Erstatningsrett E-bok


Erstatningsrett - Morten Kjelland pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-07-03
FORFATTER: Morten Kjelland
ISBN: 9788215031927
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,37

FORKLARING:

Siden sist er boken oppdatert med nær 40 høyesterettsavgjørelser, i tillegg til nyere juridisk teori og andre kilder. I denne utgaven beskrives også den nye regelen om utmåling av barneerstatning i skadeserstatningsloven § 3-2 a og andre lovendringer.Sentrale ansvarsgrunnlag som culpaansvar, arbeidsgiveransvar, ulovfestet objektivt ansvar og bilansvar dekkes. I tillegg beskrives reglene om årsakssammenheng og erstatningsutmåling samt reglene om skadelidtes medvirkning, lemping og solidaransvar. Både personskader, tingsskader og rene formueskader behandles. En rekke avgjørelser er gitt nye kallenavn av hensyn til personvernet, i samsvar med Høyesteretts anvisninger i Sensitiseringsdommen i HR-2018-557-A avsnitt 21. Det er lagt vekt på å gi boken en pedagogisk innretning, blant annet ved en rekke instruktive figurer og tabeller. Boken er velegnet som lærebok for juridiske studenter, men vil også være nyttig for dommere, advokater og andre som arbeider med erstatningsrett.

... Foreligger det erstatningsansvar, og i så fall, hvor langt rekker ansvaret? Fremstillingen omfatter både det privatrettslige og det offentligrettslige erstatningsansvaret ... Erstatningsrett - Få beste advokathjelp til din sak ... ... . Ved erstatningsrett er det viktig å bruke advokat som har erfaring med de medisinske og juridiske problemstillinger ovenfor forsikringsselskapene og det offentlige. Jeg legger vekt på å få frem et fornuftig og korrekt oppgjør som klienten også i ettertid skal være fornøyd med. Dersom det er nødvendig å bringe sakene innenfor domstolene, har jeg bred prosedyreerfaring. Injuria er en undergruppe i Juristforeningen i Bergen og studenttidsskriftet ... Erstatningsrett - Wikipedia ... . Dersom det er nødvendig å bringe sakene innenfor domstolene, har jeg bred prosedyreerfaring. Injuria er en undergruppe i Juristforeningen i Bergen og studenttidsskriftet ved Det juridiske fakultetet. Injuria utgis tre ganger i semesteret og sendes vederlagsfritt i posten til alle med studierett ved fakultetet. Erstatningsrett - familierett, advokathjelp, fast eiendom, juridisk rådgivning, barnefordeling, erstatningsrett, advokat, advokater, skilsmisse, strafferett ... Erstatningsansvar er betegnelse for det økonomiske ansvar som foreligger når vilkårene for erstatning er oppfylt.. Reglene om erstatningsansvar er en del av erstatningsretten.I norsk rett stilles det tradisjonelt opp tre vilkår for erstatningsansvar. Alle vilkårene må være oppfylt for at ansvar skal foreligge. Erstatningsrett . 27.03.2017 Trine-Lise Wilhelmsen 2 Årsakssammenheng • Problem og hjemmel • Utg pkt: Betingelseslæren • Årsakskonstellasjoner - terminologi • Samvirkende skadeårsaker • Konkurrerende skadeårsaker • Hypotetisk årsakskonkurranse . Erstatningsrett er et omfattende fagfelt, og trår du feil, kan du ende med å ikke få hva du har krav på. En erstatningsrettsadvokat kjenner godt til dette lovverket, og sørger for at du får igjen det du har tapt. Erstatningsrett . Dersom man er utsatt for en skade kan man som skadelidt kan man ha rett på erstatning for det økonomiske tapet som skaden har påført den skadelidte. Skadelidte kan også i enkelte tilfeller ha rett på erstatning for ikke-økonomisk tap, såkalt oppreisningserstatning og menerstatning. Erstatningsrett. Om innehaver av BankID er erstatningsansvarlig ved identitetstyveri og misbruk av BankID Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at anke over Agder lagmannsretts dom 7. november 2019 skal behandles i Høyesterett. Erstatningsrett handler om juridiske problemstillinger tilknyttet erstatning, og er noe mange kommer over i løpet av sitt liv. Det kan komme opp i forbindelse med kjøp og avtaler, eksempelvis når flyselskapet har somlet med bagasjen din, eller dersom du har blitt påkjørt i trafikken. Erstatningsrett. En erstatning som etter lov om skadeserstatning 13. juni 1969 § 3-5 kan tilkjennes for ikke-økonomisk skade («tort og smerte»). Vilkåret for slik erstatning er at skadevolderen har voldt skaden ved grov uaktsomhet eller forsett, eller ved overtredelse av en rekke straffebestemmelser. kan drøfte erstatningsrettslige spørsmål i et rettspolitisk perspektiv, samt relatere norsk erstatningsrett til erstatningsretten på europeisk nivå. Etter at kurset er gjennomført, forventes studenten å ha følgende læringsutbytte når det gjelder generell kompetanse: Studenten Erstatningsrett fokuserer på person- og tingsskader. Foto: stock.xchange. Utover tilegnelse av kunnskaper i faget, er formålet med undervisningen å vise sammenhengen med andre rettsområder og oppøve evnen til å gjennomføre juridiske drøftelser. Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen er et av Norges største advokatfirmaer med spesialkompetanse på erstatningsrett. Gjennom mer enn 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning etter yrkesskade, yrkessykdom, trafikkulykke, fritidsulykke og pasientskade. Erstatningsrett. Erstatningsrett omfatter rettsreglene som regulerer når en skade eller et tap skal erstattes og med hvor stort beløp. Tradisjonell erstatningsrett er ...