Utvikling, lek og læring i barnehagen E-bok


Utvikling, lek og læring i barnehagen -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-04-10
FORFATTER:
ISBN: 9788245023879
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,63

FORKLARING:

I boken presenteres oppdatert kunnskap om barns utvikling og læring i barnehagen. Her gis en oversikt over de mest anvendte psykologiske teorier som inkluderer både miljøets, biologiens og genetikkens betydning. Hensikten med boken er å fremme en flerfaglig og integrert tilnærming til barns utvikling, lek og læring. I dag er en stor andel av barna i barnehagen under tre år. Tilknytning, stabilitet og kvalitet i samspillet er derfor fremhevet spesielt i denne boka. Forfatterne anlegger en bred forståelse av begrepet utvikling; som en livslang prosess og med mulighet for ny vekst. Bokens forfattere er psykologer og pedagoger. Felles for bidragene er deres fokus på tidlig innsats, interaksjon og relasjon samt voksnes betydning for barnets utvikling i en barnehagekontekst. Blant temaer i boken er omsorg, lek og læring; tilknytning; psykisk helse; vennskap; mestring; medvirkning og danning; lykke og livskvalitet; selvregulering; språk, tall- og romforståelse; barnelitteratur; kropp og bevegelse; observasjon og kartlegging; den flerkulturelle barnehagen; foreldresamarbeid, omsorgssvikt; forebygging av mobbing mm. Boken retter seg mot lærere, forskere og studenter i barnehagelærerutdanning, barnevernsutdanning, fysioterapiutdanning og andre profesjonsutdanninger som har fokus på barn og familie. Den er også relevant for praktikere som arbeider tett med barn i alderen 0 5 år. Vibeke Glaser er førsteamanuensis i pedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole. Hun har publisert en rekke bøker og artikler om foreldrerollen, profesjonalisering av barneoppdragelsen, moderne oppvekst og barns og foreldres rettigheter. Ingunn Størksen er utdannet psykolog og er professor i pedagogisk psykologi ved Læringsmiljøsenteret, UiS. Hun har ledet forskning og utviklingsarbeid knyttet til barnehager gjennom flere prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd, og er leder av barnehagesenteret FILIORUM ved UiS. May Britt Drugli er professor i pedagogikk ved RKBU Midt Norge, NTNU og SEPU og Høgskolen i Innlandet. Hun har lang erfaring fra utviklingsarbeid i barnehager og er for tiden involvert i flere forskningsprosjekter på dette området. Tema er små barn, atferdsvansker og psykisk helse i barnehagen.

...1.2019 Skriv ut Læring, omsorg og lek er og skal være like viktige deler av barnehagen ... LEK OG LÆRING - Tempe Barnehage ... . Men da må barnehagelærerne føle seg trygge i sine roller. Det gjør de ikke i dag. Mange føler seg utrygge og uprofesjonelle når kravet om mer læring har kommet sterkere inn i barnehagen i Sverige, mener Williams. Den svenske forskeren har studert barnehagelærere ved 30 ulike barnehager for barn mellom ett og fem ... Leken har en verdi i seg selv og skal være en gjennomgående del av barnehagenes ti ... Barnehagenett Lek er læring ... ... Leken har en verdi i seg selv og skal være en gjennomgående del av barnehagenes tilbud i Danmark. Bok: Lekelyst i barnehagen. Den frie, barnestyrte leken er truet. Det mener FN - og det mener Maria Øksnes og Einar Sundsdal, forfatterne av boka Lekelyst i barnehagen. Å fremme lekens egenverdi. Det viktigste er å få leke - lek og læring Lek er den viktigste aktiviteten for barn, og de leker fordi det er gøy. Vi prioriterer derfor mye tid til lek i barnehagen. Leken kjennetegnes av glede og kreativitet. Fantasien får fritt spillerom, og barnet kan skape sin egen verden. Leken gir også mulighet for å være noen andre, eller lære mer om å være akkurat den man er. Lek er den viktigste aktiviteten for barns utvikling og læring. Gjennom leken utvikler og videreutvikler barn sosiale, språklige og kroppslige ferdigheter. Ved å inngå i et lekefelleskap drar barna nytte av hverandres styrker og kunnskaper. I samspill med hverandre og med de voksne skapes et godt miljø for glede, læring og utvikling. Mer ... Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på Styrke leke- og læringsmiljøet i barnehagen med utgangspunkt i barnehagens satsningsområder og barnegruppens behov. Må ses i sammenheng med barnehagens satsingsområder Læringsmiljøet i barnehagen består av de kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene i barnehagen som har betydning for barns utvikling, lek og læring, helse og trivsel. I barnehagen skjer utvikling av sosial kompetanse gjennom sosialt samspill, lek og andre hverdagsaktiviteter. Rammeplanen sier: « Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling.» Utvikling, lek og læring i barnehagen (Heftet) av forfatter Vibeke Glaser. Pedagogikk. Pris kr 453 (spar kr 86). Se flere bøker fra Vibeke Glaser. «I Norge ser vi eksempler på at barnehagen og småskolen i økende grad fokuserer på akademiske mål og formell læring på bekostning av lek, og at både dagsrytme og læreplan ofte ikke gjenspeiler at det er nødvendig å gi tid og rom for barnas frie lek,» skreiv Einar Sundsdal og Maria Øksnes i Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk i 2015. I dette kunnskapsområdet får studentene kjennskap til teorier og forskning om barns utvikling, lek, læring og danning. Kunnskapsområdet har fokus på barns rett til medvirkning, omsorg og mangfold. I tillegg vektlegges barnehagelærerens rolle og ansvar. Å lære er å mestre nye ferdigheter og kunnskaper. Mestringen øker selvtilliten og gir barnet mer erfaring til å løse andre utfordringer. Støtten barnet får fra omgivelsene sine i møte med utfordringer er avgjørende for mestringsfølelsen. Et skjevt blikk på inkludering og barns lek i barnehagen. I T. Korsvold (red.) Barndom Barnehage Inkludering. Bergen: Fagbokforlaget (20 sider) KOMPENDIUM: BULL1. Alvestad, T. (2018) Når du og jeg er sammen. I V. Glaser, I. Størksen & M.B. Drugli (red.) Utvikling, lek og læring i barnehagen. Utforskning og praksis. Bergen: Fagbokforlaget ... I boken presenteres oppdatert kunnskap om barns utvikling og læring i barnehagen. Her gis en oversikt over de mest anvendte psykologiske teorier som inkluderer både miljøets, biologiens og genetikkens betydning. Hensikten med boken er å fremme en flerfaglig og integrert tilnærming til barns utvikling, lek og læring. områdene omsorg, lek, danning, læring, vennskap og fellesskap og kommunikasjon og språk. Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagen, Barnehagemelding 2015 - 2025 og Kommuneplan 2017 -2035 har Hovedutvalget for barn og unge vedtatt en ny kvalitetsplan for bærumsbarnehagen; Lek og læring - rammeverk for kvalitet i bærumsbarnehagen....