Rehabilitering E-bok


Rehabilitering -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-02-20
FORFATTER:
ISBN: 9788205419414
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,7

FORKLARING:

Ny bok om rehabilitering som gir nøkkelkunnskap om de utfordringene som både brukere, fagprofesjonelle og myndigheter står overfor.Rehabilitering forstås som et virksomhetsfelt der en rekke aktører deltar med ulik kompetanse. Denne boken gir nøkkelkunnskap om de utfordringene som både brukere, fagprofesjonelle og myndigheter står overfor. Forfatterne er aktive forskere på feltet, og i boken løfter de fram det de mener står sentralt i rehabiliteringen. Hovedbudskapet er at rehabilitering er utviklet for å bidra til å øke handlingsrommet for personer med funksjonshemmende tilstander. Fagområdet bygger på forskning, det er gjenstand for helsepolitisk styring, og det er et felt for profesjonell yrkesutøvelse.Boken har fire deler, som kan oppsummeres med stikkordene fagfelt, individ, livsfaser og samarbeid.Boken er velegnet for studenter som er sent i bachelorutdanningen og i begynnelsen av mastergraden, og for fagfolk som ønsker å oppdatere kunnskapene sine i helse- og sosialfaglig etter- og videreutdanning. Aktuelle bachelorutdanninger er fysioterapi, sykepleie, ergoterapi, sosialt arbeid og velferdsfag. Aktuelle masterutdanninger og videreutdanninger er rehabilitering, helsefag, folkehelse, sykepleievitenskap og sosialt arbeid.Per Koren Solvang er sosiolog og professor i rehabilitering ved Høgskolen i Oslo og Akershus.Åshild Slettebø er sykepleier og professor ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, og professor II ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for helsefag.Bidragsyterne i boken er fagfolk og forskere fra ulike områder, blant annet sosiologi, sykepleie, fysioterapi og samfunnsvitenskap, som er interessert i og engasjert i rehabiliteringsfeltet:Tone Alm Andreassen (f. 1958) er seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet og dr.polit. fra Institutt for sosiologi ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsfelt er styring, organisering og brukermedvirkning i helse- og velferdstjenester.Astrid Bergland (f. 1950) er utdannet fysioterapeut. Hun har hovedfag i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo og er dr.philos. fra samme sted innen fagfeltet eldre. Bergland er professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for helsefag, der hun leder forskergruppen Eldre og helse. Forskningsinteressene er på fagområdene rehabilitering og helsefremmende og forebyggende virksomhet.Janne Paulsen Breimo (f. 1976) er cand.polit. i statsvitenskap og stipendiat ved Universitetet i Nordland, der hun arbeider med en ph.d.-avhandling i sosiologi om organiseringen av tjenester rundt personer som er i en rehabiliteringsprosess.Jonas Debesay (f. 1974) er utdannet sykepleier og statsviter og er høgskolelektor og stipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hans forskningsfelt er interkulturelle perspektiver og profesjonsutøvelse i helsefag.Arne H. Eide (f. 1956) er sjefforsker ved SINTEF Teknologi og Samfunn, gruppe for Global Helse, og professor II ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, der han leder satsingsområdet Deltagelse. Han er også gjesteprofessor i rehabilitering ved Stellenbosch University i Sør-Afrika. Eide har arbeidet med forskning om funksjonshemmede, rehabilitering, levekår og fattigdom i de siste 15 årene. Mye av denne virksomheten er forskning i lavinntektsland, men Eide har også vært involvert i forskning om funksjonshemmede og rehabilitering i Norge.Marte Feiring (f. 1956) er ergoterapeut og har doktorgrad i historisk sosiologi fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere vært forsker ved Norsk Institutt for by- og regionforskning. Feiring arbeider som førsteamanuensis i rehabilitering ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for helsefag. Hennes hovedinteresse er å studere politikk- og kunnskapspraksiser. Feiring har arbeidet med ulike velferdstema som rehabilitering, eldreomsorg, karriereveiledning, selvhjelpsgrupper, folkehelse-, og psykisk helsearbeid.Jan Grue (f. 1981) er språkviter og ph.d. fra Universitetet i Oslo. Han er post.doc.-stipendiat ved Institutt for sosiologi og samf

...pesialisert rehabilitering til mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade, og er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering Rehabilitering - Tidlig rehabilitering ved hjerneskade: Pasient- og pårørendeopplæring ved Fys ... Rehabilitering - CatoSenteret ... .med. Lian. Avdelingen har et eget hefte som viser opplæringstiltak til pasienter og pårørende. Det kan du laste ned her. Lenke til opplæringsplanen Lian 2020. Arrangementer. Mandag 15.06. Rehabilitering- og korttidsplass på institusjon kan være aktuelt for deg som ikke klarer deg hjemme. Frisklivssentralen retter seg mot personer som har behov for støtte til å endre levevaner for å forebygge sykdom, men er også for deg ... rehabilitering - Store medisinske leksikon ... . Arrangementer. Mandag 15.06. Rehabilitering- og korttidsplass på institusjon kan være aktuelt for deg som ikke klarer deg hjemme. Frisklivssentralen retter seg mot personer som har behov for støtte til å endre levevaner for å forebygge sykdom, men er også for deg som er eller har vært syk og skal komme deg igjen etter sykdom og behandling. Rehabilitering for voksne og eldre Hverdagsrehabilitering, rehabilitering i hjemmet og rehabilitering på institusjon. Fysioterapi og ergoterapi Informasjon om fysio-og ergoterapitjenester, behandling, trening og tilrettelegging. Hjelpemidler ... «Rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte brukers livssituasjon og mål. Rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak. Rehabilitering er en tverrfaglig behandling der både sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, fastlege, private fysioterapeuter og andre samarbeider. Private rehabiliteringssteder. Det er et mål at mer rehabilitering skal skje nært eller i ditt eget hjem, og at du som pasient får et aktivt og deltakende hverdagsliv. Formål og overordnede prinsipper for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator KAPITTEL: 3 God kvalitet og faglig forsvarlighet innen koordinering, habilitering og rehabilitering Åstveit Helsesenter har avtale med Helse Vest om å yte spesialisert rehabilitering både til døgnpasienter, til dagpasienter og til pasienter innen ordningen Raskere Tilbake. Hvilken form for rehabilitering pasienten får er ikke tilpasset pasientens symptomer, men heller skreddersydd etter hvilke deler av hjernen og nervesystemet som har skader eller funksjonelle svakheter. Enkelt forklart så bruker vi tradisjonelle rehabiliteringsmetoder på en utradisjonell måte. Regional Vurderingseining for Rehabilitering Østre Nesttunvei 2 5221 Nesttun. Sykehuslege eller privat spesialist kan sende søknad direkte til oss. Har du eller legen spørsmål om selve søknaden kan du ringe 55 91 85 40. Når vi har mottatt henvisningen og vurdert søknaden vil vi gi beskjed. Rehabilitering og trening. Rehabilitering og trening er alt en gjør i løpet av hele døgnet i avdelingen. Vi har treningsrom i avdelingen som brukes til egentrening på ettermiddager og helger. I tillegg til treningen i avdelingen, får du daglig behandling hos fysioterapeut og hos ergoterapeut etter behov. Unicare Røros (tidligere LHL-klinikkene Røros) tilbyr rehabilitering til deg som er hjerte,- lunge,- eller kreftsyk. Gjennom aktiv deltakelse og veiledning ønsker vi å gi deg kunnskap, bevegelsesglede og livsglede. Unicare Røros tilhører spesialisthelsetjenesten og har avtaler med Helse Midt-Norge. Rehabilitering er en tverrfaglig behandling der både sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, fastlege, private fysioterapeuter og andre samarbeider. Det er et mål at mer rehabilitering skal skje nært eller i ditt eget hjem, og at du som pasient får et aktivt og deltakende hverdagsliv. Kollen rehabilitering; Fann du det du leita etter? Ja Nei Kommentar : Innbyggartorg. Telefon 70 16 20 00. Opningstider Sentralbord Måndag - fredag kl. 08.00 - 16.00. Kontakt oss. Ålesund kommune Postboks 1521 6025 Ålesund. Send e-post. Kontaktinformasjon. Vakttelefonar. Organisasjonsnummer 92041 5288 ... Somatisk tverrfaglig rehabilitering Vi har avtale med Helse Sør-Øst RHF. Avtalen gjelder følgende delytelser: A - Brudd og slitasjeskader i skjelettet - inkludert ortopediske inngrep (hofte, kne, nakke og rygg) B - Revmatologiske sykdommer D - CFS/ME F - Hjerneslag (vi har også tilbud om CI-terapi). En videopresentasjon av vårt tilbud finner dere her. H - Hjertesykdommer J ... Habilitering er planmessig arbeid for at den som er funksjonshemmet på grunn av sykdom, skade eller lyte, skal utvikle funksjonsevnen og/eller mestringsevnen med sikte på størst mulig selvstendighet og livskvalitet på egne premisser. Begrepet brukes mest om tiltak for barn som er født med funksjonshemning. ....