Datakriminalitet E-bok


Datakriminalitet - Inger Marie Sunde pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-04-05
FORFATTER: Inger Marie Sunde
ISBN: 9788245014570
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,95

FORKLARING:

Boken Datakriminalitet redegjør for den strafferettslige reguleringen av datakriminalitet og straffelovens rekkevidde på internett. Datakriminalitet har blitt en alminnelig utbredt kriminalitetsform, og boken gir derfor rettslig innsikt på et svært praktisk område. Datakriminalitet som fenomen omfatter lovbrudd som er like varierte med tanke på årsak og skadevirkning som annen tradisjonell kriminalitet. Systematisk kan imidlertid datakriminalitet anses enten som skadelige handlinger eller som ytringer, eventuelt kombinasjonsformer av disse. Datakriminelle handlinger rammer datasystemene som sådanne. Dermed rammes også virksomheter, tjenester og prosesser som styres, ytes og støttes av datasystemene. Videre kan både levende individer og fysiske objekter rammes og skades via elektroniske nettverk. De datakriminelle ytringene kan for eksempel ta form av bedragerier ved netthandel, trusler, sjikane og hatefulle ytringer i sosiale medier, misbruk av en annens identitet og offentlig spredning av private bilder. Nettmobbing og personforfølgelse er eksempler på lovbrudd som ofte kombinerer handlinger og ytringer. Den stadig økende digitaliseringen av samfunnet er den tekniske driveren bak utviklingen i datakriminaliteten. Evnen til å straffeforfølge kriminaliteten avhenger av at politiet og aktørene i strafferettspleien har god innsikt i hva som er straffbart og hvordan lovbruddene arter seg. Boken er skrevet med dette for øye, og er rikt belyst med eksempler. Inger Marie Sunde er professor (Ph.D.) ved Politihøgskolen. Hun har utgitt en rekke vitenskapelige arbeider om datakriminalitet og databevis, blant annet bøkene Lov og rett i Cyberspace (2006) og Automatisert inndragning (2010). Sunde er medlem av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget (2014 2019)). Frem til 2005 var hun førstestatsadvokat og leder av Politiets datakrimsenter i Økokrim. Sunde har også mastergrad fra Harvard Law School, og har hatt flere offentlige verv knyttet til rettspolitikk og utvikling av lovverk om datakriminalitet, databevis, overvåking og personvern.

... forskjellige tider. Det kan være avgjørende for oppklaringen av en sak å kunne se sammenhengen mellom hendelser og gjerningspersoner ... PDF Politiet Forenklet Anmeldelse - Datakriminalitet ... . Datakriminalitet Bli varslet. 02.02.2020. FNs menneskerettskontor rammet av hackerangrep. Hackere brøt seg i fjor inn i over 40 servere tilhørende blant annet FNs menneskerettskontor i Genève. FN valgte å holde tett om hendelsen. Teknologi. 29.01.2020. Fremtidens jobber | Tommy DeVoss hacker seg til millionlønn. Miljøkriminalitet, brudd på ulike lover som skal beskytte natur og miljø, f.eks. forurensningsloven av 13. mars 1981, friluftsloven ... PDF Veiledningsskjema - Datakriminalitet ... . Miljøkriminalitet, brudd på ulike lover som skal beskytte natur og miljø, f.eks. forurensningsloven av 13. mars 1981, friluftsloven av 28. juni 1957, kulturminneloven av 9. juni 1978, naturvernloven av 19. juni 1970, lov av 10. juni 1977 om motorferdsel i utmark og vassdrag og viltloven av 29. mai 1981. Dessuten er det (2006) under arbeid en ny naturmangfoldlov, foreløpig kalt lov om ... POLITIET FORENKLET ANMELDELSE - DATAKRIMINALITET Fornærmedes/skadelidtes navn (etternavn, fornavn, ev. firmanavn) Fylles ut av mottaker BL. anm. nr Politidistrikt ... datakriminalitet. De 50 verste passordene i 2019 - Det verste er følelsen av å bli fratatt all ære, at det er jeg som stemples som kjeltring . Finner alt for å svindle deg på 6 minutter: - Skremmende lett - Først ble jeg skremt. Datakriminalitet er den typen kriminalitet flest nordmenn utsettes for, men som færrest anmelder, ifølge Politidirektoratets innbyggerundersøkelse. Aalmo mener flere vil utsettes for datakriminalitet i tiden framover. Spesielt løspengevirus, «direktørsvindel» og «phishing», ... Lovtiltak mot datakriminalitet Kapittel 1 Kapittel1 Sammendrag,bakgrunn,begrepsbrukmv. 1.1 Sammendrag Delutredning I inneholder forslag til nødvendige lovtiltak for gjennomføring av Europarådets kon-vensjon om bekjempelse av kriminalitet som knyt-ter seg til informasjons- og kommunikasjonstek-nologi 8. november 2001 (heretter konvensjonen) Datakriminalitet som fenomen omfatter lovbrudd som er like varierte med tanke på årsak og skadevirkning som annen tradisjonell kriminalitet. Systematisk kan imidlertid datakriminalitet anses enten som skadelige handlinger eller som ytringer, eventuelt kombinasjonsformer av disse. Datakriminelle handlinger rammer datasystemene som sådanne. Datakriminalitet defineres gjerne som straffbare handlinger som begås ved utnyttelse av informasjonsteknologi. Datakriminaliteten skjer ofte på tvers av landegrensene. Erfaringstall fra Interpol indikerer at det i åtte av ti straffesaker innen datakriminalitet finnes spor som leder til ett eller flere andre land. Dette er samlesiden over alle de siste nyhetssaker som omhandler datakriminalitet Konvensjon om datakriminalitet - ETS nr. 185; Konvensjon om datakriminalitet ; Innledning ; Kapittel I Termbruk ; Artikkel 1 Definisjoner ; Kapittel II Tiltak som skal iverksettes nasjonalt ; Avsnitt 1 Materiell strafferett ; Del 1 Straffbare handlinger som rammer datasystemers og dataenes fortrolige karakter, integritet og tilgjengelighet Datakriminalitet som fenomen … LES MER omfatter lovbrudd som er like varierte med tanke på årsak og skadevirkning som annen tradisjonell kriminalitet. Systematisk kan imidlertid datakriminalitet anses enten som skadelige handlinger eller som ytringer, eventuelt kombinasjonsformer av disse. Datakriminalitet Visma om hackerangrepet: - Interessen kom overraskende Monique (84) fikk utpressingsforsøk på mail: - Ubehagelig, men jeg er ikke redd for noe Datakriminalitet Mener regjeringspartiene ikke lytter til kritiske politistemmer: - De er mest opptatt av jubel og applaus Senterpartiets Jenny Klinge mener flere politifolk må gjøre som Arne Guddal dersom de vil se endring i norsk politi, men tror en «sjefen bestemmer-kultur» fører til at mange kvier seg. Anbefalte tiltak mot datakriminalitet og cyberangrep . Her får du innsikt i hvordan skape en digital sikkerhetskultur, råd fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, sikkerhetsfaglige anbefalinger for utsetting av IKT-tjenester og definisjoner på begreper....