Norske naturtyper E-bok


Norske naturtyper - Hans Jan Bjerkely pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-01-19
FORFATTER: Hans Jan Bjerkely
ISBN: 9788215028965
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,8

FORKLARING:

Naturen er i endring. Oppdatert kunnskap om økosystemer, klimaendringer og nye arter blir stadig viktigere. «Norske naturtyper - økologi og mangfold» er en rikt illustrert bok om de store, norske naturtypene.«Norske naturtyper - økologi og mangfold» gir grunnleggende innsikt i de viktigste naturtypene i Norge. I denne andre utgaven er også Svalbard og Arktis inkludert. Kunnskap om det naturfaglige grunnlaget for naturtypene og de enkelte økosystemene, blir forklart på en oversiktlig og tilgjengelig måte. De første kapitlene viser hvordan den norske naturen ble til og generelle økologiske sammenhenger blir gjennomgått. Dette gir leseren en helhetsforståelse av prosessene i naturen. Boka tar også for seg menneskeskapte klimaendringer, og der miljøet er truet, foreslås det handlingsalternativer. Boka er skrevet for studenter i naturfag, biologi og friluftsliv, samt lærere og naturinteresserte som vil oppdatere sine kunnskaper. Hans Jan Bjerkely har hovedfag i zoologi fra Universitetet i Oslo og jobbet som førsteamanuensis i biologi ved høgskolen i Østfold inntil pensjonsalder. Der hadde han fagansvar for biologi, friluftsliv og naturlære. Han er i dag pensjonist og aktiv miljøverner.

...ste versjon av systemet ble offentliggjort i 2009, samme år som naturmangfoldloven ble vedtatt ... Norske naturtyper av Hans Jan Bjerkely (Heftet ... ... . Naturtyper i Norge Bakgrunnsdokument 3: 1- 86. Naturtyper i Norge Bakgrunnsdokument 3 versjon 0.1 2 NGU Norges geologiske undersø1ke lse50 1 8 5 8-2 0 0 8 G eologi f o r s a m f u n n e t i 1 5 0 å r Kartlegging av naturtyper i norsk natur har foregått siden 1999, da kartlegging av naturtyper på land startet opp. Fra 2005 er det kartlagt kystnære marine naturtyper. Metodikken for disse kartleggingsprogra ... rødliste - Store norske leksikon ... . Fra 2005 er det kartlagt kystnære marine naturtyper. Metodikken for disse kartleggingsprogrammene er beskrevet i DN-håndbok 13 for land og ferskvann og i DN-håndbok 19 for marint miljø. landskapsnivået i Naturtyper i Norge. Etzelmüller (2007) har gjennomført en automatisk klassifisering av Norges topografi som tar utgangspunkt i en rekke landsdekkende terrengparametre. I dette arbeidet deles det norske landskapet opp i ni enheter som har klare likhetspunkter med NiN landskapsinndeling: Kystsletter Søkt på: norske naturtyper Filter 1 treff Norske naturtyper av Hans Jan Bjerkely heftet, 2018, Norsk (bokmål), ISBN 9788215028965. Naturen er i endring. Oppdatert kunnskap om økosystemer, klimaendringer og nye arter blir stadig ... Kjøp Norske naturtyper fra Norske serier Boka presenterer de viktigste naturtypene i Norge, og redegjør for det naturfaglige grunnlaget for disse naturtypene. Den viser hvordan naturen og økosystemene fungerer, og inneholder forslag til handlingsalternativer der miljøet trues. Kriteriene for verdisettingen finnes i DN-håndbok 13 Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold. Verdisettingen er et viktig hjelpemiddel ved konsekvensutredninger og andre vurderinger som legges til grunn for arealbruk. Kartleggingen av naturtyper på land og i ferskvann startet i 1999. Denne boka gir innføring i det naturfaglige grunnlaget for vegetasjon og dyreliv i landet vårt, i økologiske sammenhenger i naturen og en beskrivelse av de ulike naturtypene med sine økosystemer og sitt mangfold. Naturen er i endring, og forfatteren komme Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Terje Thorsnes Norges geologiske undersøkelse (NGU) Frode Ødegaard Norsk institutt for naturforskning (NINA) Naturtyper i Norge versjon 1.0 Artikkel 1 NiN artikkel 1 [1.0] Naturtyper i Norge - Teoretisk grunnlag, prinsipper for inndeling og definisjoner Rune Halvorsen, Tom Andersen, Hans H. Blom, Arve Den norske hyttedrømmen kan være et mareritt for naturtyper og arter. Men ifølge Steel vet ingen eksakt hvor mye sårbart areal de har slukt. - Varme solhellinger pepres med hytter. Her finner du veiledere knyttet til kommunens myndighet og oppgaver innen utvalgte naturtyper. Miljøkommune.no er en veiviser i kommunal miljøforvaltning. Tjenesten er utviklet for kommunens saksbehandlere av statlige etater med ansvar for miljø. Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Statens strålevern står bak nettstedet. Kjøp Norske naturtyper fra Norske serier Naturen er i endring. Oppdatert kunnskap om økosystemer, klimaendringer og nye arter blir stadig viktigere. «Norske naturtyper - økologi og mangfold» er en rikt illustrert bok om de store, norske naturtypene. Naturtyper er sentrale for å ivareta artsmangfoldet, variasjonsbredden og de økologiske sammenhengene i norsk natur. En naturtype er en ensartet type natur. Den omfatter alle levende organismer og de miljøfaktorene som virker der. Spesielle typer naturforekomster som dammer, åkerholmer eller lignende, samt spesielle typer geologiske forekomster, regnes også som naturtyper etter ... Forskrift om utvalgte naturtyper etter nml. ... Forskriften gjelder på norsk territorium, herunder innsjøer og vassdrag, og i Norges territorialfarvann, med de begrensninger som måtte fremgå av § 3. Forskriften gjelder ikke i områder som er vernet etter naturmangfoldloven kap. V. Norsk rødliste for naturtyper. Den offisielle rødlista for naturtyper, er en vurdering av risikoen for at naturtyper kan forsvinne. Rødlista, som omfatter alle norske områder på den nordlige halvkule, er utarbeidet av en ekspertgruppe under ledelse av Artsdatabanken. Norske naturtyper økologi og mangfold. ... friluftsliv og andre studier hvor kunnskap om norsk natur er viktig. Har litteraturliste og register. FAKTA Utgitt: 2008 Forlag: Universitetsforlaget Innbinding: Paperback Språk: Norsk Bokmål Sider: 392 ISBN: 9788215012124 ... Naturtype er et begrep som er definert i naturmangfoldsloven slik: Ensartet type natur som omfatter alle levende organismer og de miljøfaktorene som virker der, eller spesielle typer naturforekomster som dammer, åkerholmer eller lignende, samt spesielle typer geologiske forekomster. Begrepet ligger således tett opptil begrepet økosystem.. I norsk forvaltning brukes begrepet både om ......