Sykepleie og rehabilitering E-bok


Sykepleie og rehabilitering - Grace Inga Romsland, Birgitte Dahl, Åshild Slettebø pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-03-17
FORFATTER: Grace Inga Romsland, Birgitte Dahl, Åshild Slettebø
ISBN: 9788205436398
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,89

FORKLARING:

En viktig fagbok innenfor rehabilitering Sykepleie og rehabilitering er en fagbok som gir deg en bred innføring i hva som kjennetegner rehabiliteringssykepleie og i hvilke sammenhenger denne sykepleien utøves. Innholdet i boken beveger seg både på samfunns-, institusjons- og individnivå og beskriver sykepleiefunksjoner både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Boken tar opp mange sentrale områder som sykepleiere bør ha kompetanse i når det gjelder rehabilitering, som for eksempel verdighet, mestring, eksistensielle utfordringer, brukermedvirkning, empowerment, mening og håp. Den omhandler aktuelle lover, forskrifter, politiske rammer og andre sentrale områder som setter rammene forarbeidet innen rehabiliteringsfeltet. Videre har boken et tydelig fokus på tverrfaglig samarbeid. Boken fremmer rehabiliteringskunnskap som en del av grunnleggende sykepleie. Den er også velegnet for sykepleiere og andre helsearbeidere som arbeider med rehabilitering i kommune- eller spesialisthelsetjenesten.

...riser, fri frakt over 299,- | Adlibris Rehabilitering er å betrakte som helsehjelp og er dermed en rettighet jamfør pasientrettighetsloven og helse og omsorgstjenesteloven (14, 15), og framheves ellers i verdighetsgarantien (16) ... Sykepleie og rehabilitering av Grace Inga Romsland (Heftet ... ... . Hjemmesykepleien, og dermed de sykepleierne som arbeider der, er underlagt alle disse lovene og forskriftene. Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede og planlagte prosesser. De har klare mål og virkemidler som tar sikte på at pasienten skal lære seg bestemte funksjoner eller ferdigheter i størst mulig grad på egen hånd. Å oppnå størst mulig grad av mestring og selvstendighet er viktig for s ... Sykepleie og rehabilitering | Gyldendal ... . De har klare mål og virkemidler som tar sikte på at pasienten skal lære seg bestemte funksjoner eller ferdigheter i størst mulig grad på egen hånd. Å oppnå størst mulig grad av mestring og selvstendighet er viktig for selvbildet og for følelsen av å ha et verdig og meningsfylt liv. Som vedlegg til Helse- og omsorgsdepartementets Prop. 1 S (2016-2017) for budsjettåret 2017, la regjeringen fram sin "Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering". Planen gir en oversikt over hovedutfordringene på feltet og fastlegger kortsiktige og langsiktige strategier for å møte disse utfordringene. Gjennom masterstudiet i rehabilitering og habilitering utvikler du en forståelse av fagfeltet gjennom kritisk refleksjon over verdier, kunnskap og handling. Du får innsikt i hvordan organisatoriske og samfunnsmessige forhold setter rammer for individuelle (re)habiliteringsprosesser og profesjonelt arbeid. Tverrfaglighet i rehabiliteringsarbeidet er bestemt i Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator (1), der det sies at habilitering og rehabilitering er «tidsavgrensete, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne ... Aktuelle masterutdanninger og videreutdanninger er rehabilitering, helsefag, folkehelse, sykepleievitenskap og sosialt arbeid. Bidragsyterne i boken er fagfolk og forskere fra ulike områder, blant annet sosiologi, sykepleie, fysioterapi og samfunnsvitenskap, som er interessert i og engasjert i rehabiliteringsfeltet. rehabilitering kan forsvares økonomisk. Videre fører skjemaenes oppbygning til at de er enkle å kvantifisere og analysere statistisk. De kan forskes på og gjør ...