiske studenter som har politirett som valgfag.Fremstillingen er à jour med endringer av regelverk og praksis pr. 1. mai 2016.

...tet i Oslo, og har oppfylt forkunnskapskravene med utdanning fra UiO ... Opptak til juridiske valgemner på masternivå - Det ... ... .. Oppfyller du forkunnskapskravene med utdanning fra annen utdanningsinstitusjon må du søke opptak til valgemner på masternivå.. Masterstudenter fra Politihøyskolen kan få særskilt opptak til dette emnet, slike ... Det var Auglend som skrev utkastet til Politiinstruksen av 1990. Han var også hovedforfatter av Politilovutredningen, som dannet grunnlaget for proposisjonen med forslag til dagens politilov. Et annet viktig bidrag har han gitt ved å være medforfatter av b ... Politirett i et nøtteskall | Gyldendal ... . Et annet viktig bidrag har han gitt ved å være medforfatter av boken Politirett, som for øvrig utkommer i 3. utgave i høst. Tidligere var det tradisjon for at politiets ordenstjeneste ble regulert nasjonalt. Da Ragnar Auglend begynte å undervise i politirett ved Universitetet i Bergen på 1980-tallet, så han neppe for seg at politiets ordenstjeneste skulle bli sensurert av Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) på et slikt detaljnivå som han senest har belyst i sin avhandling av 2016: Handleplikt ... For å kunne ta juridiske valgemner på masternivå må du være registrert med generell studiekompetanse ved UiO og dekke nødvendige forkunnskapskrav. Boken er en systematisk fremstilling av norsk politirett. Det redegjøres for rettsreglene som organiserer den norske politietaten, de mål og oppgaver politiet har, polititjenestepersonens rettigheter, plikter og vern, reglene om når og hvordan politiet skal gripe inn, politiets bistandsplikt til andre offentlige myndigheter, politiets oppgaver i vegtrafikksaker og ved fremmedkontroll ... JUS254-2-A / Politirett Bok tilgjengelig hos Akademika: Ragnar L. Auglend, Henry John Mæland, Politirett, Bergen 2016, 3. utgave: o I kap.1 pkt 1.1-1.2, o kap3-7, o ... Politi, offentlig forvaltningsorgan som varetar samfunnets interesser i opprettholdelse av ro, orden og sikkerhet, påser at lover og andre rettsforskrifter overholdes og etterforsker og påtaler rettskrenkelser.. Boken er en systematisk fremstilling av norsk politirett. Det redegjøres for rettsreglene som organiserer den norske politietaten, de mål og oppgaver politiet har, polititjenestepersonens rettigheter, plikter og vern, reglene om når og hvordan politiet skal gripe inn, politiets bistandsplikt til ... Injuria er en undergruppe i Juristforeningen i Bergen og studenttidsskriftet ved Det juridiske fakultetet. Injuria utgis tre ganger i semesteret og sendes vederlagsfritt i posten til alle med studierett ved fakultetet. Kjøp Politirett fra Bokklubber Boken er en systematisk fremstilling av norsk politirett. Det redegjøres for rettsreglene som organiserer den norske politietaten, de mål og oppgaver politiet har, politimannens rettigheter, likter og vern, reglene om når og hvordan politiet skal gripe inn, politiest bistandsplikt til andre offentlige myndigheter, politiets 'rene' forvaltningsoppgaver slik ... Ragnar L. Auglend fyller 70 år 8. januar 2019. Ved siden av sitt virke i det praktiske rettsliv har han i en mannsalder gitt betydelige bidrag til politi- og påtaleretten gjennom forelesninger på spesialemnet «Politirett» ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Auglend var sentral i utredningsarbeidet som ligger til grunn for gjeldende politilov og politiinstruks. Politirett er i det vesentlige offentlig rett. Straffeforfølgning omfatter etterforskning av straffbare handlinger og selve påtaledelen, og dette faller innunder straffeprosessretten. Resten av polititjenesten er spesiell forvaltningsrett i vid forstand. Imidlertid er det stort sett tale om meget spesielle forvaltningsfunksjoner, som kan være Geir Heivoll. Førsteamanuensis. Jeg er utdannet jurist, og underviser i politirett og rettshistorie. Undervisningen omfatter også enkelte profesjonsetiske emner, som politiets bruk av makt og skjønnsutøvelse. Politirett; Påtalerett; Prosedyrekonkurranse ved ICC; Refugee and Asylum Law; Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester. Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning. KONTAKT OSS Adresse Dronningensgate 8A, 0152 Oslo Vakttelefon 918 37 739. Kjøp Politirett fra Bokklubber Boken er en systematisk fremstilling av norsk politirett. Det redegjøres for rettsreglene som organiserer den norske politietaten, de mål og oppgaver politiet har, polititjenestepersonens rettigheter, plikter og vern, reglene om når og hvordan politiet skal gripe inn, politiets bistandsplikt til andre offentlige myndigheter, politiets oppgaver i ......